СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ A HASTY CALL FOR HELP

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2932 Дарители
61495.94 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Боянка никова
Бенефициент
БИЛЯНА ХРИСТОВА
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
2966.48 EUR
Боянка никова организира кампания за БИЛЯНА ХРИСТОВА
Край след 163 дни
Налична сума
2966.48 EUR

ЗОВ ЗА ПОМОЩ 🙏🙏🙏🙏🙏12.09.23г CALL FOR HELP 🙏🙏🙏🙏🙏12.09.23g

11-ти септември 2023

Здравейте Добри Съпричастни хора, Приятели, Дарители 🙏.Ъптейт към днешна дата: Били започна роботизирана рехабилитцията и кинезитерапия на 21.08.Рехабилитацията й се отразява доста добре, стабилизира се все повече равновесието й,усеща все по -вече сила в краката.Направени й бяха специални ортопедични стелки,тъй като не усеща дясното стъпало и се криви.Появи се проблем с клапата,направихме скенер,който показа хиперфункция на вентрикуларния дренаж.Има лека замаяност,под наблюдение е,следва скенер отново след месец.За огромна жалост финансовите ни средства се изчерпаха и неможем да продължим рехабилитацията,която струва 660 евро- седмична вноска ,без престоя.А рехабилитацията е от изключително значение за възстановяването на Били, за когнитивната й функция.Всяко отлагане е в неин минус,тъй като мозъка ще компенсира по грешен начин и така се компрометира всичко.Следва контролен преглед през октомври в Турция,за да се проследи състоянието й ,след операция от арахноидит и преценка за поставяне на стенд.Всичките добри резултати до тук,постигнахме благодарение на Павел Андреев и на всички вас 🙏❤️🙏Без вас,никога нямаше да се справим!От все сърце ви моля,помогнете на Били да продължи рехабилитацията,която е от изключително значение за възстановяването й и шанса,отново да стане пълноценен човек,независим човек🙏🙏🙏От май месец съм неотлъчно до Били,защото има нужда от придружител.Рехабилитацията е назначена за 12 седмици.От цялото мое майчино сърце ви моля отново-да помогнем на Били да продължи курса на рехабилитация,която ще й даде шанс да бъде по независима.Прилагам оферта за рехабилитацията.Благодарим ви за Човечността!Бог да ви благослови 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hello Good Compassionate People, Friends, Donors 🙏.Uptake to date: Billie started robotic rehab and kinesiotherapy on 21.08.Her rehab is going quite well, her balance is stabilizing more and more, she feels more strength in her legs.Special orthopedic insoles were made,as she cannot feel her right foot and it is curving.A problem with the valve appeared,we made a scan,which showed hyperfunction of the ventricular drainage.There is slight dizziness,she is under observation,next scan again in a month.It is a great pity that our financial resources have run out and we cannot continue the rehabilitation,which costs 660 euro- a weekly payment,not including the stay.And rehabilitation is crucial for Billy's recovery,for her cognitive function.Any delay is to her disadvantage,as the brain will compensate in the wrong way and so compromise everything.Follow up in October in Turkey,to follow up on her condition,after surgery for arachnoiditis and assessment for stent placement.All the good results so far,we have achieved thanks to Pavel Andreev and all of you 🙏❤️🙏Without you,we would never have made it!From the bottom of my heart I ask you,help Billy to continue the rehabilitation,which is crucial for her recovery and the chance to become a full person again,an independent person🙏🙏🙏Since May I have been by Billy's side,because she needs a companion.Rehab is scheduled for 12 weeks.From the bottom of my motherly heart I ask you again-to help Billie continue her course of rehab,which will give her a chance to be more independent.I am enclosing a quote for the rehab.Thank you for your Humanity!God bless you 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.