Заедно за Галина в борбата й срещу рака! Together for Galina in her fight against cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Заедно за Галина в борбата й срещу рака! Together for Galina in her fight against cancer!

77 Дарители
3427.04 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Галина Стоянова
Крайна дата
Край след 16 дни
Налична сума
414.47 EUR
Галина Стоянова е организатор на кампанията
Край след 16 дни
Налична сума
414.47 EUR

Здравейте!

Отправям апел за помощ към всички вас!

Пиша Ви, с молба за помощ. Аз съм Галина, на 39 години, майка на едно дете. През март 2022 година ми беше поставена диагноза - рак на шийката на матката стадий (IIIС), с две метастази на лимфните възли.

Това беше ужасяваща новина за мен и моето семейство и оттогава се боря с тази страшна болест, но имам нужда от вашата подкрепа. Лечението на рака на шийката на матката е скъпо и трудно. Ние сме на ръба на финансова и емоционална катастрофа. Вече повече от година и половина, водя битка с това заболяване. Имам направени 28 лъчетерапии, 5 химиотерапии и преместване на яйчниците.

Ноември месец  2023 година, след направен пореден ПЕТ скенер, ми беше съобщено, че ракът се е ре-активизирал.

Появили са се множество метастази по перитонеума и уретера, които са инвазирали предимно около уретера и го притиска, заради това в момента в бъбрека се задържа течност. По препоръки на доктора от Аджибадем - Турция, нямам време за чакане. Лечението трябва да започне веднага с поставяне на стент в бъбрека и да се направи поредица от процедури, които включват химиотерапии, имунотерапии и евентуално таргетна терапия, чиято стойност е не посилна за нас. След приключване на процедурите трябва да се направи и ПЕТ скенер.

Затова Ви моля, да ми помогнете да събера необходимата сума, за да продължа лечението си и да се боря с рака, за да остана жива за детето си, да мога да покрия разходите за лекарства, транспорт, храна и други необходимости. Създавам тази кампания за събиране на средства, където можете да дарите колкото можете и искате. Всяка сума, дори и малка, ще бъде от голяма помощ за мен и моето семейство.

Благодаря Ви от сърце за вашата щедрост и съпричастност. Вие сте моят лъч надежда в тези трудни времена. Аз вярвам, че с вашата помощ ще успея да победя рака и да живея още много години. Вярвам, че доброто се връща, и че вие ще бъдете благословени за вашето добро дело.

Hello!

I am appealing for help to all of you!

I am writing to you asking for help. I am Galina, 39 years old, mother of one child. In March 2022 I was diagnosed - cervical cancer stage (IIIC), with two metastases to the lymph nodes.

This was terrifying news for me and my family and I have been battling this scary disease ever since, but I need your support. Cervical cancer treatment is expensive and difficult. We are on the brink of financial and emotional disaster. For over a year and a half, I have been fighting this disease. I have had 28 radiation treatments, 5 chemo treatments and an ovarian transplant.

November 2023, after having another PET scan, I was informed that the cancer had re-activated.

Multiple metastases have appeared on the peritoneum and ureter, which have invaded mainly around the ureter and is squeezing it, because of this there is now fluid retained in the kidney. On the recommendations of the doctor from Ajibadem - Turkey, I have no time to wait. Treatment should start immediately with a stent being placed in the kidney and a series of treatments being done which include chemotherapies, immunotherapies and possibly target therapy, the cost of which is not overwhelming for us. Once the procedures are completed, a PET scan should also be done.

So I am asking you to help me raise the amount needed to continue my treatment and fight the cancer so that I can stay alive for my child and be able to cover the cost of medicine, transportation, food and other necessities. I am creating this fundraising campaign where you can donate as much as you can and want. Any amount, even a small amount, will be of great help to me and my family.

Thank you from the bottom of my heart for your generosity and compassion. You are my ray of hope in these difficult times. I believe that with your help I will be able to beat cancer and live many more years. I believe that good comes back, and that you will be blessed for your good work.

Виж още
Новини
9-ти февруари 2024
Галина Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment
Благодаря Thanks
431.85 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
18-ти декември 2023
Галина Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте скъпи дарители, в момента извършвам една от процедурите по лечението ми, така че ви благодаря за подкрепата. Hello dear donors, I am currently undergoing one of my treatment procedures, so thank you for your support.
5380.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.