Заедно за Кайл Together for Kyle

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Заедно за Кайл Together for Kyle

1742 Дарители
47750.14 EUR дарени от 69000 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Мария Фланъри
Бенефициент
Кайл Фланъри
Крайна дата
Приключила
Налична сума
121.31 EUR
Мария Фланъри организира кампания за Кайл Фланъри
Приключила
Налична сума
121.31 EUR

Моля Ви добри хора, помогнете ми да спася детето си. НЯМАМЕ ВРЕМЕ,операцията е 28 Юни.

Докато бях бременна в 20 г.с. в близост до черния дроб се видя малко образувание. С течение на време стана ясно, че това е киста на холедоха (жлъчните пътища). Това е много рядко срещано състояние и единственият начин да се намали рискът от появата на злокачествено образувание, е кистата да се отстрани оперативно.

Ние сме в Катар от по-малко от година, преместихме се тук, главно заради застраховката и лечението на Кайл. До юни миналата година бяхме в София. Но когато от Пирогов ни казаха, че няма шанс да се помогне си хванахме багажа и заминахме за САЩ. Там има лекари и болници, които имат опит, но е и много скъпо. На съпругът ми му предложиха работа тук с международна застраховка, която трябваше да поеме повечето от лечението на детето, но за съжаление те ще покрият само 10 000$, което е напълно недостатъчно.

Получихме и няколко други отказа от други болници в Европа. Затова и миналата година, когато нашето момченце беше едва на месец, заминахме за САЩ. Там намерихме хирург, който прави такава операция и то лапароскопски! Операцията се състои в това да се отстрани кистата, да се отстранят жлъчните пътища и да се направят нови, с помощта на тънките черва. Кайл трябваше да е поне 10 кг, за да издържи на упойката.

Преди два месеца получихме дата за операцията - 28.06. За съжаление в петък (14.06), едва 14 дни преди операцията, застрахователите ни уведомиха, че след като са уговорили по-ниски цени за лечение с болницата, ще поемат само малка част от процедурата и останалата - 69 000 долара ще трябва да бъде платена от нас.

За огромно наше съжаление тази сума е непосилна, особено за такъв кратък период. Затова направихме кампания за набиране на средства. Имаме 10 дни. Последните кръвни резултати на Кайл не са добри и не можем да отложим операцията. Ако не се оперира в най-скоро време ще започне да проявява симптоми, в това число и панкреатит. В тежките и нелекувани случаи се стига до цироза и трансплантация на черен дроб. Той е прекрасен, едва на годинка и все още не познава болката и безсилието. Единственото ни желание е той да се възстанови и да има едно прекрасно детство. Ще сме безкрайно благодарни за всяка помощ.

Please good people, help me save my child. NO TIME,the operation is 28 June.

While I was pregnant at 20 yrs a small growth was seen near my liver. As time passed it became clear that it was a choledochal (bile duct) cyst. This is a very rare condition and the only way to reduce the risk of a malignancy is to have the cyst surgically removed.

We have been in Qatar for less than a year, we moved here mainly for insurance and Kyle's treatment. We were in Sofia until last June. But when Pirogov told us there was no chance of help we packed our bags and left for the US. There are doctors and hospitals there that have experience but it is also very expensive. My husband was offered a job here with international insurance that was supposed to cover most of the child's treatment, but unfortunately they will only cover $10,000, which is totally insufficient.

We also received several other rejections from other hospitals in Europe. So last year, when our little boy was only a month old, we went to the US. There we found a surgeon who does such surgery and laparoscopically! The operation consisted in removing the cyst, removing the bile ducts and making new ones using the small intestine. Kyle had to be at least 10 lbs to withstand the anesthesia.

Two months ago we got a date for the surgery - 28.06. Unfortunately, on Friday (14.06), just 14 days before the surgery, our insurance informed us that since they had negotiated lower prices for the treatment with the hospital, they would only cover a small portion of the procedure and the rest - $69,000 - would have to be paid by us.

To our great regret, this amount is unaffordable, especially for such a short period. That is why we made a fundraising campaign. We have 10 days. Kyle's latest blood results are not good and we cannot postpone the surgery. If he doesn't have surgery soon he will start showing symptoms, including pancreatitis. In severe and untreated cases, it leads to cirrhosis and liver transplant. He is gorgeous, barely a year old and still doesn't know pain and frustration. Our only wish is for him to recover and have a wonderful childhood. We would be eternally grateful for any help.

Виж още
Новини
2-ри юли 2024
Мария Фланъри организира кампания за Кайл Фланъри
Одобрено изплащане Approved repayment
Операцията на Кайл мина успешно! В момента сме в болницата, за да може той да се възстанови. Благодарим на всички за огромната помощ, която ни оказа... Kyle's surgery was successful! We are currently in the hospital so he can recover. Thank you all for the tremendous help you have given us. The mone...
47571.78 EUR Плащане по фактура
57.05 EUR Транзакционна такса
22-ри юни 2024
Мария Фланъри организира кампания за Кайл Фланъри
Остава по-малко от седмица Less than a week to go
Здравейте приятели, До операцията на Кайл остава по-малко от седмица. Имаме самолетни билети и сме готови да заминем. Затова обаче ни е нужна ваш... Hello friends, Kyle's surgery is less than a week away. We have our plane tickets and are ready to go. That's why we need your help. Please continue t...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.