Сбъдни мечтата на Цвети Make Tzveti's dream come true

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Сбъдни мечтата на Цвети Make Tzveti's dream come true

120 Дарители
5911.47 EUR дарени от 19685 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Цветелина Спасова
Бенефициент
Цветелина Павлинова Спасова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Цветелина Спасова организира кампания за Цветелина Павлинова Спасова
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте приятели, роднини, близки, познати и непознати, хора с добри сърца!

Казвам се Цвети и Ви пиша с молба за помощ отново да имам възможността да ходя сама  без помощни средства, без страха от падане и слабостта в мускулите.

Всичко започна, когато бях на 12 - първо с изразена слабост в долните крайници и падания. Направиха ми пълна кръвна картина и оттам се установи, че креатин фосфокиназа (cpk) е пет пъти над нормата. Изпратиха ме при ревматолог, а той от своя страна вече при невролог в Александровска болница. От там изпратихме кръв  заедно с моята тази и на майка ми за изследване и доказване на диагноза в Холандия.

Месец по късно резултата беше вече готов - тежката диагноза Фациоскапулохумерална мускулна дистрофия прогресиращ тип - поетапно отстлабване на мускулатурата.

Родителите ми не го приеха добре, за съжаление мама се разболя от притеснение за мен и пет години по-късно почина. Една сутрин не се субиди и ни остави с татко сами да се борим.

Започнах усилена рехабилитация, хранителен режим и витамини. Състоянието ми се подобряваше, дори започнах да гледам малки деца почасово, докато учих в университета .

Нещата привидно  бяха под контрол до момента , в който на 10.01.2017 г. не ме блъсна кола и се наложи да се обездвижа за два месеца  със скъсани лигаменти на десен глезен и пукнато ребро.

И тогава не изгубих надежда , че отново ще мога да  ходя сама, но уви започнаха силните болки в кръста , мускулатурата на гръбнака беше отслабнала, започнах да стъпвам на криво с десния крак. Намерих много добър рехабилитатор и постигнахме минимален напредък , но отново се случи нещо неприятно, което ме дръпна назад - боледуването от коронавирусна инфекция, която отслаби много организма ми. Започнах да ходя с бастун, задъхвам се при ходене, лесно се уморявам и започнах  да падам по-често в следствие на слабостта в краката. Състоянието ми като цяло започна да се влошава с голяма невъзможност да извършвам ежедневните си задължения.

Посъветваха ме  да потърся лечение в чужбина и получих оферта от Лив Хоспитал в Истанбул, Турция . Терапията не само ще може да стопира прогресирането на болестта , но й да подобри до голяма степен начина ми на живот.  Процедурата е на стойност 22 000 евро и  се изразява в прилагане на  2 дози алогенни мезенхимни стволови клетки получени от тъкан на пъпна връв в допълнение на това ще се извърши курс на физиотерапия, рехабилитация и озонотерапия.

За съжаление сумата е непосилна за нас. Вярвам, че всичко ще се  развие по най добрия начин и ще мога все пак да осъществя една смела мечта и да имам възможността да се грижа за свое дете и отново да видя усмивката на татко.

Благодаря на всички Вас от сърце за подкрепата.

Бъдете здрави и вярвайте, че винаги над всеки един от нас бди ангел хранител , който не позволява на искрицата надежда да угасне.

Hello friends, relatives, loved ones, acquaintances and strangers, people with good hearts!

My name is Tsveti and I am writing to you asking for help to be able to walk on my own again without aids, without the fear of falling and the weakness in my muscles.

It all started when I was 12 - first with pronounced weakness in my lower limbs and falls. I had a full blood count done and from there it was found that my creatine phosphokinase (cpk) was five times above normal. I was referred to a rheumatologist, who in turn now referred me to a neurologist at Alexandrovska Hospital. From there we sent blood along with mine and my mother's for testing and proof of diagnosis to the Netherlands.

A month later the result was ready - the severe diagnosis of Fasciocapulohumeral muscular dystrophy progressive type - gradual muscle wasting.

My parents didn't take it well, unfortunately Mum became ill from worrying about me and five years later passed away. One morning she didn't sub and left Dad and I to struggle alone.

I started intensive rehab, diet and vitamins. My condition improved, I even started babysitting young children part time while I studied at university .

Things were seemingly under control until , on 10.01.2017 I was hit by a car and had to be immobilised for two months with torn ligaments on my right ankle and a cracked rib.

And then I did not lose hope , that I would be able to walk on my own again, but alas the severe lower back pain started , the musculature of my spine had weakened, I started to step crooked with my right leg. I found a very good rehabilitation therapist and we made minimal progress , but again something unpleasant happened that pulled me back - the coronavirus infection that weakened my body a lot. I started walking with a cane, I pant when walking, I get tired easily and I started falling more often as a result of the weakness in my legs. My condition in general began to deteriorate with a great inability to perform my daily duties.

I was advised to seek treatment abroad and received an offer from Liv Hospital in Istanbul, Turkey . The therapy will not only be able to stop the progression of the disease but also improve my lifestyle to a great extent. The procedure is worth 22,000 euros and consists of the administration of 2 doses of allogeneic mesenchymal stem cells derived from umbilical cord tissue in addition to a course of physiotherapy, rehabilitation and ozone therapy.

Unfortunately the amount is unaffordable for us. I believe that everything will work out in the best way and I will still be able to realize a brave dream and have the opportunity to take care of my child and see Dad's smile again.

Thank you all from the bottom of my heart for your support.

Stay healthy and believe that there is always a guardian angel watching over each one of us , not letting the spark of hope fade.

Виж още
Новини
10-ти януари 2024
Цветелина Спасова организира кампания за Цветелина Павлинова Спасова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, изисквам плащане за самолетните билети, прилагам тях и платежното от мобилното банкиране, че са платени от сметката ми. Разходите се оказах... Hi, I require payment for the airline tickets, I am enclosing them and the payment slip from mobile banking that they have been paid from my account....
94.94 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
22-ри ноември 2023
Цветелина Спасова организира кампания за Цветелина Павлинова Спасова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, датата за приемане в болницата вече е ясна 20.11.2023 г. понеделник в 9:00 ч. Ще ми бъдат направени всички видове изследвания и тест за але... Hello, the date for admission to the hospital is now clear 20.11.2023 Monday at 9:00. I will be having all kinds of tests and an anesthetic allergy te...
11425.7 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
26-ти октомври 2023
Цветелина Спасова организира кампания за Цветелина Павлинова Спасова
Сбъдни мечтата на Цвети 26.10.23г Make Tzveti's dream come true 26.10.23
Здравейте приятели, наложи се да преведа аванс в размер на 5 500 лв, с който да си запазя дата за 20-ти ноември за постъпване в болница Лив Хоспитал.... Hello friends, I had to transfer an advance payment of 5 500 BGN to reserve a date for November 20 for my admission to Liv Hospital. With this amount...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.