Помогни на Никол и Марина да прославят фолклора ни Help Nicole and Marina glorify our folklore

Деца и младежи 0/0

Помогни на Никол и Марина да прославят фолклора ни Help Nicole and Marina glorify our folklore

58 Дарители
1208.62 EUR дарени от 3579 EUR
Организатор
Даниела Иванова
Бенефициент
Никол и Марина Иванови
Крайна дата
Край след 3 дни
Налична сума
1208.58 EUR
Даниела Иванова организира кампания за Никол и Марина Иванови
Край след 3 дни
Налична сума
1208.58 EUR

Никол и Марина Иванови са сестри занимаващи се с народно пеене и народни танци.

Никол Иванова се занимава с народно пеене от пет годишна възраст, започвайки в честното читалище, а след това с нея започва да работи великата Янка Рупкина. Никол изпълнява фолклорната музика с голяма любов, защото както казва тя "Това е нашата музика и ние трябва да я ценим и уважаваме". Въпреки крехката и възраст призовите  места от наши и международни фестивали надхвърлят 150 медала.

Марина Иванова също като сестра си от малка се занимава само че с народни танци, и от около година с народно пеене. Тя е дете, което с огромно желание и старание смело крачи по пътя на кака си. Заедно са делили една сцена, Никол е пяла, а Марина изпълняваше танца към песента.

За да може да се развиваш и "сверяваш часовника" на какво ниво си, тряба да има участия и в международни фестивали, покани за които не липсват и през тази година. Участието обаче в тези фестивали е изцяло за сметка на участниците. Към този момент не съм намерила институция, която да подкрепя нашият фолклор, което според мен е много тъжно, защото пари за фолклор няма, но за друг вид музика се намират.

Първата цел на децата е Международния фестивал  "Creativita senza frontiere" от 28.07/02.08 в Италия.

Сумата необходима за двете деца ще е около 7000 лв, това включва самолетни билети, такси участие, направа аранжимент на фолклорна песен, настаняване и изхранване.

Надявам се, че с подкрепата на Вас, децата и тази година ще могат да прославят фолклора ни по целия свят.

Nicole and Marina Ivanov are sisters involved in folk singing and folk dancing.

Nicole Ivanova has been singing folk music since the age of five, starting at the Honor Community Center, and then the great Yanka Rupkina began working with her. Nicole performs folk music with great love, because as she says "This is our music and we must appreciate and respect it". Despite her tender age she has won more than 150 medals at national and international festivals.

Marina Ivanova, like her sister, has been involved in folk dancing since she was a child, and in folk singing for about a year. She is a child who with great desire and diligence bravely treads the path of her grandmother. Together they have shared a stage, Nicole singing and Marina performing the dance to the song.

To be able to develop and "check the clock" at what level you are, you need to participate in international festivals, invitations to which are not lacking this year. However, participation in these festivals is entirely at the expense of the participants. At the moment I have not found an institution that supports our folklore, which I think is very sad, because there is no money for folklore, but there is money for other kinds of music.

The first goal of the children is the International Festival "Creativita senza frontiere" from 28.07/02.08 in Italy.

The amount needed for the two children will be about 7000 BGN, this includes air tickets, participation fees, making a folk song arrangement, accommodation and food.

I hope that with your support the children will be able to celebrate our folklore all over the world this year.

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.