Спешна подкрепа за Рени Emergency support for Reni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
98 Дарители
3100.9 EUR дарени от 69024 EUR
Организатор
Рени Ваклинова
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
3100.68 EUR
Рени Ваклинова е организатор на кампанията
Край след 70 дни
Налична сума
3100.68 EUR

Подай ръка, спаси живот! Дарете надежда! Lend a hand, save a life! Give hope!

21-ви юни 2024

Здравейте, добри хора! Пиша не новина, пиша писмо на отчаяние. С плачещо сърце и океан от мъка в душата вече не намирам сили да продължа напред. Изнемощяла се питам дали Господ е отредил да живея? Или ми дава знак да спра да се боря. Дали да живея тук на земята или да поема по пътя към вечността.Там, където няма болка.Дните минават безмислено и бавно съпроводени от задължителни строги диети и режим. Топя се (физически, вече с тегло 42кг.), топя се и душевно (ненужна никому, вече съм бреме). Молитвите ми не спират, но все нечута оставам. А майчиното сърце страда като гледа сина си тих и мълчалив с проблясъци от сълзи в очите. И той се надява мама да продължи да бъде до него.🍀Не искам огромен късмет. Искам достатъчен, за да сбъдна моето чудо.🙏 ❤️Искам приятели и хора с добри сърца, за да ми бъдат подкрепа и опора.🙏 💚Искам шанс за живот - обикновен и нормален, без болка.🙏 🍀❤️💚🙏Искам възможност да продължа да дишам, чувствам и обичам.🙏 😢 За жалост тези желания си имат цена. Мили хора, за моето лечение в Беларус не достигат още 120 000лв. От клиниката очакват плащане, за да може да се извърши лечение и бъбречна трансплантация. Виждате, че сама няма да успея. Отчаяно имам нужда от вашето милосърдие, подкрепа, обич, сила, вяра и надежда, за да сложа край на тази дългогодишна битка. 🙏Моля всеки, който има мъничко време, доза желание и капчица възможност, да ме подкрепи с дарение. 🍀🙏🍀🙏🍀🙏🍀 Всяко дарение е изключително ценно за мен. Вярвам във вашето милосърдие и ви благодаря! Защото без вас няма да успея! Бъдете здрави, обичайте и се усмихвайте, правете добрини! Със сигурност ще ви носи щастие и удовлетворение!

Hello, good people! I'm not writing a news story, I'm writing a letter of desperation. With a weeping heart and an ocean of sorrow in my soul, I can no longer find the strength to go on. Exhausted, I ask myself if God has ordained that I should live? Or is He giving me a sign to stop struggling. Whether to live here on earth or to take the road to eternity.Where there is no pain.The days pass thoughtlessly and slowly accompanied by mandatory strict diets and regimen. I am melting (physically, already weighing 42 kg), I am melting mentally (I am useless to anyone, I am already a burden). My prayers do not stop, but I remain unheard. A mother's heart suffers as she watches her son silent and still with glimpses of tears in his eyes. And he hopes mom will continue to be there for him.🍀I don't want huge luck. I want enough to make my miracle come true.🙏 ❤️Искам friends and people with kind hearts to be my support and backbone.🙏 💚I want a chance at life - plain and normal, without pain.🙏 🍀❤️💚🙏I want a chance to keep breathing, feeling and loving.🙏 😢 Unfortunately, these wishes come with a price. Dear people, for my treatment in Belarus there is not enough 120 000BGN yet. The clinic expects payment so that treatment and kidney transplant can be performed. You see, I will not be able to do it on my own. I desperately need your mercy, support, love, strength, faith and hope to put an end to this long struggle. 🙏I ask everyone who has a little time, a little desire and a drop of opportunity to support me with a donation. 🍀🙏🍀🙏🍀🙏🍀 Any donation is extremely valuable to me. I believe in your kindness and thank you! Because without you I will not succeed! Be healthy, love and smile, do kindness! It will surely bring you happiness and satisfaction!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.