СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ A HASTY CALL FOR HELP

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2932 Дарители
61495.94 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Боянка никова
Бенефициент
БИЛЯНА ХРИСТОВА
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
2966.48 EUR
Боянка никова организира кампания за БИЛЯНА ХРИСТОВА
Край след 163 дни
Налична сума
2966.48 EUR

ЗОВ ЗА ПОМОШ 22.12.23г VOTE FOR HELP 22.12.23

22-ри декември 2023

Здравейте Приятели,Дарители Добри, Съпричастни Хора!❤️В навечерието на Коледа,искам да изкажа моята Огромна Благодарност,за това,че помогнахте Били да БЪДЕ тук и сега!Благодарение на Прекрасния ЧОВЕК ПАВЕЛ АНДРЕЕВ И ВАС,детето ми е живо.!🙏🙏🙏Благодарение на всички Вас,имам привилегията да съм на Коледа с моето дете,благодарение на всички Вас,този месец,Били посрещна 33си рожден ден.Пиша ,от очите ми текът сълзи от щастие...В Светото Писание е казано:КАКВОТО ПРАВИШ ЗА ДРУГ,ГО ПРАВИШ НА МЕН!Вие помогнахте Били да БЪДЕ!Нашата борба продължава!Печелим битки всеки ден.Рехабилитацията помогна на Били физически и емоционално.Заедно вървят и образни проследявания(диагнозата е хидроцефалия и арахноидит)за да се прецени решението за поставяне на стенд.Поради сложността на първата операция,беше решено поставянето на такъв на втори етап .Моля Ви,неспирайте да подкрепяте Били в борбата й за пълноценен Живот!🙏🙏🙏Нека Доброто Ви се върне стократно!Една майка ви БЛАГОСЛАВЯ непрекъснато!В нашите Молитви сте винаги!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hello Friends,Kind Donors, Compassionate People!❤️В on Christmas Eve,I would like to express my HUGE THANKS,for helping Billy to BE here and now!Thanks to the WONDERFUL MAN PAVEL ANDREEV AND YOU,my child is alive.!🙏🙏🙏Thanks to all of you,I have the privilege to be at Christmas with my child,thanks to all of you,this month,Billy celebrated his 33rd birthday.As I write,tears of happiness are flowing from my eyes...In the Holy Scripture it is said:WHAT YOU DO FOR OTHER, YOU DO TO ME!You helped Billy to BE!Our struggle continues!We are winning battles every day.Rehabilitation has helped Billy physically and emotionally.Imaging follow-ups are going along with it(the diagnosis is hydrocephalus and arachnoiditis)to evaluate the decision to place a stent.Due to the complexity of the first surgery,it was decided to place one in the second stage.Please keep supporting Billie in her fight for a full life 🙏🙏🙏Let the good come back to you a hundredfold!A mother BLESSES you continuously!You are always in our Prayers!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.