Устойчива промяна за жени преживели домашно насилие Sustainable change for women survivors of domestic violence

Семейство 0/0

Устойчива промяна за жени преживели домашно насилие Sustainable change for women survivors of domestic violence

2 Дарители
261.25 EUR дарени от 5869 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
фондация П.У.Л.С.
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Един Процент Промяна организира кампания за фондация П.У.Л.С.
Приключила
Налична сума
0 EUR

Не можем да покажем лицата им, но ги виждаме всеки ден, те са сред нас. Всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие. 

Домашното насилие има тежки последствия не само защото поставя в риск живота на жената, а и защото води до възпроизвеждане на модела от децата й. Затова, в работата по този проблем е нужен фокус върху всеки от трите етапи, през които минават жените – осъзнаване на проблема, преодоляване на периода на активна криза и изграждане на устойчив начин на живот в дългосрочен план. 

В каузите, които сме правили досега, фокусът е бил основно в подкрепата на екипите на кризисни центрове, които поемат огромната тежест на това да изолират жената от насилника и да я подкрепят психически и материално, за да има силите и ресурсите да поеме по нов път. С каузата ни през ноември надграждаме този подход в посока овластяване на жени с цел устойчива промяна в живота им. 

Защо?

През 2023-та година, направихме проучване в посока какво се случва с жените в България след като преодолеят периода на активна криза. Установихме, че изключително висок процент от жените преминали през кризисни центрове се връщат при насилника  поради икономическа зависимост, липса на работа или невъзможност за преквалификация и придобиване на допълнителни умения. Затова вярваме, че основен начин да реализираме нашата цел за устойчива промяна в качеството на живот на жени живеещи в условия на домашно насилие е като им осигурим достъп до бърз и  ефективен начин за придобиване на нови умения и повишаване на квалификацията.

Така, през ноември, работим заедно с Фондация “ПУЛС” да подкрепи жени, които вече са преминали през кризисен център и работят в посока да стабилизират живота си след това. От една страна ще обезопасим и подобрим условията на живот в лицензирано преходно жилище. А от друга, ще подкрепим преквалификацията на две жени. Виж детайлите по-долу.

Как ще помогнем:

1. Подобряване на условията в Преходно Жилище

Фондация П.У.Л.С. предоставя помощ и подкрепа на пострадали от насилие повече от 24 години. Ежегодно над 350 жени, деца и мъже прекрачват прага на организацията и намират професионална подкрепа и закрила.

Фондацията разполага със собствено жилище превърнато в лицензирано преходно жилище. Преходното жилище за хора, пострадали от насилие, е нова услуга за страната ни. Виждайки как понякога жени, които са били настанени в кризисния център се връщат отново в ситуации на насилие, отново биват настанявани и този цикъл се повтаря отново и отново, екипът на П.У.Л.С, осъзнават нуждата от устойчив начин за подкрепа на пострадалите от насилие. Благодарение на дарители и проекти успяват да закупят и ремонтират апартамент, който може да приюти до 6 човека. Целта на преходното жилище е естествено продължение след излизане от услугите на Кризисния център, пострадалите да се подготвят с помощта на професионалисти и да изградят социални умения за самостоятелен и независим живот, намиране на работа, адекватно родителство и ефективна адаптация на децата в спокойна и здрава среда.

В преходното жилище на фондацията се настаняват семейства за период от 6 месеца до 1 година. Жилището разполага с две тераси, които се нуждаят от ремонт и най-вече от обезопасяване, тъй като е на 9 етаж и в него основно се настаняват семейства с малки деца. Ще направим ремонт на едната тераса и ще я обезопасим. Ще усвоим пространството, така че да се създадат уютни и безопасни кътчета за настолни игри и четене през топлите месеци. В случай, че успеем да съберем по-голяма сума по каузата, ще направим ремонт и на втората тераса.

2. Овластяване чрез повишаване на квалификация 

След излизане от периода на “активна криза” идва най-важният период – самостоятелните стъпки към независим живот. Често пъти жените, въпреки потенциала и капацитета си, започват нископлатена работа, за да осигурят прехрана на семейството си, а понякога не могат да покрият дори базисните си нужди, което ги обрича на години в трудност и невъзможност за развитието не само на тях, но и на децата им. 

Ние ще подкрепим две жени, които имат потенциал и желание да се развиват професионално и да придобият умения, които ще им помогнат да повишат качеството си на живот и изградят пълна самостоятелност. За едната жена ще заплатим обучение за придобиване на магистърска степен по Финанси, а за втората жена ще осигурим курсове за маникюр и педикюр. Таксите за обучение са непосилни за тях. 

Не можем да представим жените с истинските им имена, но избираме да ги наричаме Мария и Ана. Ето и историите им споделени от екипа на фондация П.У.Л.С.

Историята на Мария

Тя е майка на две деца. Живее в кошмар – най-близкият й човек ежедневно тормози нея и децата им. Докато един ден успяват да избягат. Само с дрехите на гърба си! Така преди няколко години Мария за първи път прекрачва прага на Фондация „П.У.Л.С.“ където намира разбиране, професионална помощ и подкрепа. С нея вървят по един дълъг път за независим живот, в който я подкрепят психолози, адвокати, социални работници. От години тя и двете й деца са част от голямото семейство на Фондация „П.У.Л.С.“ , които и помагат с безплатна психологическа и правна помощ, подкрепа за първи учебен ден и други.

Много е трудно една самота майка да се справя с грижите за двете си деца и да работи. Мария живее на квартира с децата си и работи, но заплатата й е ниска и едва успява да покрие базисните нужди на семейството. Мария мечтае да се развива и да получи по-добра работна позиция. Менторите й от фондацията виждат в нея огромен потенциал за развитие, интелектуален капацитет и желание да осигури по-добър живот за двете си деца.

Подкрепяме я в нейната следваща стъпка – магистратура в УНСС, след която тя ще има възможност да получи по-добре платена работа и да продължи живота си достойно, независимо, и без насилие за нея и децата й.

Историята на Ана

Преди 10 години тя едва не умира. Събужда се една сутрин с болки в цялото тяло, синини и рани. Спомня си ужаса, който е преживяла предната вечер. Осъзнава, че е била на ръба да загуби живота си и намира сили да избяга, да потърси помощ и да се спаси. 

Повече от 10 години Ана посещава консултативната програма на Фондация „П.У.Л.С.“ за да преодолее последиците от годините живот в ужаса на домашното насилие. 

Днес тя живее нов живот и има две мечти – да има собствено жилище, т.к. живее временно при свои близки  и мечтаната професия на маникюрист. В момента Галя работи на две места, но силно вярва, че един ден ще се развие професионална като маникюрист, което ще й даде възможност за независим живот. Историята на Ана може да видиш тук 

 

Целевата сума този месец е 11 996 лв и  включва:

Вид разход

Сума

Повишаване на квалификация – обучение за Магистър в УНСС в подкрепа на Мария

2,000 лв

Придобиване на професионални умения – курс за маникюр и педикюр в подкрепа на Ана

2,170 лв

Ремонт и обезопасяване на една тераса за преходното жилище – * оферта за две тераси на стойност 14618 лв

7,309 лв

Храна за Веско от дългосрочната ни кауза

517 лв

* В случай, че съберем по-голяма сума ще я насочим за обезопасяване и ремонт на втората тераса.

We cannot show their faces, but we see them every day, they are among us. Every third woman in Bulgaria is a victim of domestic violence.

Domestic violence has severe consequences not only because it puts a woman's life at risk, but also because it leads to her children reproducing the pattern. Therefore, in working on this problem, we need to focus on each of the three stages that women go through - awareness of the problem, overcoming the period of active crisis and building a sustainable lifestyle in the long term.

In the causes we have done so far, the focus has mainly been on supporting the crisis centre teams who take on the huge burden of isolating the woman from the abuser and supporting her mentally and materially so that she has the strength and resources to take a new path. With our cause in November, we are building on this approach towards empowering women for sustainable change in their lives.

Why?

In 2023, we did a study in the direction of what happens to women in Bulgaria after they overcome the period of active crisis. We found that an extremely high percentage of women who have gone through crisis centres return to the abuser due to economic dependency, lack of employment or inability to retrain and acquire additional skills. Therefore, we believe that a key way to realize our goal of sustainable change in the quality of life for women experiencing domestic violence is by providing them with access to a quick and effective way to learn new skills and increase their qualifications.

So, in November, we are working with the PULSE Foundation to support women who have already been through a crisis centre and are working towards stabilising their lives afterwards. On the one hand, we will secure and improve living conditions in a licensed transitional housing facility. And on the other, we will support the retraining of two women. See details below.

How we will help:

1. Improve the conditions in the Transitional Housing

P.U.L.S. Foundation has been providing help and support to survivors of violence for over 24 years. Every year over 350 women, children and men cross the threshold of the organization and find professional support and protection.

The Foundation has its own housing converted into licensed transitional housing. Transitional housing for victims of violence is a new service for our country. Seeing how sometimes women who have been housed in the crisis center return to violent situations, are housed again, and this cycle repeats itself over and over again, the P.U.L.S. team realized the need for a sustainable way to support victims of violence. Thanks to donors and projects, they were able to purchase and renovate an apartment that can house up to 6 people. The purpose of the transitional housing is a natural continuation after leaving the services of the Crisis Center, for victims to prepare themselves with the help of professionals and build social skills for independent and autonomous living, finding a job, adequate parenting and effective adaptation of children in a calm and healthy environment.

Families are placed in the Foundation's transitional housing for a period of 6 months to 1 year. The flat has two terraces that need to be renovated and especially secured, as it is on the 9th floor and mainly accommodates families with young children. We will renovate one of the terraces and secure it. We will use the space to create cozy and safe places for board games and reading during the warmer months. If we can raise a larger amount for the cause, we will also renovate the second terrace.

2. Empowerment through skills development

After coming out of the period of "active crisis" comes the most important period - the independent steps towards independent living. Often women, despite their potential and capacity, take up low-paid jobs to provide for their families, and sometimes cannot even cover their basic needs, which condemns them to years of hardship and failure to develop not only themselves but also their children.

We will support two women who have the potential and desire to develop professionally and acquire skills that will help them improve their quality of life and build full self-sufficiency. For one woman we will pay for training to obtain a Master's degree in Finance, and for the second woman we will provide manicure and pedicure courses. The tuition fees are unaffordable for them.

We cannot introduce the women by their real names, but we choose to call them Maria and Ana. Here are their stories shared by the P.U.L.S. Foundation team.

Maria's story

She is a mother of two. She lives in a nightmare - the person closest to her harasses her and their children on a daily basis. Until one day they manage to escape. With only the clothes on their back! So a few years ago Maria first crossed the threshold of the P.U.L.S. Foundation where she found understanding, professional help and support. With her they are walking a long road to independent living, in which she is supported by psychologists, lawyers, social workers. For years, she and her two children have been part of the big family of the P.U.L.S. Foundation , who help her with free psychological and legal assistance, support for the first day of school and more.

It is very difficult for a single mother to cope with taking care of her two children and working. Maria lives in an apartment with her children and works, but her salary is low and she barely manages to cover the basic needs of the family. Maria dreams of developing herself and getting a better job. Her mentors at the foundation see in her a great potential for development, intellectual capacity and a desire to provide a better life for her two children.

We support her in her next step - a Master's degree at the UNWE, after which she will have the opportunity to get a better paid job and continue her life with dignity, independence, and without violence for her and her children.

Ana's story

Ten years ago, she almost died. She woke up one morning with pain all over her body, bruises and wounds. She remembers the horror she experienced the night before. She realises she was on the verge of losing her life and finds the strength to run away, seek help and save herself.

For more than 10 years, Ana has attended the P.U.L.S. Foundation's counseling program to overcome the effects of years of living with the horror of domestic violence.

Today, she is living a new life and has two dreams - to have her own place as she is living temporarily with relatives and her dream job as a manicurist. Galya currently works two jobs but strongly believes that one day she will develop a professional career as a manicurist, which will enable her to live independently. Ana's story can be seen here

The target amount this month is £11,996 and includes:

Type of expenditure

Amount

Upskilling - training for a Masters at UNWE to support Maria

2,000 BGN

Professional skills acquisition - manicure and pedicure course in support of Ana

BGN 2,170

Refurbishment and securing of one terrace for transitional housing - * bid for two terraces at a cost of £1,618

£7,309

Food for Vesco from our long-term cause

517 lv

* Should we raise a larger sum we will put it towards securing and repairing the second terrace.

Виж още
Новини
29-ти ноември 2023
Eдин Процент Промяна организира кампания за фондация П.У.Л.С.
Одобрено изплащане Approved repayment
Платени авансово през м. септември от резерва на Сдружение Един Процент Промяна, 1000 лв за магистратура на едната жена. Авансовото плащане бе с цел д... Paid in advance in September from the reserve of the One Percent Change Association, BGN 1,000 for one woman's magistracy. The advance payment was in...
509.76 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.