🐈Помощ за котето Харди 🐈Help for Hardy the kitten

Животни 0/0

🐈Помощ за котето Харди 🐈Help for Hardy the kitten

26 Дарители
340.95 EUR дарени от 1543 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Марина Георгиева
Бенефициент
коте Харди
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Марина Георгиева организира кампания за коте Харди
Приключила
Налична сума
0 EUR

Благотворителна кампания за котето Харди

Здравейте, сърцати Хора!
 
Потърсихме подкрепата ви тук, за да дадем шанс на Харди - женско котараче на около 6 месеца. 
Обикновено със семейството ми се справяме сами с лечението и намирането на дом на животинките пресекли пътя ни и досега не се бяхме проваляли, но този път сме сериозно затруднени. Трудно е за нас да молим за помощ, но алтернативата засега не искам да си я представям.
Харди беше от късметлийките да имат в уличната си територия зоомагазин, който им осигурява ежедневна порция храна, но за разлика от останалите членове на бандата, всички до един неуловими и добре охранени, тя започна да изостава с развитието, като в последните дни проявяваше прогресивно задълбочаващи се странни симптоми - докато върви, главата и се накланя настрани, залюлява се, губи баланс, а в деня преди да я хванем беше започнала дори да пада в движение.
Въпреки, че беше в окаяно състояние я уловихме много трудно и не без жертви.
Закарахме я веднага в клиника Добро Хрумване в Борово и вече от около месец и половина се лекува там. Отначало опитаха да овладеят с предимство общото и състояние, тъй-като беше на границата да оцелее от съпътстващи инфекции, като успоредно и правеха и изследвания и търсеха основната причина.
Нямаше спин, троен тест отрицателен, общото и състояние се подобри, но неврологичния и проблем проблем се влоши още повече.
Харди вече не движеше задните си крака, не можеше да ходи сама по нужда, а само с асистенция, но от диво зверче се превърна в благодарна, мила и любвеобилна дама. Последваха  рентген, още кръвни изследвания, но причината оставаше скрита до момента, в който не включихме експерименталното лечение за неврологичен ФИП с диагностична цел. Ето, че дочакахме хубавата новина - да има диагноза - лошата е, че това е неврологичен ФИП.  
Трябваше спешно да избираме дали да угасим живота й или да й дадем шанс със скъпоструващото лечение.
А то трае точно 84 дни, с инжектиране на GS от ампули, всяка от които струва от 50 до 60$  и стига според килограмите й за 2 дни и половина. 
Трудно се гаси живот, особено когато си му дал надежда и си се взирал в едни толкова тъжни очи. Успяхме с малко помощ да закупим 10-на ампули и лечението започна.
Още след 3-4 ден се появиха позитивни симптоми, а през последната седмица прогреса е особено видим.
Котето качи на тегло, вече ходи, макар и все още неуверено, изпишква се само с лека стимулация и .. мърка :)
Трябва да продължим, вече изминахме по-трудната част от пътя. Остава ни да се доиздължим на клиниката и да закупим още около 20 ампули, за да завършим курса.
Това означава още приблизително 2000лв за ампули и 1017лв. към днешна дата за клиниката.
Ако спрем поради някаква причина дори за ден преди тези 84 дни, не само че все едно нищо не сме направили, но и е твърде вероятно котето да стане резистентно към лечението.
Сигурни сме, че всички в тази група сте помагали или помагате, и че вероятно повечето като нас са изправени пред финансови предизвикателства.
Още повече на фона на драматичните последствия от войната между съседите ни, значението на малката Харди вероятно се смалява до една невидима миниатюрна прашинка. И все пак, ако сред вас я разпознаят и се намерят дори само няколко, да застанат рамо до рамо до нас в малката ни кауза, е възможно да случим чудото и за нея.
Ще ни помогнете ли?
 

Как можете да помогнете?

  • чрез дарение тук в платформата, чрез виртуалния пос терминал (кликни на бутона Дари)
  • ако нямате финансова възможност - чрез споделяне на кампанията в социалните ви мрежи (кликни на бутона Сподели)

Charity campaign for Hardy the kitten

Hello, warm-hearted People!
We've asked for your support here to give Hardy, a female kitten about 6 months old, a chance.
Usually my family and I handle the treatment and finding homes for the animals that cross our paths ourselves and so far we have not failed, but this time we are in serious trouble. It's hard for us to ask for help, but I don't want to imagine the alternative just yet.
Hardy was one of the lucky ones to have a pet shop in her street territory that provided them with a daily ration of food, but unlike the other members of the gang, all elusive and well-guarded, she had begun to lag behind developmentally, exhibiting progressively worsening strange symptoms in the last few days - her head would tilt to the side as she walked, she would stagger, lose her balance, and the day before we caught her she had even begun to fall over on the move.
Although she was in miserable condition we caught her very hard and not without casualties.
We took her immediately to the Good Harm Clinic in Borovo and she has been treated there for about a month and a half now. At first they tried to manage her general condition with priority, as-since she was on the verge of surviving co-infections, and in parallel they did tests and looked for the underlying cause.
There was no spin, triple test negative, her general condition improved but her neurological problem got even worse.
Hardy could no longer move her hind legs, she could not walk on her own when needed, only with assistance, but she went from a wild animal to a grateful, sweet and loving lady. X-rays, more blood work followed, but the cause remained hidden until we included the experimental treatment for neurological FIP for diagnostic purposes. Here, we waited for the good news - to have a diagnosis - the bad news was that it was neurological FIP.
We urgently had to choose between snuffing out her life or giving her a chance with the costly treatment.
And it lasts exactly 84 days, with GS injections of ampoules that cost $50 to $60 each and last according to her weight for 2 and a half days.
It's hard to extinguish life, especially when you've given it hope and stared into some so sad eyes. We were able with a little help to purchase the 10 ampoules and the treatment began.
After only 3-4 days, positive symptoms appeared, and in the last week progress has been especially visible.
The kitten has gained weight, is now walking, although still tentatively, pees with only light stimulation and.. purrs :)
We have to keep going, we have already gone the hard part of the way. We still have to finish up at the clinic and buy about 20 more ampoules to finish the course.
That means approximately 2000 more for the ampoules and 1017 to date for the clinic.
If we stop for any reason even for a day before those 84 days, not only is it as if we have done nothing, but it is very likely that the kitten will become resistant to the treatment.
We're sure all of you in this group have helped or are helping, and that probably most like us are facing financial challenges.
Moreover, amidst the dramatic consequences of war between our neighbors, little Hardy's importance is probably shrinking to an invisible tiny speck of dust. Yet, if even just a few among you recognize it and can stand shoulder to shoulder with us in our small cause, it is possible that we can make a miracle happen for her as well.
Will you help us?

How can you help?

  • by donating here on the platform, through the virtual пос terminal (click on the Donate button)
  • if you are not financially able - by sharing the campaign on your social networks (click on the Share button)
Виж още
Новини
27-ми ноември 2023
Марина Георгиева организира кампания за коте Харди
Одобрено изплащане Approved repayment
Причина: Благодарим от сърце на всички отзовали се. Новините за Харди са без промяна. Котето продължава да живее в приемния си дом, където съжителства... Reason: Thank you from the bottom of our hearts to everyone who responded. The news about Hardy is unchanged. The kitten continues to live in his fost...
144.58 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
27-ми юни 2023
Марина Георгиева организира кампания за коте Харди
Одобрено изплащане Approved repayment
Благодарим от сърце на всички отзовали се. Новините за Харди са, че състоянието и се подобри и се закрепи трайно. Останаха неврологични дефицити, коит... Thank you from the bottom of our hearts to everyone who responded. The news for Hardy is that her condition has improved and is permanently fixed. The...
415.41 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
27-ми юни 2023
Марина Георгиева организира кампания за коте Харди
Новините за Харди към 27.06.23 News for Hardy as of 27.06.23
Новините за Харди са, че състоянието и се подобри и се закрепи трайно. Останаха неврологични дефицити, които засягат най-вече способността и да се изп... The news for Hardy is that her condition has improved and is permanently fixed. There remain neurological deficits that mostly affect her ability tohe...
 
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.