Всички новини за кампания 💞 Запази Усмивката На Зара

10-ти март 2024
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Във връзка с продължаване на рехабилитационните процедури на Велизара в Истанбул, прилагам фактура N14/06.03.2024 с молба за заплащане на ерготерапевтични процедури, разделени в две направления. Hello! In connection with the continuation of Velizara's rehabilitation procedures in Istanbul, I enclose invoice N14/06.03.2024 requesting payment for occupational therapy procedures divided into two areas.

8072.06 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
7-ми март 2024
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Във връзка с продължаване на рехабилитационните процедури на Велизара в Истанбул, прилагам фактура N13/05.03.2024 с молба за заплащане. Hello! Regarding the continuation of Velizara's rehabilitation procedures in Istanbul, I enclose invoice N13/05.03.2024 with a request for payment.

8072.06 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
14-ти декември 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Прилагам договор за дарителска сметка на Велизара и Анекс. С молба съм за прехвърляне на дарената сума от платформата. Сумата ще се използва за заплащане физиотерапевтични процедури. Причината е, че банката, в която е открита дарителската сметка на дъщеря ми няма да удържи кимисиона за ва... Hello! I am enclosing a contract for Velizara's donation account and an Annex. I am requesting to transfer the donated amount from the platform. The amount will be used to pay for physiotherapy treatments. The reason is that the bank where my daughter's donation account is opened will not withhold t...

4531.69 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
6-ти ноември 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Сумата ще се ползва за физиотерапевтични и ерготерапевтични процедури на Велизара в Истанбул. Прилагам документ и съм с молба за заплащането му. Hello! The amount will be used for physiotherapy and occupational therapy treatments for Velizara in Istanbul. I am enclosing a document and am requesting payment for it.

5742.8 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
25-ти август 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Прилагам проф. ф-ра 0000001072/21.08.2023 г. за лабораторни изследвания към Генетична медико - диагностична лаборатория Геника ООД I enclose prof. invoice 0000001072/21.08.2023 for laboratory tests at Genetic Medical Diagnostic Laboratory Genica Ltd.

157 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
25-ти август 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Прилагам проф. ф-ра 0000000092/21.08.2023 за заплащане на изследвания към лаборатория "Геника" I enclose prof. invoice 0000000092/21.08.2023 for payment of research to laboratory "Genika"

1249 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
8-ми август 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Update 08.08.2023г Update 08.08.2023

Здравейте, мили хора! Шест месеца от тази година Зара пребивава в Истанбул, където продължава своите възстановителни процедури в рехабилитационен център "Roza Akademi" след сколиозната тежка операция през септември миналата година, за която сте информирани, а именно: физиотерапия, ерготерапия, хидро... Hello, dear people! For six months of this year Zara has been staying in Istanbul, where she continues her recovery procedures at the Roza Akademi Rehabilitation Center after the severe scoliosis surgery in September last year, about which you are informed, namely: physiotherapy, ergotherapy, hydrot...

25-ти юли 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Сумата ще се ползва за физиотерапевтични процедури на Велизара. Прилагам документ и съм с молба за заплащането му. Hello! The amount will be used for physiotherapy treatments for Velizara. I am attaching a document and am requesting payment for it.

2845.92 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
18-ти май 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Приложено прикачвам фактури, които са заплатени в брой за закупуване на терапевтични медикаменти (хранителни добавки), назначени при преглед от д-р Мария Савчева. Hello! I am attaching invoices that were paid in cash for the purchase of therapeutic medication (nutritional supplements) prescribed during an examination by Dr. Maria Savcheva.

857.77 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
4-ти април 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Приложено прикачвам проф. ф-ра от 28.03.2023 на стойност 1400 EUR (Хиляда и четиристотин евро) с молба за заплащане на изследване DEXA скрининг, анестезия и ехографии към медицински център в гр. Истанбул - "CenterMed". SWIFT code : AKBKTRISXXX Hello! I attach herewith a prof. invoice dated 28.03.2023 for 1400 EUR (One thousand four hundred euro) with a request to pay for a DEXA screening, anesthesia and ultrasound at a medical center in the city. SWIFT code : AKBKTRISXXX

2744 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
4-ти април 2023
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Приложено прилагам ф-ра N 10081/29.03.2023 г. На стойност 650 EUR (Шестстотин и петдесет евро) с молба за заплащане на неврологичен преглед и назначени кръвни изследвания към неврологичен център на проф. д-р. Бурак Татлъ в гр. Истанбул, който следи неврологичното състояние на Велизара тре... Hello! Please find attached invoice N 10081/29.03.2023. In the amount of 650 EUR (Six hundred and fifty euros) requesting payment for a neurological examination and blood tests ordered at the neurological centre of prof. dr. Burak Tatli in the town of. Istanbul, who has been monitoring Veliza's neur...

1274 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
30-ти ноември 2022
Йорданка Стефанова е организатор за бенефициент Велизара Василева Богоева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Прилагам проформа ф-ра N 0000001070/29.11.2022 на стойност 322.00 лв. към лаборатория ГМДЛ "ГЕНИКА" -гр. София за изследване на показатели чрез кръвна проба от Велизара, чиито материал ще бъде взет на 30.11.2022 г. Hello! I am enclosing a proforma invoice N 0000001070/29.11.2022 for 322.00 BGN to the laboratory GMDL "GENIKA" -g. Sofia for testing of indicators through a blood sample from Velizara, whose material will be collected on 30.11.2022.

322 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса