Покрив за "Св. Пророк Илия", църквата в Боженци. Roof for "St. Prophet Elijah", the church in Bozhentsi.

Градска среда и строителство 0/0

Покрив за "Св. Пророк Илия", църквата в Боженци. Roof for "St. Prophet Elijah", the church in Bozhentsi.

2 Дарители
0 EUR дарени от 30678 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Христо Червенски
Бенефициент
Църква \"Св. Пророк Илия\" - Боженци
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Христо Червенски организира кампания за Църква \"Св. Пророк Илия\" - Боженци
Приключила
Налична сума
0 EUR
Благодаря, че решихте да подкрепите прекрасната кауза за
НОВИЯ ПОКРИВ на църквата "Св. Пророк Илия" в китното Боженци.

Всички знаем за Боженци, посещавали сме го или поне сме чували за това прекрасно място. 
Много млади семейства избират да се венчаят сред природата и красотата наоколо.
Деца, семейства, прекрасни уикенди през четирите сезона на годината, винаги е пълно с хора,
като интересът продължава да расте. Все повече и повече чужда реч се чува наоколо. 
 
Какво би бил Боженци без своята църквичка?
Зимата наближава, а покривът има нужда от ремонт.
Течове са боядисали стените на храма. Влага,
която застрашава иконостаса, иконите и църковната утвар…
 
Цената на ремонта е 60 000 лева.
 
Ние вярваме, че ТОЧНИЯТ ЧОВЕК СИ ТИ, който е социално отговорен и боголюбив.
Затаили сме дъх и се надяваме каузата да успее, а успехът тук се измерва с времето:
колко бързо ще съберем средствата преди настъпването на зимата, така щото всички, които обичаме етнографското село Боженци, да продължим да се радваме
на църквичката “Св. Пророк Илия”.

Свършеното дотук:
Организирахме благотворителен концерт с класическа музика и опера, на който се събраха само 1550 лв. Така разбрахме, че ще изгубим доста време, ако не потърсим помощ и от теб. 

Какво направихме освен благотворителния концерт с класическа музика
 
- Уебсайт. Неговата цел е да ни да засвидетелстваме ангажираността си с каузата:
https://pokrivbojentsi.info/
 

За да сте 100% съпричастни с каузата, след като споделили лептата си, Ви молим също да разпространите нашата кауза до приятели и познати в социалните си мрежи, за което сме също много благодарни.

ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ за Вашето дарение!

Заповядайте в Боженци с приятелите и семействата си.

Thank you for deciding to support the wonderful cause of
theNEW COVERING of the church "St. Prophet Elijah" in the picturesque Bozhentsi.

We all know about Bozhentsi, we have visited it or at least heard about this wonderful place.
Many young families choose to get married in the nature and beauty around.
Children, families, wonderful weekends in the four seasons of the year, it is always full of people,
and interest continues to grow. More and more foreign speech is heard around.
What would Bozhentsi be without its little church?
Winter is approaching, and the roof is in need of repair.
Leaks have painted the walls of the church. Moisture,
which threatens the iconostasis, icons and church utensils...
The cost of the repairs is 60 000 leva.
We believe that THE RIGHT MAN IS YOU, who is socially responsible and God-loving.
We are holding our breath and hope the cause will succeed, and success here is measured in time:
How quickly we raise the funds before winter sets in, so that all who love the ethnographic village of Bozhentsi can continue to enjoy
of the little church "St. Elijah the Prophet.

What has been done so far:
We organized a charity concert with classical music and opera, which raised only 1550 BGN. So we realised that we would be wasting a lot of time if we didn't seek your help too.

What did we do besides the charity concert with classical music?
- Website. Its purpose was to show our commitment to the cause:
https://pokrivbojentsi.info/

To be 100% committed to the cause, after sharing your contribution, we also ask you to spread our cause to your friends and acquaintances on your social networks, for which we are also very grateful.

A HUGE THANK YOU for your donation!

Come to Bozhentsi with your friends and families.

Виж още
Новини
4-ти юли 2024
Христо Червенски организира кампания за Църква \"Св. Пророк Илия\" - Боженци
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Покрив за "Св. Пророк Илия", църквата в Боженци. към кампания Да възстановим Храм Св. Пророк Илия с. Омарчево. Прехв... Donation of funds from the Roof for St. To the campaign Let's Restore St. Elijah Church. Prophet Elijah with. Omarchevo. 19.84EUR
 
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.