ЗАЕДНО МОЖЕМ FOREVER WE CAN

Спорт 0/0

ЗАЕДНО МОЖЕМ FOREVER WE CAN

0 Дарители
0 EUR дарени от 25565 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ - АЙДЕМИР“
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ - АЙДЕМИР“ организира кампания за СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ - АЙДЕМИР“
Приключила
Налична сума
0 EUR

СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ - АЙДЕМИР“

Организира дарителска кампания

ЗАЕДНО МОЖЕМ“

за събиране на средства, които ще се използват за облагородяване на футболния терен и  зоните около него.

Да се обединим в името на  обща идея - да подадем ръка на спорта на с. Айдемир! Да го направим за нас и за нашите деца!

С решение на управителния съвет на „Футболен клуб Айдемир“ се организира дарителска кампания за набиране на финансови средства с цел облагородяване на футболния терен и зоните около него. Ръководството на клуба гарантира провеждането на ясна и прозрачна дарителска кампания, чийто финал да постави едно ново начало на дълго чакано облагородяване на футболния стадион, както и на зоните около него.

В годините се изказаха обещания от всякакъв характер, а действията с видим резултат са много малко. На първо място причина за това е липсата на подкрепа от държавата към българския спорт, в частност  футбола. Български футболен съюз се е съсредоточил в организацията и подкрепата на професионалния футбол и съществуването и развитието на отбори от нашия ранг са оставени на произвола на съдбата. Материалните бази са в много лошо състояние и липсата на каквато и да е техническа поддръжка през годините е оставила своя негативен отпечатък.

Затова си поставихме цел - да променим днешната реалност. Убедени сме, че с каузата „ЗАЕДНО МОЖЕМ“ ще възпламеним отново искрата в децата и младежите, ще възродим любовта към футбола. Ще ги изкараме от вкъщи,  за да им покажем, че един час на футболното игрище е много по-ценно прекарано време от един час пред някое ново чудо на технологиите. Ще ги възпитаваме чрез спорт, защото спортът е здраве и изгражда морални устои.

Заложени цели и очаквани резултати от дарителската кампания :

  1. Изграждане на поливна система за поддържане на тревното покритие в добро състояние през цялата година.
  2. Закупуване на самоходна тракторна косачка за ежеседмично косене на тревните площи.

III. Изграждане на зона за свободен достъп до интернет връзка.

  1. Изграждане на озвучителна система, която ще допринася за по-доброто настроение по време на спортните събития.
  2. Изграждане на постоянно видео наблюдение с цел превенция от вандалски прояви и сигурност при провеждане на футболните срещи.
  3. Основен ремонт на покрива на сградата.

VII.  Закупуване на метални кошчета за битови отпадъци и поставянето им в зоните на трибуните.

VIII. Изграждане на покрити скамейки за резервните играчи на домакини, гости и лекарската помощ .

Оставяме в очакване на предложения и сме готови да реализираме всяка Ваша идея, в случай на успешно приключена кампания  или по конкретно Ваше предложение с осигурени средства за целта.

В подкрeпа на единствения спортен клуб в село Айдемир, за нашите деца и младежи!

ASSOCIATION "FOOTBALL CLUB - AYDEMIR"

Organizes a donation campaign

"TOGETHER WE CAN"

to collect funds that will be used to improve the football field and the areas around it.

Let's unite in the name of a common idea - to lend a hand to the sport of the village. Aydemir! Let's do it for us and for our children!

By decision of the board of directors of "Aydemir Football Club" a donation campaign is organized to raise funds for the purpose of improving the football field and the areas around it. The management of the club guarantees to conduct a clear and transparent donation campaign, the final of which will mark a new beginning of the long-awaited improvement of the football stadium and the areas around it.

Promises of all kinds have been made over the years, but there have been very few actions with visible results. First of all, the reason for this is the lack of support from the state for Bulgarian sport, in particular football. The Bulgarian Football Union has concentrated on the organisation and support of professional football and the existence and development of teams of our rank have been left to their fate. The facilities are in a very poor state and the lack of any technical support over the years has left its negative mark.

That is why we have set ourselves a goal - to change today's reality. We are convinced that with the cause "TOGETHER WE CAN" we will reignite the spark in children and youth, we will rekindle the love for football. We will get them out of the house to show them that an hour on the football field is much more valuable time spent than an hour in front of some new marvel of technology. We will educate them through sport, because sport is health and builds moral foundations.

Goals and expected results of the campaign :

  1. Construction of an irrigation system to keep the turf in good condition throughout the year.
  2. Purchase a self-propelled tractor mower to mow the lawns weekly.

III. Establishment of a free internet access area.

  1. Construction of a sound system that will contribute to a better mood during sporting events.
  2. Construction of permanent video surveillance to prevent vandalism and security during football matches.
  3. Major renovation of the roof of the building.

VII. Purchase of metal bins for household waste and their placement in the stands.

VIII. Construction of covered benches for home and away reserve players and medical assistance.

We are waiting for suggestions and are ready to implement any of your ideas in case of a successful campaign or on your specific proposal with funds provided for the purpose.

In support of the only sports club in the village of Aydemir, for our children and youth!

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.