Помогнете на брат ми да се движи нормално! Help my brother move normally!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Помогнете на брат ми да се движи нормално! Help my brother move normally!

81 Дарители
2534.84 EUR дарени от 28060 EUR
Организатор
Iva Grudeva
Бенефициент
Натанаил Ивайлов Кънчев
Крайна дата
Край след 164 дни
Налична сума
131.14 EUR
Iva Grudeva организира кампания за Натанаил Ивайлов Кънчев
Край след 164 дни
Налична сума
131.14 EUR

Здравейте, приятели! Имаме спешна нужда от помощ за да може брат ми да се движи нормално! 

Всичко започва, когато той е на две години и е диагностициран с Ревматоиден артрит. Това е автоимунно заболяване, при което имунната система напада здрави клетки и органи "по грешка". В неговия случай напада ставите. Лечението, което се предписва са кортикостероиди и метотраксат, чиято функция е подтискане на имунната система. В следствие на това се забавя физическия растеж. Той приема тези лекарства от две годишна възраст. В следствие на възпаленията и честите кризи, костите се деформират и рушат. Това е накратко за състоянието, като ще приложа епикризи, снимки и рецептите за лекарствата, които приема.

Преди шест месеца нещата силно се изостриха с болки в краката и невъзможност да се движи, поради което му беше направена рентгенова снимка, на която се установи че тазобедрените и коленните стави са за смяна, но най- спешни са тазобедрените. Потърсихме доста мнения, но най-адекватно реагираха в Турция предвид неговото състояние. Операцията в неговия случай ще бъде доста по-сложна от нормална смяна на стави. Търсиха подходящи такива и казаха, че ще оперират една по една за да се избегне максимално риск от евентуална инфекция. Тук идва естествено и причината за създаването на кампанията (ще приложа проформа фактура от Турция). Цената за една става заедно с престой и рехабилитация е 14 000€ (28 000 лв). За двете стави следователно 28 000€ (56 000 лв). Това са пари непосилни за семейството и дори всички приятели, които пожелаха да помогнат. Затова решихме да направим кампания за набиране на средствата и по този начин да се опитаме да съберем сумата по най-бързия начин за да може възможно най-скоро да се извърши операцията! Ще бъдем безкрайно благодарни ако ни подадете ръка в този момент, ако не финансово то поне със споделяне на поста!

Благодарим ви за помощта!

Hello, friends! We urgently need help for my brother to move normally !

It all started when he was two years old and diagnosed with Rheumatoid Arthritis. This is an autoimmune disease in which the immune system attacks healthy cells and organs "by mistake". In his case, it attacks the joints. The treatments prescribed are corticosteroids and methotrexate, the function of which is to suppress the immune system. As a consequence, physical growth is retarded. He has been taking these medications since the age of two. As a consequence of the inflammation and frequent crises, the bones deform and crumble. This is a brief account of the condition, and I will attach epicrises, photographs and the prescriptions for the drugs he takes.

Six months ago things became very bad with pain in his legs and inability to move, so he had an x-ray which showed that his hips and knees were due for replacement, but the hips were the most urgent. We sought many opinions but the most adequate response was in Turkey given his condition. The surgery in his case will be much more complicated than a normal joint replacement. They searched for suitable ones and said they would operate one at a time to avoid as much risk of possible infection as possible. Here comes naturally the reason for creating the campaign (I will attach a proforma invoice from Turkey). The cost for one joint together with stay and rehabilitation is 14 000€ (28 000 BGN). For the two joints therefore 28 000€ (56 000 BGN). This is money unaffordable for the family and even all the friends who wanted to help. So we have decided to make a fundraising campaign and thus try to raise the amount in the fastest way so that the surgery can be performed as soon as possible! We would be eternally grateful if you could give us a hand at this time, if not financially then at least by sharing the post!

Thank you for your help!

Виж още
Новини
12-ти юни 2023
Iva Grudeva организира кампания за Натанаил Ивайлов Кънчев
Одобрено изплащане Approved repayment
Днес, 12 Юни 2023, Нати ще бъде приет в болница за подмяна на първата става. Това е първата крачка по дългия път на подобряване на неговото състояние.... Today, June 12, 2023, Natty will be admitted to the hospital for her first joint replacement. This is the first step on the long road of improving his...
4700 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.