Подкрепи "Animal project" Support the "Animal project"

Animals 0/0

Подкрепи "Animal project" Support the "Animal project"

39 Donors
1096.79 EUR donated from 1023 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Краси от “Горската приказка на Краси”
End date
Finished
Available amount
0 EUR
Силвия Антонова organizes a campaign for Краси от “Горската приказка на Краси”
Finished
Available amount
0 EUR

Animal Project е благотворителна инициатива организирана изцяло в подкрепа на безстопанствените животни. Идеята е да се повиши активността в защитата на странстващите животни и стимулиране на осиновяването им. А каузата за която се борим неуморно се нарича „Горската приказка на Краси“.

Историята на Краси в началото :

В първите години Краси гледа спасените животни в бабината си къща в с.Палици. С течение на времето хората от селото започват да недоволстват и се стига до там, че през есента на 2015 на Краси е даден ултиматум до 2 месеца да се измести от там или ще избият животните. Така през ноември 2015 тя и спасените от нея животни се местят в гората. Когато се изместват в настоящата първа база, тук всичко е било обрасло с тръни, няма огради, няма пътеки, няма течаща вода – има полуразрушен плевник и рушаща се къща, която е в плачевно състояние. Всичко започва да се гради от нула. Тук няма и изградена инфраструктура. Първите години Краси пълни вода от селската чешма, а когато тя замръзне, пълни вода от една заледена чешма в гр.Елена. След това приятели даряват средства и е направен сондаж в първа база и там вече има течаща вода.

Оказва се, че колкото по-зле е за Краси, толкова по-добре е за изхвърлящите кучета и котки. Докато тя намери дом за 1-2, при нея пристигат 10-20 нови. След няколко години започват да се настаняват кучета и във втора база, където няма течаща вода. Така се налага отново да се прави упражнението с пълнене на туби с вода и пренасянето им на почти километър нагоре по баира.В края на лятото се наложи по спешност да се оградят нови дворове в горния район, за да има къде да бъдат прибрани десетки кучета, за които нямаше дворове. Поетапно бяха купени над 100 къщички и разположени в спасителния център.

" Горската приказка на Краси" се намира в гората над село Палици, където една жена на име Красимира, е приютила над 300 кучета, около 70 котки, 10 коня и едно магаренце. Всяко животно, което сега блаженства тук, някога е имало своята тежка съдба.Конете, които живеят тук, също някога са били зверски малтретирани и когато идва време да бъдат продадени, за да станат на колбаси, Краси и шепа приятели събират средства, откупуват ги и така спасяват живота им. Магаренцето Магарин е подарък за един рожден ден на Краси от скъпа нейна приятелка. То години наред е било премазвано от тежки товари.В спасителния център всички животни са свободни – тук няма синджири и клетки. С много, много работа, внимание и любов, Краси е успяла да постигне невероятен баланс.  

Краси се нуждае от материали за изграждане на по-голяма и по-удобна среда не само за пребиваващите четириноги, но и за помагащите ѝ работници.

Необходими  за спасителният център са:

  • Метални оградни платна, за да се огради новият двор
  • Баластра , цимент за бетониране на оградните колони
  • Заплащане на екипа от работници , които да изградят двора

Ако скоро не съберем средства за изграждането на оградите , кученцата които се разхождат на свобода в селото ще бъдат отровени или застреляни. За съжаление съществуват безсърдечни хора. 

Научете повече за историята на Краси и нейната усърдна работа тук:

https://www.facebook.com/KrassysForestFairyTale/videos/4282091628484800

Animal Project is a charity initiative organized entirely in support of stray animals. The idea is to increase activity in the protection of stray animals and stimulate their adoption. And the cause we fight for tirelessly is called "Krasi's Forest Tale".

Krasi's story in the beginning:

In the first years Krasi looked after the rescued animals in his grandmother's house in Palitsi village. Over time, the people of the village became dissatisfied and it got to the point that in the fall of 2015 Krasi was given an ultimatum to move out of there within 2 months or they would kill the animals. So in November 2015 she and the animals she rescued moved into the forest. When they moved to the current first base, everything here was overgrown with thorns, no fences, no paths, no running water - there was a half-destroyed barn and a crumbling house that was in deplorable condition. Everything is starting to be built from scratch. There is no infrastructure here either. The first years Krasi fills water from the village tap, and when it freezes, he fills water from an iced over tap in the town of Elena. Then friends donated funds and a borehole was made at the first base and there is now running water.

It turns out that the worse it is for Krasi, the better it is for the scavenging dogs and cats. By the time she finds homes for 1-2, 10-20 new ones have come to her. After a couple of years, dogs start being placed in a second facility where there is no running water. So the exercise of filling tubes with water and carrying them almost a mile up the hill had to be done again.At the end of the summer, new yards had to be fenced in the upper area as a matter of urgency, so that there would be somewhere to put the dozens of dogs for whom there were no yards. Over 100 houses were gradually bought and placed in the rescue centre.

Krasiri's Forest Tale is located in the forest above the village of Palitsi, where a woman named Krasimira has taken in over 300 dogs, about 70 cats, 10 horses and a donkey. The horses that live here were also once brutally abused, and when the time comes to sell them to become sausages, Krasi and a handful of friends raise money, buy them back and save their lives. The donkey, Magarin, was a birthday present to Krasi from a dear friend of hers. At the rescue centre, all the animals are free - there are no chains or cages. With much, much work, attention and love, Krasi has managed to achieve an amazing balance.

Krasi is in need of materials to build a larger and more comfortable environment not only for the four-legged residents, but also for her support workers.

Needed for the rescue center are:

  • Metal fencing to enclose the new yard
  • Ballast , cement for concreting the fence posts
  • Paying the team of workers to build the yard

If we don't raise the funds to build the fences soon , the puppies that roam free in the village will be poisoned or shot. Unfortunately there are heartless people.

Learn more about Krasi's story and her hard work here:

https://www.facebook.com/KrassysForestFairyTale/videos/4282091628484800

See more
News
22nd August 2023
Силвия Антонова organizes a campaign for Краси от “Горската приказка на Краси”
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, скъпи любители на животните. Първо бихме искали да Ви благодарим от името на нашето доброволческо сдружение Animal project, че подкрепихте... Hello, dear animal lovers. First of all we would like to thank you on behalf of our volunteer association Animal project for supporting not only us, b...
2143.94 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
22nd August 2023
Силвия Антонова organizes a campaign for Краси от “Горската приказка на Краси”
Благодарим Ви за помощта, скъпи приятели. 22.08.23г Thank you for your help, dear friends. 22.08.23
Здравейте, скъпи любители на животните. Първо бихме искали да Ви благодарим от името на нашето доброволческо сдружение Animal project, че подкрепихте... Hello, dear animal lovers. First of all we would like to thank you on behalf of our volunteer association Animal project for supporting not only us, b...
 
18th July 2023
Силвия Антонова organizes a campaign for Краси от “Горската приказка на Краси”
Подкрепи \\\"Горската приказка на Краси\\\" 18.07.23г Support \\\"The Forest Tale of Kras\\\" 18.07.23g
Animal project организира събития изцяло в подкрепа на животните без семейство. Спряхме се при Краси от "Горската приказка на Краси" до гр.Елена, огл... Animal project organizes events entirely in support of animals without families. We stopped by Krasi's "Krasi's Forest Tale" near Elena, looking at o...
 
See all

Easy to donate, news transparency and full trust in us

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.