Заедно с МАМА Таня срещу РАКА Together with MAMA Tanya against CANCER

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Заедно с МАМА Таня срещу РАКА Together with MAMA Tanya against CANCER

145 Дарители
3469.68 EUR дарени от 25565 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Стефан Трифонов
Бенефициент
Таня Мирчева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Стефан Трифонов организира кампания за Таня Мирчева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Познати и непознати, обръщаме се към Вас отново с молба за помощ, защото една МАЙКА  от нашия роден град Септември се бори със страшната диагноза РАК и има огромна нужда от финансова подкрепа, за да може да започне лечението си в турската клиника!

Таня е майка на две рекрасни момичета на 5 и на 11 години!
Година след като ражда втората си дъщеря започва да усеща силна болка в корема и влиза в болницата, за да лекуват възпалена язва, НО след направените изследвания  се оказва ТУМОРИ на стомаха!

Следва операция и химиотерапии! За ужаса, за страха, за болката, за шока, за сълзите няма да ви разказваме! Вие сами може да си представите какво е за една майка да чуе, че може да загуби битката за своя живот и да остави двете си деца да отраснат без майчина прегръдка и милувка!


Благодарение на лекарите, на силния дух на Таня, на подкрепата на нейното семейство и приятели Таня се справя с това ужасно предизвикателство, преборва рака и животът продължава до преди седмица, когато чува нещо още по-СТРАШНО МЕТАСТАЗИИ, РАК четвърти стадий /последен/

И тук думите вече засядат като буца в гърлото ми. Как се продължава след като чуеш това изречение?Но Таня трябва да се бори, защото ето тези три усмивки от снимката имат нужда от нея, за да продължат да греят!


Тя вече е в Турция, където лекарите ще се борят за живота ѝ!
Предстоят ѝ изследвания, химио и имунотерапия. 
Вие може да си представите колко ще струва цялостно самото лечение! Това семейство е като моето, като твоето… обикновено, което изкарва парите си с честен труд и със сигурност знаете, че с нашите заплати нито едно семейство няма въможност да заплати 100 000 лв /в най-добрия случай, защото се опасяваме, че ще бъде много повече/. 

Искрено благодарим на всеки един от вас! Ние вярваме, че Таня ще живее, но за да се случи това трябва всички ние да я подкрепим!

Лекарите в Турция препоръчват 12 вливки през 2 седмици , като общата им стойност е 48 000 лв! Освен това ще са необходими пари за допълнителни изследвания, 5Д скенер, пътни и престой! След три месеца и контролни изследвания ще се реши как ще продължи лечението!

Само от началото на седмицата до днес семейството е заплатило 10 000 евро за изследванията! Всяка помощ е от значение!

Семейството на Таня Ви моли да отворите сърцата си и да й помогнете!

Friends and strangers, we turn to you again with a request for help, because a MOTHER from our hometown of Septemvri is struggling with the terrible diagnosis of CANCER and is in great need of financial support to start her treatment in the Turkish clinic!

Tanya is a mother of two beautiful girls, 5 and 11 years old!
A year after giving birth to her second daughter she began to feel severe pain in her abdomen and went into the hospital to treat an inflamed ulcer, BUT after tests were done it turned out to be STOMACH TUMORS!

Surgery and chemo treatments follow! We won't tell you about the horror, the fear, the pain, the shock, the tears! You can imagine for yourself what it is like for a mother to hear that she may lose the battle for her life and leave her two children to grow up without a mother's hug and kiss!


Thanks to the doctors, to Tanya's strong spirit, to the support of her family and friends, Tanya overcame this terrible challenge, beat cancer and life went on until a week ago when she heard something even more TERRIBLE METASTASIA, Stage IV CANCER /Last Stage/

...And here the words are already stuck like a lump in my throat. How do you go on after hearing that sentence?But Tanya has to fight, because these three smiles in the picture need her to keep shining!


She is now in Turkey where doctors will fight for her life!
She will have tests, chemo and immunotherapy.
You can imagine how much the treatment itself will cost overall! This family is like mine, like yours... a normal family that earns their money with honest work and surely you know that with our salaries no family has the ability to pay 100,000 BGN /at best because we fear it will be much more/.

We sincerely thank each and every one of you! We believe that Tanya will live, but for that to happen we all need to support her!

The doctors in Turkey recommend 12 infusions every 2 weeks , totaling 48,000 BGN! In addition money will be needed for further tests, 5D scanner, travel and accommodation! After three months and follow up tests it will be decided how the treatment will continue!

Only since the beginning of the week until today the family has paid 10 000 euro for the tests! Every help makes a difference!

Tanya's family asks you to open your hearts and help her!

Виж още
Новини
8-ми февруари 2024
Стефан Трифонов организира кампания за Таня Мирчева
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Заедно с МАМА Таня срещу РАКА към кампания Всички заедно за Веси. Прехвърлена сума: 23.76лв. Donation of funds from the Together with MAMA Tanya Against Cancer campaign to the All Together for Vesi campaign. Amount transferred.
 
28-ми ноември 2023
Стефан Трифонов организира кампания за Таня Мирчева
Одобрено изплащане Approved repayment
Таня провежда в момента имунотерапия която трае 6 часа веднага след това се включва химиотерапия която трае 48 часа предстоят още 6 такива терапии сле... Tanya is currently undergoing immunotherapy which lasts 6 hours and then chemotherapy which lasts 48 hours is included, there are 6 more such treatmen...
6746.1 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.