Заедно да помогнем на Слави Together to help Slavi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Заедно да помогнем на Слави Together to help Slavi

934 Дарители
29513.59 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Ивета Ценева
Бенефициент
Светослав Валентинов Ценев
Крайна дата
Край след 164 дни
Налична сума
1198.32 EUR
Ивета Ценева организира кампания за Светослав Валентинов Ценев
Край след 164 дни
Налична сума
1198.32 EUR

Здравейте, аз съм Светослав Валентинов Ценев. На 32 години съм и всеки мой ден е борба - борба с РАКА, която ми отне спокойствието, но не и надеждата. Сега се обръщам към вас с молба за помощ в най-трудния момент от живота ми. Предстои ми СПЕШНА операция в Турция, за която средствата трябва да бъдат събрани  до 02.02.2024!

Моята история започва в началото на 2021 година. Животът ми бе изпълнен с радост и мечти. Но тогава дойде диагнозата, която промени всичко - рак на дебелото черво. С първите думи на лекаря, времето спря, а мечтите ми избледняха. Следваше дълъг и изтощителен път на лечения и болнични стаи. Първоначалното лъче- и химиолечение в УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски" в София се оказа само началото. Всяка терапия бе съпроводена с надежда за излекуване, но ракът не се даваше толкова лесно. След края на първия курс на лечение, през юни 2021 година, ми бе направена операция във Военномедицинска академия. От този момент започна истинското ми изпитание - бях поставен пред факта, че туморът е засегнал и ректума ми и ми бе поставена колостома. Това бе удар върху моето достойнство и самочувствие.

Година по-късно, след направен ПЕТ скенер в Александровска болница и след преминато лечение се оказа, че болестта отново се е завърнала. Нашата мъка започна наново, преди да е свършила. Назначена бе дата за поредната операция отново през октомври 2022г.

Но след този тежък период, настъпи време на затишие. Болестта изглеждаше да е отстъпила. Този момент на спокойствие и надежда ни даде сили да погледнем към бъдещето с оптимизъм. Тогава с жената, която обичам и винаги е моя опора, сключихме брак преди 4 месеца. Нашата сватба беше кратък, но прекрасен момент на щастие след бурята, която преживявахме. Това бе време в което забравихме за болестта и се наслаждавахме на всяка минута заедно, като семейство.

За съжаление, радостта ни не продължи дълго. След краткия период на застой, болестта отново се появи с нова сила. Това ни върна обратно в реалността на непрестанните лечения и борба за оцеляване. Следващите месеци бяха изпълнени с още химиотерапии и реоперации, заради установени усложнения. Всеки път, когато се надявахме, че сме направили крачка напред, ракът отново ни връщаше две назад.

Дойде моментът, когато всичко, което бяхме направили до този момент, изглеждаше напразно. През ноември 2023 година, след поредица от лечения и операции, бе установено, че "приятелят" ни отново е тук, на същото място, с по-голяма сила. Решихме да потърсим нова надежда в Лив Хоспитал в Истанбул. Консултацията там ни даде нова перспектива, но също така и нова тревога - туморът бе нарастнал и бе достигнал последен стадий.

Сега, пред мен стои най-голямото предизвикателство - спешна операци. Тази операция не е просто медицинска процедура, тя е моят шанс за живот, шанс да се върна към мечтите си, към живота, който със съпругата ми планирахме. Времето е срещу нас и всяка помощ е от съществено значение.

Вярвам в добротата и съпричастността на хората. Вашето дарение, колкото и малко да е, е светлина в тъмнината, която обгръща моя свят в момента. Моля ви, помогнете ми да се боря и да победя тази ужасна болест!

Hello, I am Svetoslav Valentinov Tseniev. I am 32 years old and every day is a struggle - a struggle with CANCER, which took away my peace of mind, but not my hope. Now I turn to you with a request for help in the most difficult moment of my life. I have an EMERGENCY surgery in Turkey for which funds must be raised by 02.02.2024!

My story starts in the beginning of 2021. My life has been filled with joy and dreams. But then came the diagnosis that changed everything - colon cancer. With the doctor's first words, time stopped and my dreams faded. What followed was a long and exhausting road of treatments and hospital rooms. The initial radiation and chemotherapy at the Oncology Hospital "Prof. Ivan Chernozemski" in Sofia was only the beginning. Each therapy was accompanied by the hope of a cure, but cancer was not so easily given up. After the end of the first course of treatment, in June 2021, I underwent surgery at the Military Medical Academy. It was from this point that my real ordeal began - I was confronted with the fact that the tumour had also affected my rectum and a colostomy was inserted. It was a blow to my dignity and self-esteem.

A year later, after having a PET scan at the Alexandrovska Hospital and undergoing treatment, it turned out that the disease had returned. Our grief started anew before it was over. A date was set for another surgery again in October 2022.

But after this difficult period, there was a time of lull. The disease seemed to have receded. This moment of calm and hope gave us the strength to look to the future with optimism. Then, the woman I love and who has always been my support, and I got married 4 months ago. Our wedding was a brief but wonderful moment of happiness after the storm we were experiencing. It was a time where we forgot about the illness and enjoyed every minute together as a family.

Unfortunately, our joy didn't last long. After a brief period of stagnation, the disease reappeared with renewed vigor. It brought us back to the reality of constant treatments and struggle to survive. The following months were filled with more chemotherapy and re-operations due to established complications. Every time we hoped we had taken a step forward, the cancer set us back two again.

The time came when everything we had done up to that point seemed in vain. In November 2023, after a series of treatments and surgeries, it was discovered that our "friend" was here again, in the same place, with greater strength. We decided to look for new hope at Liv Hospital in Istanbul. The consultation there gave us a new perspective, but also a new worry - the tumour had grown and had reached its final stage.

Now, the biggest challenge lies ahead - emergency surgery. This surgery is not just a medical procedure, it is my chance at life, a chance to return to my dreams, to the life my wife and I planned. Time is against us and any help is essential.

I believe in the kindness and compassion of people. Your donation, no matter how small, is a light in the darkness that envelops my world right now. Please help me fight and defeat this terrible disease!

Виж още
Новини
19-ти юли 2024
Ивета Ценева организира кампания за Светослав Валентинов Ценев
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, дарители. Сумата, която се изисква е за част от лечението на Слави. Лечението на Слави се отразява добре и резултатите му се подобряват. н... Hello, donors. The amount requested is for part of Slavi's treatment. Slavi's treatment is going well and his results are improving. but there is more...
5200 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
14-ти юни 2024
Ивета Ценева организира кампания за Светослав Валентинов Ценев
Информация относно образни изследвания . Следващ етап от лечението Information on imaging . Next stage of treatment
Здравейте ,добри хора. 🍀 ‼️На Слави бяха направени ЯМР и компютърна томография на белите дробове . Днес излезнаха резултатите ,които бяха обсъдени ,з... Hello , good people. 🍀 ‼️На Slavi had an MRI and CT scan of his lungs . Today the results came out , which were discussed , along with the blood test...
 
7-ми юни 2024
Ивета Ценева организира кампания за Светослав Валентинов Ценев
Предстоящ ЯМР и компютърна томография Upcoming MRI and CT scan
Здравейте, скъпи приятели. 🍀 📣📣📣На Слави вече е назначена дата за ЯМР на коремни органи и компютърна томография на белите дробове, които ще бъдат от И... Hello, dear friends. 🍀 📣📣📣Slavi already has an appointment for an MRI of his abdominal organs and a CT scan of his lungs, which will be EXTREMELY impo...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.