Всички новини за кампания Помогнете ми да ремонтирам къщата на майка ми

2-ри юли 2024
Здравка Сребрева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте!  Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Ще ми е много тредно да разпруделя събраните средства за  одновните неща, но все пак  ще ги използвам за закупуване на строителни материали, смяна на прозорец, врата и за направата на основна електрическа инсталация от три контакта и две... Hi! Thank you to everyone who supported me! It will be very hard to spend the money I raised on the same things, but I will still use it to buy building materials, replace a window, a door and to make a basic electrical installation of three sockets and two lamps. Thanks again to all donors, and to...

480.7 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса
11-ти април 2024
Здравка Сребрева
Новини News

Здравейте! Прилагам снимки от посещението си в България през последните две седмици. Наложи се да прибера майка си от улицата. Беше се настанила под балконите на отсрещния блок в пряка близост до апартамента, който й отнеха, чрез измама в София без каквато и да е адекватна подкрепа от юридическите д... Hello! I am attaching photos from my visit to Bulgaria in the last two weeks. I had to pick up my mother from the street. She had taken up residence under the balconies of the opposite block in close proximity to the apartment that was taken from her, by fraud in Sofia without any adequate support f...