Заедно за Вели срещу рака Together for Veli Against Cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2463 Дарители
69949.96 EUR дарени от 88657 EUR
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
12942.55 EUR
Велислава Георгиева Кирилова е организатор на кампанията
Край след 159 дни
Налична сума
12942.55 EUR

Имам нужда от вас,! Имам нужда от средства! I need you,! I need funds!

26-ти юни 2024

👋Здравейте, Ангели! От доста време се каня да напиша този пост, но все се надявах, че ще стане това дългоочаквано чудо и няма да се наложи, но явно няма да е точно така.....

След приключване на лъчетерапията, продължих с хапчета. Пих ги един месец и днес бях на контролен преглед при онколога, при лъчетерапевката и съдовият хирург.... За мое огромно разочарование обаче ми се появиха кожни образувания, които се надявах да са страничен ефект от лечението, а те се оказаха подкожни метастази и то на няколко места по тялото, по цели формации. Което означава, че хапчетата не ми действат както ни се искаше и рака продължава да се развива и руши след себе си..

Затова от днес започнах отново вливки химиотерапия с други лекарства. Ще направим 4броя и ще видим какво ще покаже Петскенера след тях и съответно ще видим по какъв начин да продължим. Междувременно трябва пак да направя ЯМР на главата. Дано този път има положителен ефект! Дано тази химия помогне, защото следващият ми вариант за лечение е много, много скъп. 1 вливка ще струва около 20 000 лв. Като ще са необходими 8 вливки. Може да сметнете и сами.

Като освен това се купуват и други лекарства, кремове, болкоуспокояващи и т.н. Знаете за първоначалната оферта от болницата. За съжаление реално тези парички се похарчиха отдавна, но края на лечението не се вижда.... Колкото и да ми е трудно и неудобно се налага да отправя отново огромна молба към ВАС.

Новата проформа фактура, която ми представиха от болницата е в размер на около 50 000 лв! Като там не е включено лечението за което ви споменах. Няма от къде да вземем толкова пари и да продължа лечението си в Турция - Вие сте моята надежда!!!

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 МОЛЯ ВИ ОТ СЪРЦЕ, НЕКА ВСЕКИ КОЙТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ И ЖЕЛАНИЕ ДА НИ ПОМОГНЕ ОТНООВО, ДА ГО НАПРАВИ НА НЯКОЯ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СМЕТКИ! МОЛЯ ВИ, ДАЙТЕ МИ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ! МОЛЯ ВИ, ДАЙТЕ НА ДЕЦАТА МИ ПРАВОТО ДА ИМАТ МАЙКА! ❤️

👋Hello, Angels! I've been meaning to write this post for a long time, but I kept hoping that this long-awaited miracle would happen and I wouldn't have to, but apparently it's not going to be exactly like that.....

After finishing radiation, I continued with the pills. I took them for a month and today I had a check-up with the oncologist, the radiation therapist and the vascular surgeon.... However, to my great disappointment, I developed skin growths that I was hoping would be a side effect of the treatment, but they turned out to be subcutaneous metastases and in several places on my body, in whole formations. Which means that my pills are not working as well as we would like and the cancer continues to develop and ruin in its wake..

So as of today I have started chemo infusions again with other drugs. We will do 4 counts and see what the Petskener will show after them and accordingly see which way to proceed. In the meantime, I have to do an MRI of the head again. Let's hope it has a positive effect this time! I hope this chemo helps, because my next treatment option is very, very expensive. 1 infusion will cost about 20 000 BGN. 8 infusions will be needed. You can do the math yourself.

As well as that you have to buy other medicines, creams, painkillers etc. You know about the initial offer from the hospital. Unfortunately, the real money was spent long ago, but the end of the treatment is not in sight.... difficult and embarrassing as it is I have to make a huge request to YOU again.

The new proforma invoice I have been presented with by the hospital is for around £50,000! As it does not include the treatment I mentioned to you. There is nowhere to get that kind of money and continue my treatment in Turkey - you are my hope!!!

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 PLEASE FROM THE BOTTOM OF MY HEART, LET EVERYONE WHO HAS THE OPPORTUNITY AND DESIRE TO HELP US AGAIN, DO IT TO ONE OF THE ACCOUNTS MENTIONED! PLEASE GIVE ME HOPE FOR LIFE! PLEASE GIVE MY CHILDREN THE RIGHT TO HAVE A MOTHER! ❤️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.