Заедно за Вели срещу рака Together for Veli Against Cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2459 Дарители
64924.09 EUR дарени от 88657 EUR
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
7916.68 EUR
Велислава Георгиева Кирилова е организатор на кампанията
Край след 163 дни
Налична сума
7916.68 EUR

Лечението продължава, борбата също! 29.02.24г The treatment continues, so does the fight! 29.02.24

29-ти февруари 2024

Здравейте, приятели! Ангели мои! Ние отново сме в Турция, за пореден път....

Днес съм на вливка химиотерапия, втора подред с тези лекарства. Ще се наложи да ми прелеят и кръв, защото кръвните ми показатели са паднали доста, и може да се наложи да бъдат и 2 банки. В България правих контролен Ямр на главата, като разчета беше със страхотен резултат!

Е да де, ама не! Професорката тук, която ме следи и прави лъчетерапиите видя, че има 3 нови много малки лезии в глава ( от диска) и го даде за повторно разчитане! Лезии, които бяха пренебрегнати от специалиста, които ги е разчитал. Както и да е... Професор Фулиа, ще иска да направи няколко курса точкова лъчетерапия след приключването на четирите назначени химии и Пет скенер, който ще следва след тях, за да ги премахне, и да не рискуваме да пораснат. Днес кръвното ми е ниско и съм леко замаяна, но се надявам след кръвопрелитието да се нормализират нещата. Спираме за сега имунотерапията и оставам само с химиотерапия. И вече след следващият скенер ще се прецени как ще продължа. 

Благодаря ви за подкрепата, финансова и морална, тя ми е нужна! Знаете, че тук всичко е много скъпо, но за съжаление изгубих доверието си към българските лекари. Всеки следващ опит да направя нещо в нашата мила родина , е или неуспешен или грешен! Ето сега и разчитането на ЯМР-то.... Преди това проблема с порта, които беше " запушен" искаха да го махат и да слагат нов, после бил много дълбоко и не можела да го намери след опипване 10 мин. и т. н. А тук всеки път е различен човек, идва пипа веднъж, боц и край, всичко тръгва както трябва... Но това е най - малкият проблем разбира се, просто исках да го споделя. Има и други неща, но няма смисъл да коментирам.

И при последният въпрос, къде ще продължа лечението си, в Турция или в България, защото не може едновременно на двете места? Ами много се чудих, много рязмишлявах и се допитвах до роднините си. Всички казваха едно и също, продължавай в Турция, видя тук какво стана! Честно казано и мен ме е страх да се върна, буквално ме е страх! Затова се стягаме и продължаваме! Обичам родината си много, но нямам доверие на здравеопазването! 

 

Ангели толкова много се моля, това гадно нещо вече да се махне от мен, стига се е връщало, отново и отново.....

Косата отново я прежалих, но и това е малък проблем, дори в тази ситуация не е и проблем. Просто искам всичко вече да свърши, да спре да ме боли, да спрат да ме бодът постоянно, да спрат да ми взимат кръв, да спра да ходя по болници и кабинети.....

За съжаление незнам колко дълго ще продължи тази моя борба! Не, не е само моя, а борба на моето семейство!

Няма да ви занимавам повече, само ще кажа БЛАГОДАРЯ, ВИЕ СТЕ ВЕЛИКИ!

Hello, friends! My angels! We are back in Turkey, once again....

Today I'm having a chemo infusion, second in a row with these drugs. I will have to have blood transfused as well, because my blood counts have dropped quite a bit, and it may have to be 2 banks. I did a control Yamr on the head in Bulgaria, and the reading was great!

Well yes de, but no! The professor here who follows me and does the radiotherapy saw that there were 3 new very small lesions in the head ( from the disc) and gave it for re-reading! Lesions that were overlooked by the specialist who read them. Anyway... Professor Fuglia, will want to do a few courses of spot radiotherapy after the four chemo appointments are finished and a Five scanner to follow after to remove them, and not risk them growing back. Today my blood count is low and I'm a little dizzy, but hopefully after the blood transfusion things will be back to normal. We're stopping immunotherapy for now and I'm left with chemo only. And now after the next scan I will decide how to proceed.

Thank you for your support, financial and moral, I need it! You know that everything is very expensive here, but unfortunately I have lost my trust in Bulgarian doctors. Every next attempt to do something in our dear homeland , is either unsuccessful or wrong! Here is the MRI reading now.... Before that the problem with the port that was " blocked" they wanted to remove it and put a new one, then it was very deep and she couldn't find it after groping for 10 min. etc. And here every time is a different person, comes touch once, bots and end, everything goes as it should... But this is the smallest problem of course, just wanted to share it. There are other things, but there's no point in commenting.

And for the last question, where will I continue my treatment, in Turkey or in Bulgaria, because you can't do both at the same time? Well, I was wondering a lot, I was thinking a lot and I was consulting my relatives. They all said the same thing, continue in Turkey, see what happened here! Honestly, I am scared to go back too, literally scared! That's why we pack up and move on! I love my country very much, but I don't trust the healthcare!

Angels I pray so much that this nasty thing will get away from me already, enough it has come back, again and again.....

I've grown hair again, but that's a small problem too, not even a problem in this situation. I just want it all to be over now, to stop hurting, to stop getting stabbed all the time, to stop getting blood drawn, to stop going to hospitals and surgeries.....

Unfortunately I don't know how long this fight of mine will last! No, it's not just mine, it's my family's fight!

I won't bother you anymore, I will just say THANK YOU, YOU ARE GREAT!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.