Щастливо детство за Мони Happy childhood for Moni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Щастливо детство за Мони Happy childhood for Moni

190 Дарители
8264.11 EUR дарени от 27779 EUR
Организатор
Стела Рускова
Бенефициент
Симона Парушева
Крайна дата
Край след 191 дни
Налична сума
8263.39 EUR
Стела Рускова организира кампания за Симона Парушева
Край след 191 дни
Налична сума
8263.39 EUR

Мони е първи близнак, родена 2,100кг.

Делеше обща плацента, заедно със своята еднояйчна сестричка- близначка..до момента, в който лекарите не установиха сърдечен ритъм на сестричката й! Беше починала в мен от 5 дни и това доведе до трайни последици за Мони.

Наложи се в 34г.с. да предизвикат по нормален механизъм раждане, за да спасят Мони...

Година по-късно диагнозата спастична квадрипареза-тежка степен и епилепсия са вече налице 

Провежданата рехабилитация не е спирана, от както Мони достигна 4кг или иначе казано беше едва на 4 месеца...

Предвид тежкото й състояние потърсих лечение на дъщеря си в Истанбул, където е и до ден днешен...

Две години по-късно Мони има напредък, който постига макар и бавно, изразяващ си в по-добър контрол на главата, стабилен, но не самостоятелен седеж и укрепване на мускулите.

Водена на едни от най-добрите детски специалистите-невролог, педиатър, офталмолог и ортопед,  и тяхната навременна намеса, Мони за момента е с овладени епилептични Пристъпи, поставяне на ботокс два пъти в рамките на една година и належаща отпускаща операция...

Но лечението и така необходимата за нея интензивна рехабилитация не трябва да спират, защото това за Мони е животоподдържащо.  И тук и момента да се обърна към Вас, приятели...

Нека осигурим на слънчева Мони едно Щастливо детство и шанс за пълноценен и качествен детси живот...

Благодаря Ви!!!

Целевата сума е образувана по следния начин: двете оферти са на обща стойност 4620 евро - това е рехабилитацията в рибен и хотела. Това е сумата, която ни е нужна за един месец. Нужни са поне 6 месеца рехабилитация, тоест 6м х 4620 = 27 720 евро

Moni is first twin, born 2,100kg.

She shared a placenta with her identical twin sister..until the doctors found a heartbeat in her sister! She had been dead inside me for 5 days and this led to lasting effects for Moni.

They had to induce labour by normal mechanism at 34yrs to save Moni...

A year later the diagnosis of spastic quadriparesis-severe and epilepsy are now present

The ongoing rehabilitation has not stopped since Moni reached 4kg or in other words was only 4 months old...

Given her severe condition, I sought treatment for my daughter in Istanbul, where she remains to this day...

Two years later, Moni has made progress, albeit slowly, which is expressed in better head control, stable but not independent sitting and muscle strengthening.

Guided by some of the best pediatric specialists-neurologist, pediatrician, ophthalmologist and orthopedist, and their timely intervention, Moni has for the time being managed her epileptic seizures, Botox insertion twice within one year and urgent relaxing surgery...

But the treatment and her much needed intensive rehabilitation must not stop, because this is life sustaining for Moni. And this is where I turn to you, my friends...

Let's provide sunny Moni with a HAPPY childhood and a chance for a full and quality childhood life...

Thank you!!!

The target amount is formed in the following way: the two offers are for a total of 4620 euros - this is the rehabilitation in the fish and the hotel. This is the amount we need for one month. We need at least 6 months of rehabilitation, so 6m x 4620 = 27 720 euros

Виж още
Новини
14-ти юни 2024
Стела Рускова организира кампания за Симона Парушева
Помогни на Мони Help Moni
За съжаление през месец март не успя да се състои така важната интервенция за Мони /операция на тазобедрените стави/ , защото средствата, които са нео... Unfortunately in March the important intervention for Moni / hip surgery / could not take place because the funds needed were not available! The bad t...
 
28-ми март 2024
Стела Рускова организира кампания за Симона Парушева
Новини News
Приятели... Сумата, която е необходима за интервенция на тазобедрените стави на Мони е непосилна за мен, отглеждайки я напълно сама... Към момента с... Friends... The amount of money that is needed for Moni's hip surgery is unaffordable for me, raising her all by myself... At the moment her conditio...
 
31-ви октомври 2023
Стела Рускова организира кампания за Симона Парушева
Мони има нужда от Вас Moni needs you
Предвид тежката диагноза на Мони, следенето от ортопед е от много важно значение за нея и за навремената направа на нужната интервенция! При последнот... Given Moni's severe diagnosis, follow-up by an orthopedist is very important for her and for the timely intervention! On our last visit to Turkey in O...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.