Заедно за Вели срещу рака Together for Veli Against Cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2422 Дарители
63812.93 EUR дарени от 88657 EUR
Крайна дата
Край след 28 дни
Налична сума
9495.52 EUR
Велислава Георгиева Кирилова е организатор на кампанията
Край след 28 дни
Налична сума
9495.52 EUR

Лечението ми продължава ... My treatment continues ...

23-ти юни 2023
Здравейте, хора с добри сърца ! Лечението ми продължава с пълни сили ! Знаете, че съм в Истанбул през седмицата. Днес ще бъде 13 -та лъчетерапия на гърдата ,а тези на главата приключиха на 21.06 ,общо 10бр. Правят ми кръвни изследвания , всяка седмица и казват, че са добре . В четвъртък на 15.06 минах и втората вливка химиотерапия ,заедно с имунотерапия , от както дойдох в болница Аджибадем ! Разбира се има и странични ефекти ,след всички терапии ,които ми се струпаха, но се очакваше! Направих възпаление на ухото , появиха се афти в гърлото , след които храненето ми и пиенето на вода са мъчение! Но ще мине ! Наложи се да посетя и лекар УНГ, които изписа антибиотик , 2 вида капки за уши и още неща за гърлото. Лека,полека нещата ще се стабилизират! Всеки ден ставам все по отпаднала , но вероятно и това е страничен ефект от лечението! Макар и сама , и далече от всичко познато , знам че всички вие мислите за мен , и така съм по - спокойна! Събирането на паричките върви доста добре , за което съм ви безкрайно благодарна! Без вас ,аз нямаше да съм тук , и да се лекувам Адекватно!!! Оказва се, че тези първоначални 123 634 лв ,няма да са достатъчни , защото ще предстоят още образци изследвания, и консултации ! Но знам ,че няма да ме оставите и с ваша помощ, всичко ще е наред! Имах среща с Професор Ибрахим Йълдъз, и той отново каза, че досега е нямал такива пациенти като мен ! С толкова агресивен тумор , който дава множество разсейки във врата и главата! Организъм, който се противопоставя на лечението! Цялата болница била запозната с моят случай , и всички наблюдавали от близо какво се случва! Сега се моля тази имунотерапия ,която се включи да даде добър резултат ! Предстоят ми още 2 вливки ,общо 4 , след които ще се направи нов Пет скенер ,за да се проследи какво се случва! Но със сигурност, няма да са само тези , а ще има и още вливки ,което каза и Професора ! Един месец след приключване на лъчетерапията на глава ( на 26.07) ще има отново ЯМР на мозъка ,за да проследят там какво се случва! Борбата ми тепърва предстои ! Знам, че ще ми трябват много сили , търпение и вяра! Но аз вярвам ,че всичко ще свърши добре , и ще се радвам до старини на прекрасното си семейство! Благодаря ви, че ви има! Hello people with good hearts ! My healing continues full force ! You know I am in Istanbul during the week. Today will be the 13th radiotherapy of the breast , and those of the head finished on 21.06 , 10pcs in total. They do my blood tests , every week and say they are fine . On Thursday the 15.06 I had the second infusion of chemotherapy , along with immunotherapy , since I came to Ajibadem hospital ! Of course there are side effects , after all the therapies , which I had , but it was expected ! I got an ear infection , developed throat aphthae , after which eating and drinking water is torture ! But it will pass ! I also had to visit an ENT doctor who prescribed antibiotic , 2 types of ear drops and more stuff for my throat. Little by little things will stabilize ! Every day I am getting more and more faint , but that is probably a side effect of the treatment too ! Even though I am alone , and away from everything familiar , I know you are all thinking of me , and I am calmer that way ! The money collection is going quite well , for which I am eternally grateful! Without you , I would not be here , and healing ADEQUATELY !!! It turns out that these initial 123 634 BGN , will not be enough , because there will be more samples tests, and consultations ! But I know that you will not leave me and with your help, everything will be fine! With such an aggressive tumor , which gives multiple dissections in the neck and head ! An organism that resists treatment ! The whole hospital was aware of my case , and all watched closely what was happening ! Now I pray that this immunotherapy , which was included will give a good result ! I have 2 more infusions , 4 in total , after which a new Pet scan will be done , to follow up what is happening ! But for sure , it will not be only these , but there will be more infusions , which is what the Professor said ! One month after the end of the radiotherapy on the head ( on 26.07) there will be an MRI of the brain again , to follow what is happening there ! My fight is yet to come ! I know it will take a lot of strength , patience and faith ! But I believe , that everything will end well , and I will enjoy my wonderful family till old age ! Thank you for having me !

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.