Спаси живота на Меги Save Maggie's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Спаси живота на Меги Save Maggie's life

115 Дарители
9623.92 EUR дарени от 100000 EUR
Организатор
Миглена Хаджиева
Бенефициент
Миглена Емилова Хаджиева
Крайна дата
Край след 98 дни
Налична сума
9623.92 EUR
Миглена Хаджиева организира кампания за Миглена Емилова Хаджиева
Край след 98 дни
Налична сума
9623.92 EUR

СПЕШНО ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Имам насрочена дата за месец Юли и нямам никакво време. Помогнете ми да живея, за да отгледам детето си!

Здравейте, мили хора!
Моята история започна в един прекрасен ден март месец 2023г. когато не се почувствах добре.Наложи ми се да си направя преглед при лекар специалист(гастроентеролог). Лекаря ми назначи изследване(колоноскопия),след като излезнаха резултатите бяха потресаващи,тумор на дебелото черво с разсейки на черния и бял  дроб.

През времето на изследването имах нашето прекрасно слънчице ,което господ ни го дари,моя прекрасен син беше  на пет месеца.Той се появи след дълго ходене по доктори и болници.
След като  излезнаха изследванията започна истинската битка за моя живот.Бях ме насрочили прегледи при лекари специалисти във ВМА-София при доц. В.Михайлов,много приятен и лъчезарен човек.Доктор доц.Михайлов ми оперира тумора на 10  април 2023г. на дебелото черво без необходимост от поставяне на торбичка.След моето изписване от ВМА-София,трябваше да се прави химиотерапия за продължаване на лечението ми.Лечението ми продължи в болница Аджъбадем сити клиника в София  първата химиотерапия  беше на 17 май 2023г.В същата болница проведох осем курса на химиотерапия,но преди деветия курс на лечение кръвните изследвания не бяха добри,чернодробните ензими бяха много високи и се наложи да постъпя за лечение в гастроентерелогично отделение за понижаване на показателите.Лекарите направиха всичко възможно , лечението имаше резултат,но отново при следващия кръвен тест,започнаха да се повишават.Така не бях правила лечение три месеца и през това време се повишиха и туморните маркери.

Със съпруга ми потърсихме мнение и в Турция.Там ми направиха кръвни изследвания и пет скенер.След като бяха готови изследванията на следващия ден,всичко излезе на яве,което не беше приятно да чуем, резултати не бяха добри.Лекуващия ми лекар ми назначи лечение с химиотерапия 12 курса.

Всичките терапии бяха направени,но се налага  допълнително лечение,което е скъпо струващо и е непосилно за моето семейство.

Налага  се да се прави радиоемболизация - метод  за стопяване на метастазите в черния дроб.Насрочиха ми дата за самото лечение,което ще се прави през месец юли 2024г.Надявам се всичко да е наред с лечението ми, но без вашата подкрепа не бих успяла да продължа битката.

Мили хора, моля за вашата помощ и подкрепа за моето лечение в Турция,надявам се,че ще има успех за моето излекуване.Бъдете здрави!

URGENT CALL FOR HELP! I have a date scheduled for July and don't have any time. Help me live to raise my child!

Hello dear people!
My story started on a lovely day in March 2023 when I was not feeling well.I had to get checked by a specialist doctor(gastroenterologist). The doctor appointed me an examination(colonoscopy),after they came out the results were shocking,colon tumor with dissections of the liver and lung.

During the time of the examination I had our beautiful sunshine baby ,which God gave us,my lovely son was five months old.He came after a long walk to doctors and hospitals.
After the tests came out the real battle for my life began.I was scheduled for checkups with specialist doctors at VMA-Sofia with Assoc. Dr. V.Mihaylov,a very nice and radiant man.Doctor Assoc.Mihaylov operated on my tumor on April 10, 2023 on my colon without the need of a pouch.After my discharge from VMA-Sofia,I had to have chemotherapy to continue my treatment.My treatment continued at AJB City Clinic Hospital in Sofia.The first chemotherapy was on May 17, 2023.In the same hospital I had eight courses of chemotherapy,but before the ninth course of treatment the blood tests were not good,the liver enzymes were very high and I had to go to the gastroenterology department for treatment to lower the readings.The doctors did everything possible , the treatment had a result,but again at the next blood test,they started to rise.So I had not done treatment for three months and during that time the tumour markers also rose.

My husband and I also sought opinion in Turkey.There they did blood tests and five scanner.After the tests were done the next day,everything came to light,which was not nice to hear,the results were not good.My doctor prescribed 12 courses of chemotherapy treatment.

All the treatments were done,but additional treatment was required,which was costly and unaffordable for my family.

I have to have radioembolization,a method to melt the metastases in my liver.I have been given a date for the actual treatment,which will be done in July 2024.I hope all goes well with my treatment,but without your support I would not be able to continue the fight.

Dear people,I ask for your help and support for my treatment in Turkey,I hope that there will be success for my cure.Be healthy!

Виж още
Новини
17-ти юли 2024
Миглена Хаджиева организира кампания за Миглена Емилова Хаджиева
Спаси живот на Меги Save Maggie's life
Мили хора днес 17.07.2024 г.също ми предстои лечение за моето здравословно състояние в Турция. Моля за вашата помощ събирането на необходимите средств... Dear people today 17.07.2024 I am also going to be treated for my health condition in Turkey. I ask for your help collecting the necessary funds for m...
 
3-ти юли 2024
Миглена Хаджиева организира кампания за Миглена Емилова Хаджиева
Направиха ми радиоемболизация Napravuha mi radioembolization
Мили хора,моля за вашата подкрепа за моето лечение. Dear people, please for your support for my treatment.
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.