Всички новини за кампания Помощ за Далия

27-ми юни 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Ново за Дали 🙂 New for Daly 🙂

Здравейте мили хора ние продължававаме борбата си за прохождане всеки Божи ден 🙏❤ Не почиваме ходим на ерготерапия , логопед,хипотерапия ,ясла (все по-рядко), физиотерапия ,обучение с комуникатор на таблет(заедно с ерготерапията) ,Медек терапия и вкъщи повтаряме ако остане изобщо някакво време за де... Hello dear people we continue our struggle to walk every God's day 🙏❤ We don't rest we go to ergotherapy , speech therapy , hippotherapy , nursery (less and less), physiotherapy , tablet communicator training(along with ergotherapy) , Medek therapy and at home we repeat if there is any time left in...

5-ти юни 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Продължавам 💪 I keep going 💪

Здравейте скъпи дарители ние продължававаме с купищата терапии и работим здраво и вкъщи 💪🧗 Сега сме и по здравна каса малко на 10дневна рехабилитация в Блокс кв.Драгалевци да спестим малко средства за Турция 🤗🙂☺Иначе платено си ходим и на другите терапии☺Ерготерапия,Логопеди, Конче и работим Медек в... Hello dear donors we continue with the heaps of therapies and work hard and home 💪🧗 Now we are also on health insurance a little 10 day rehab in Blox sq.Dragalevtsi to save some money for Turkey 🤗🙂☺Otherwise we pay for our other therapies☺Ergotherapy,Logopedi, Konche and we work Medek at home and wi...

20-ти май 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Новите ми шини 😇🤗 My new tires 😇🤗

Здравейте, скъпи дарители и мой спасители ,новите ми шини са готови и днес вече съм с тях много Ви благодаря 🤗😇🙏❤Имаме още една седмица интензивна работа в Истанбул и се прибираме събота ноща към София за да продължавим там с другите ни терапии и вкъщи разбира се да повтаряме непрекъснато наученото... Hello dear donors and my saviors , my new splints are ready and today I am already wearing them thank you very much 🤗😇🙏❤We have one more week of intensive work in Istanbul and we go back to Sofia on Saturday night to continue with our other treatments there and at home of course to continuously repe...

10-ти май 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте скъпи дарители пускаме проформа фактура за шините на Далия ,благодарим Ви от сърце 🙏❤ Hello dear donors we are releasing a proforma invoice for Dalia's splints , thank you from the bottom of our hearts 🙏❤

1005.3 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
8-ми май 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Интензивна рехабилитацията по Метода на Медек Intensive rehabilitation by the Medek Method

Здравейте мили дарители Далия е в Турция( Истанбул ) от неделя вечерта и от 3 дни работим много усилено по Метода на Медек с Сема Ахмед и другия рехабилитатор Мерт , сега като и правят активно всички упражнения виждаме огромна разлика от март месец ☺🤗😇Много сме щастливи детето наистина е по-стабилно... Hello dear donors Dalia is in Turkey( Istanbul ) since Sunday evening and for 3 days we are working very hard on the Medek Method with Sema Ahmed and the other rehabilitator Mert , now that she is actively doing all the exercises we see a huge difference since March ☺🤗😇We are very happy the child is...

30-ти април 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте скъпи дарители ,както знаете Далия има ботокс в крайниците и беше в Турция на Медек терапия през март и в болница Умут на ботокс .След ботокса и Медек терапията Далия отпуска мускулите си много повече от преди 😊 Ние сме много доволни от Сема(рехабилитатор) и нейния метод на работа , жената... Hello dear donors , as you know Dalia has botox in her limbs and she was in Turkey for Medec therapy in March and in Umut hospital for botox .After botox and Medec therapy Dalia relaxes her muscles much more than before 😊 We are very satisfied with Sema(rehabber) and her method of work , the woman w...

5503.68 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
26-ти април 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Промяна на целевата сума за лечението на Далия Changing the target amount for Dalia's treatment

Здравейте скъпи дарители ние променяме целевата сума за лечението ,защото няма точна сума ,която да определи кога ще стигнем до целта си , а именно да проходим самостоятелно 🙂 Диагнозата е тежка и ние бавно ,но сигурно вървим към целта си благодарение на вашата подкрепа бъдете благословени 😇🙏 Hello dear donors we are changing the target amount for the treatment because there is no exact amount that will determine when we will reach our goal of walking on our own 🙂 The diagnosis is severe and we are slowly but surely moving towards our goal thanks to your support be blessed 😇🙏

16-ти април 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Новини за Далия 16.04.24г News for Dalia 16.04.24d

Здравейте мили хора аржио шината ни вече е готова и е включихме в ежедневието си 😊 Благодарим за подкрепата без вашата помощ нямаше да можем да си позволим 🙏❤ Ние не спираме с рехабилитацията активно всеки ден ходим си на логопед ,ерготерапия, конна терапия ,гимнастика и ясла 💪 Надяваме се и с арджи... Hello dear people our argio splint is now ready and we have incorporated it into our daily routine 😊 Thank you for your support without your help we would not be able to afford it 🙏❤ We are not stopping with rehabilitation we are actively going to speech therapy , ergotherapy, equestrian therapy , g...

4-ти април 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Ново за Далия New for Dalia

Здравейте скъпи хора включваме се да Ви кажем ,че след поставяне на ботокса работим много активно и не спираме за да извлечем максимален резултат до като тече действието му 💪 Мама промени изцяло програмата ми в София 🤗 Ходим на 2 места на рехабилитация, при логопедките ми ,на конна терапия в събота... Hello dear people we are joining to tell you that after the Botox we are working very actively and we are not stopping to get the maximum result until the action of the Botox 💪 Mom has changed my program in Sofia 🤗 We go to 2 places for rehabilitation, my speech therapists , horse therapy on Saturda...

13-ти март 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Ново от Далия 🤗13.03.24 New from Dalia 🤗13.03.24

Скъпи хора извиняваме се ,че не сме много активни в писането тук ,но наистина мама не смогва с всички неща ,който прави за подобряване на състоянието ми ☺🤗😇 През изминалия месец преминахме очен преглед в София заради страбизма и ни чака втора операция през 2025 г. живот и здраве. Ходихме при хомеопа... Dear folks sorry for not being very active in writing here but really mom is not keeping up with all the things she is doing to improve my condition ☺🤗😇 We had an eye exam in Sofia last month for strabismus and we are waiting for a second surgery in 2025 life and health. We went to homeopaths for a...

22-ри февруари 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте през декември поръчахме помощни средства за рехабилитация още ги чакаме ,защото са много слложни за направата до дни ще са готови и ще пуснем снимки с тях .Едното е ерджио шината ,а другото е ортези за долните крайници.Пускаме проформа да ги заплатим ,надяваме се с тях да постигнем добри р... Hello in December we ordered rehabilitation aids we are still waiting for them , because they are very complicated to make in a few days they will be ready and we will post pictures with them .One is the ergio splint and the other is orthoses for the lower limbs.We are posting a proforma to pay for...

3600 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
18-ти януари 2024
Вероника Ризова е организатор за бенефициент Далия Радостинова Ризова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте ,прилагам фактура за плащане на логопед 😊 Посещаваме задължително 2 пъти в седмицата ,заради невъзможността ни все още да говорим и за работим добре с ръцете.Посещаваме я почти година и имаме напредък и с звуците и с ръчичките и с дъвкането ,благодаря ви за подкрепата без вашата помощ е не... Hi , I enclose an invoice for payment of a speech therapist 😊 We attend mandatory 2 times a week , because of our inability to speak yet and to work well with our hands.We have been attending for almost a year and we have made progress with sounds and with our hands and with chewing , thank you for...

1000 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса