Щастливо бъдеще за Ивон A happy future for Yvonne

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Щастливо бъдеще за Ивон A happy future for Yvonne

163 Дарители
4463.35 EUR дарени от 22282 EUR
Организатор
Пенка Кондузова
Бенефициент
Ивон Павлова Иванова
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
2169.03 EUR
Пенка Кондузова организира кампания за Ивон Павлова Иванова
Край след 7 дни
Налична сума
2169.03 EUR

Здравейте скъпи дарители, аз съм майката на Ивон. Тя е едно 8 годишно дете, лъчезарно и добро. Усмивката винаги огрява лицето й!

На 1 година когато разбрахме,че има забавено двигателно развитие, започнахме да посещаваме различни специалисти и през 2017г. ни поставиха диагноза Детска церебрална парализа-долна спастична парапареза. През цялото време провеждахме ежедневни рехабилитации, които и се отразяваха добре,но не бяха достатъчни, затова след консултация през 2018г. и 2019г. направихме две Фибротомии от които имаше значително подобрение и Ивон започна да прави първите си самостоятелни крачки.(Тогава всички вярвахме в чудеса…)

С времето мускулите и започнаха да отслабват и да губи постигнатите резултати и след преглед от невролог беше установено, че има Аксонална сензо-моторна полиневропатия.(Тогава станахме реалисти и започнахме да се борим с фактите!) До 2022г крачетата и силно се изкривиха и направихме консултации с различни ортопеди в България и отговора им беше, че е невъзможна ортопедична корекция (…и по страшни неща.) Тогава се обърнахме към д-р Александър Кребс в Ортопедична болница „Шпайзинг” във Виена, който се съгласи да извърши операцията.

Операцията беше повече от успешна и Ивон отново може да стъпва на краката си и да ходи с наша помощ. Тази година след контролен преглед при д-р Кребс разбрахме, че тазобедрените стави са започнали да излизат и трябва да се направи операция на двете тазобедрени стави едновременно, след която Ивон ще бъде с гипсова шина в областта на таза и краката 6 седмици!

След операцията ще бъде нужна усилена рехабилитация. Желаем да продължим лечението на Ивон в Ортопедична болница „Шпайзинг”във Виена , където ще получи грижите които заслужава!

Ще бъдем благодарни на всеки, който реши да се включи в нашата кауза!

Hello dear donors, I am Yvonne's mother. She is an 8 year old child, radiant and kind. A smile always lights up her face!

At the age of 1 when we found out that she had delayed motor development, we started to visit different specialists and in 2017 we were diagnosed with cerebral palsy-lower spastic paraparesis. All the time we had daily rehabilitation, which was good for her, but not enough, so after a consultation in 2018 and 2019 we did two Fibrotomies from which there was a significant improvement and Yvonne began to take her first independent steps.(Then we all believed in miracles...)

Over time her muscles started to weaken and she started to lose the results she had achieved and after an examination by a neurologist it was found that she had Axonal Sensorimotor Polyneuropathy.(That's when we became realistic and started to fight the facts!) By 2022, her feet were severely bowed and we consulted with various orthopedists in Bulgaria and their response was that orthopedic correction was impossible (...and scarier things.) We then turned to Dr. Alexander Krebs at the Spiesing Orthopedic Hospital in Vienna who agreed to perform the surgery.

The operation was more than successful and Yvonne can stand on her feet and walk again with our help. This year, after a follow-up examination with Dr. Krebs, we found out that the hip joints had started to come out and surgery had to be done on both hip joints at the same time, after which Yvonne will be in a hip and leg cast for 6 weeks!

After the surgery, intensive rehabilitation will be needed. We wish to continue Yvonne's treatment at the Orthopedic Hospital "Spaising" in Vienna , where she will receive the care she deserves!

We would be grateful to everyone who decides to join our cause!

Виж още
Новини
27-ми май 2024
Пенка Кондузова организира кампания за Ивон Павлова Иванова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте скъпи дарители! Ивон се чувства страхотно и вече пристъпва по-уверено. От скоро върви с наша помощ на по дълги разстояния.🙂 Изискваното п... Hello dear donors! Yvonne is feeling great and stepping more confidently now. Recently she is walking longer distances with our help.🙂 The required pa...
1056.15 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
8-ми май 2024
Пенка Кондузова организира кампания за Ивон Павлова Иванова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Здравейте скъпи дарители! 🌷Ивон се чувства добре, вече може да сяда и полека пристъпва с крачета с наша помощ! На 05.05.2024г. след двумесечен престой... Hello dear donors! 🌷Ivon is feeling well, he can sit up now and he is walking with our help! On 05.05.2024, after a two-month stay, we finally went ho...
2073.86 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
29-ти март 2024
Пенка Кондузова организира кампания за Ивон Павлова Иванова
Одобрено изплащане Approved repayment
Скъпи дарители, на 18.03 ни изписаха от болницата и сега Ивон се възстановява. Чувства се добре и чака с нетърпение да и премахнат гипса.🙂 Изискванот... Dear donors, on 18.03 we were discharged from the hospital and now Yvonne is recovering. She is feeling well and is looking forward to having her cast...
328.58 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.