Транспортен бус за нуждите на Фондация Катлея Transport van for the needs of Katleja Foundation

Деца и младежи 0/0

Транспортен бус за нуждите на Фондация Катлея Transport van for the needs of Katleja Foundation

4 Дарители
155.44 EUR дарени от 7669 EUR
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
155.43 EUR
Фондация Катлея - помогни навреме е организатор на кампанията
Край след 162 дни
Налична сума
155.43 EUR

Уважаеми дарители,

докато четете този текст, някъде в България има деца и хора, които водят безмислената битка с бедността и социалното неравенство. За тях всяка нова сутрин е изпълнена с несигурност и болка, вместо с усмивка и надежда. Те са нашите съседи, нашите приятели, нашите братя и сестри, които заслужават по-добър свят, но често са лишени от възможността да мечтаят.В реалния свят на нуждата и страданието думите стават тежки, а сърцата ни страдат от безсилие. Но тук и сега имаме възможност да направим разлика. Вашата подкрепа е светлината, която може да проникне в мрака на тяхната бедност и да ги облече с надежда.Вашето дарение може да осигури:
Топла храна и здравословно хранене за децата, които всеки  ден се сблъскват с глада и недохранването.
Образователни възможности и достъп до учебни материали за деца, които се борят за възможността да учат и развиват своите умения.
Медицинска грижа и лекарства за хора, които живеят с болест или увреждания, но нямат достъп до необходимото лечение.
Комфортни условия за живеене и основни жизнени нужди за хора, които са изложени на самотно съществуване и отчаяние.
Вашата дарителска воля има силата да промени животи. С всяко дарение, какъвто и да е размера му, вие сте част от историята на надежда и обновление. За тези деца и хора, вашата подкрепа означава много повече от сума в дарителския фонд. Тя е знак на вярата в човешката доброта и солидарност, която има силата да промени света.

Благодарим ви, че сте светлината на надеждата за тези, които се нуждаят най-много от нея. С вашето дарение, децата и хората в неравностойно положение ще имат по-добро бъдеще. Нека заедно построим свят, в който никой не е изоставен зад сенките на бедността и безпомощността.

Необходим ни е транспортен бус, с който да транспортираме дарения във вид на дрехи, обувки, консумативи, хранителни продукти, мебели и други, за да достигнат до повече нуждаещи се. 

С благодарност и сърдечен поздрав,

Dear donors,

As you read this text, somewhere in Bulgaria there are children and people who are fighting the senseless battle against poverty and social inequality. For them, every new morning is filled with uncertainty and pain instead of smiles and hope. They are our neighbours, our friends, our brothers and sisters who deserve a better world, but are often denied the opportunity to dream.In the real world of need and suffering, words become heavy and our hearts suffer from powerlessness. But here and now we have the opportunity to make a difference. Your support is the light that can penetrate the darkness of their poverty and clothe them with hope.Your donation can provide:
Warm food and healthy meals for children who face hunger and malnutrition every day.
Educational opportunities and access to learning materials for children who struggle for the opportunity to learn and develop their skills.
Medical care and medication for people who are living with illness or disability but do not have access to the treatment they need.
Comfortable living conditions and basic living needs for people who are exposed to a lonely and desperate existence.
Your philanthropic will has the power to change lives. With every donation, no matter the size, you are part of a story of hope and renewal. For these children and individuals, your support means much more than an amount in the endowment fund. It is a sign of faith in the human kindness and solidarity that has the power to change the world.

Thank you for being the light of hope for those who need it most. With your donation, underprivileged children and people will have a better future. Together, let us build a world where no one is left behind in the shadows of poverty and helplessness.

We need a transport van to transport donations of clothing, shoes, supplies, food, furniture and more to reach more people in need.

With gratitude and heartfelt greetings,

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.