Заедно да подадем ръка на Севди Together to give a hand to Sevdi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Заедно да подадем ръка на Севди Together to give a hand to Sevdi

63 Дарители
2715.27 EUR дарени от 28121 EUR
Организатор
Севди Пашов
Крайна дата
Край след 39 дни
Налична сума
2715.2 EUR
Севди Пашов е организатор на кампанията
Край след 39 дни
Налична сума
2715.2 EUR

Здравейте, скъпи Дарители и хора с добри сърца!

Казвам се Севди Пашов, на 44 години от село Мерданя, обл. Велико Търново. До този момент винаги съм се справял сам в живота и всичко съм постигал с много труд. За огромно съжаление съдбата ми поднесе едно изпитание, с което не мога да се справя сам и затова имам нужда от Вашата помощ.

За да предотвратя изцяло парализиране на дясната си страна, вследствие на излишно направена интервенция в България, е нужно да бъда подложен на операция в Турция за премахване на отока в главата ми.

Преди една година получих главоболие, което не се повлияваше от конвенционалните обезболяващи. Наложи се да потърся специализирано лекарско мнение в гр. Плевен. Назначиха ми МРТ (магнитно-резонансна томография), на което се установи хетероинтензна "пуканкоподобна" формация. Заключението беше, че най-вероятно се касае за Кавернозна съдова малформация.

След направените прегледи и консултации с водещи лекари в частната болница, се стигна до решението, че трябва да бъда подложен на Гама кнайф, или операция с т.нар. Гама нож. По думите на лекарите проведената роботизирана радиохирургия е минала успешно и няма да имам никакви странични ефекти. Бях изписан с диагноза Артериовенозна аномалия на церебрални съдове.

Няколко месеца по-късно започнах да изпитвам обезсилване на дясната си ръка. Предположих, че съм я претоварил и не обърнах особено внимание. Дисконфортът продължи, ръката ми ставаше все по-неподвижна, докато не се стигна до там да потърся спешна лекарска помощ. Тогава отново ме приеха в Плевен за лечение на Исхимичен мозъчен инсулт. След тридневен престой бях изписан от болницата с диагноза Мозъчен инфаркт, причинен от тромбоза на церебрални артерии, и ми дадоха рецепта с лекарства, които трябва да пия в продължение на един месец и после да ги спра.

Разбрах, че нещата с мен не са добре, защото проблемите продължават и затова потърсих второ мнение в турска клиника в Истанбул. След направения преглед и актуално образно изследване, заключението на лекарят беше шокиращо за мен. Според професора по неврохирургия, категорично не е трябвало да се прави Гама нож. Каза, че това не е било тумор и само с подходящите лекарва и проследяване, съм щял да си карам нормален живот.

Обаче, направеният Гама нож, е променил ситуацията. След тази стереоатактична радиохирургия се е образувал оток. Това е натрупване на свободна течност и изливането ѝ на мястото на нараняване, т.е. място на интервенция на Гама ножа. Наранената област се подува, увеличава обема си и се разширява. Събралата се течност упражнява натиск върху мозъка, притискайки го към черепа. Вследствие на този натиск се появяват двигателни нарушения, като обездвижването в дясната ми ръка. Освен това лекарствата, предписани ми в Плевен въобще не е трябвало да ги пия. Това са лекарства, предписани за онкологично болен човек. Дори и рецептата да беше правилна, приемът на тези лекарства, е месеци наред (от 6 месеца до една година), а не както ми казаха на мен след един месец прием да ги спирам. От всички лекарства, само едно от тях беше подходящо за мен, но дозата, която аз приемах отново не беше правилна.

Моят шанс в момента, е да направя операция в Турция, за да предотвратя пристъпите, които получих вследствие на излишно направена интервенция в България и парализа на дясната ми страна.

Затова, се обръщам с молба към всички, които биха могли да ме подкрепят. Ще бъда безкрайно благодарен за всяка стотинка и лев, който отделите за моята кауза! Бъдете здрави!

Hello, dear Donors and people with good hearts!

My name is Sevdi Pashov, 44 years old from the village of Merdanya, region. I am 44 years old. Until now I have always managed alone in life and I have achieved everything with hard work. Unfortunately, fate has presented me with an ordeal that I cannot cope with on my own and that is why I need your help.

In order to prevent my right side from becoming completely paralysed as a result of an unnecessary intervention in Bulgaria, I need to undergo surgery in Turkey to remove the swelling in my head.

A year ago I developed a headache that was not responding to conventional painkillers. I had to seek a specialist medical opinion in the town of. Pleven. I had an MRI (magnetic resonance imaging), which revealed a heterointense "popcorn-like" formation. The conclusion was that it was most likely a cavernous vascular malformation.

After examinations and consultations with leading doctors at the private hospital, the decision was made that I should undergo a Gamma Knife, or so-called Gamma Knife surgery. According to the doctors, the robotic radiosurgery performed was successful and I will not have any side effects. I was discharged with a diagnosis of Arteriovenous Cerebral Vascular Anomaly.

A few months later, I began to experience numbness in my right arm. I assumed I had overused it and didn't pay much attention. The discomfort continued, my arm became more and more immobile until I got to the point of seeking emergency medical attention. Then I was admitted to Pleven again for treatment of Ischemic stroke. After a three-day stay, I was discharged from the hospital with a diagnosis of Cerebral Infarction caused by Cerebral Artery Thrombosis and given a prescription of medication to take for a month and then stop.

I realised that things were not well with me because the problems continued and so I sought a second opinion at a Turkish clinic in Istanbul. After an examination and an actual imaging study, the doctor's conclusion was shocking to me. According to the neurosurgery professor, I definitely should not have had a Gamma Knife. He said that it was not a tumor and with just the right doctors and follow up, I would have been able to lead a normal life.

However, having the Gamma Knife done changed the situation. After this stereotactic radiosurgery, edema had formed. This is the accumulation of free fluid and its spillage at the site of injury, i.e. the site of the Gamma Knife intervention. The injured area swells, increases in volume and enlarges. The collected fluid exerts pressure on the brain, pressing it against the skull. As a consequence of this pressure, motor disturbances occur, such as immobility in my right arm. In addition, the medicines prescribed for me in Pleven should not have been taken at all. These are medicines prescribed for a cancer patient. Even if the prescription was correct, the intake of these drugs, is months on end (6 months to a year), not as I was told to stop them after one month of intake. Out of all the medications, only one of them was right for me, but the dose I was taking was again not right.

My chance now, is to have an operation in Turkey to prevent the seizures I had due to an unnecessary intervention in Bulgaria and paralysis on my right side.

Therefore, I appeal to everyone who could support me. I would be eternally grateful for every penny and leva that you spend for my cause! Be healthy!

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.