Let's help Ivo fight Cancer! Let's help Ivo fight Cancer!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Let's help Ivo fight Cancer! Let's help Ivo fight Cancer!

2544 Donors
80485.92 EUR donated from 155554 EUR
Beneficiary
Иво Събчев Димитров
End date
End after 12 days
Available amount
16315.68 EUR
Мартина Караколева organizes a campaign for Иво Събчев Димитров
End after 12 days
Available amount
16315.68 EUR

Да помогнем на Иво в борбата с Рака!

Здравейте, добри хора, съпруга съм на Иво Димитров на 42 години от град Варна. Имаме едно прекрасно четиригодишно момченце и живота ни доскоро беше изпълнен с много щастие и любов.Иво работеше като архитект в Район "Младост" -Община Варна, директор на дирекция "Устройство на територията", но тежката диагноза Лимфом на централната нервна система /поставена в България/,  не му позволи да работи и живее пълноценно.

Първите симптоми започнаха през месец септември 2022 г. с висока температура 39,5 С и гнойна ангина с CRP 59.5. След това започнаха да се появяват плаващи черни точки в лявото, а после и в дясното око. След преглед при офтамолог беше установено наличие на приципитати и реактивни клетки и  поставиха Diprofos инжекциионо -двукратно в лявото око и витрита утихна.

През месец декември запона да получава проблясъци /като при отлепване на стъкловидното тяло/ и в двете очи, но след консултация със същия офтамолог ни бе обяснено, че това е нормална реакция.

През месец февруари беше установено от офтамолог централна скотома в дясното око заедно с постоянна фотопсия и беше назначена терапия с Diprofos, но без резултат.

Назначиха кръвни изследвания за отхвърляне на седем диагнози: Саркоидоза, Синдром на множество изчезващи бели точки, Остра задна мутифукална епителопатия, Туберколоза, Сифилис, Цитомегаловирус и Първичен лимфом на ЦНС. Всички диагнози с изключение на ЦНС бяха отхвърлени. Кръвните изследвания показаха голямо количество антитела Ebstain-Barr virus, EBV EBV IgG /20.15 Index/ HLA-b27, без наличие на други вируси и автоимунни /АНА тест/.

Отидохме в Германия за извършване на диагностична витректомия и патология. Преди това му направиха там курс на лечение с Преднизолон 80 мг за две седмици. Резултатите от витректомията показаха само реактивни гранулоцити и моноцити, без наличие на атипични клетки, неспецифична възпалителна реакция, съответстваща на увеит.

Същевременно симптомите се увеличаваха прогресивно и съпругът ми получи пълна загуба на зрението в дясното око.Възпълителните клетки в лявото око се увеличиха,появи се изтръпване и слабост на ръцете и краката, болка в горната част на гърба и тремор на десния крак, затруднено котролиране на функциите на пикочния мехур и червата, липса на апетит, отпадналост и липса на енергия, трудно и почти невъзможно заспиване за повече от час, шум в ушите и рязко сваляне на килограми /15 килограма/.

След направени образни изследвания / ЯМР на глава на 05.04.2023 г. и на  гръбначен стълб на 11.05.2023 г. в България/ не се установиха милопатия или нео-процеси. След преглед на 18.05.2023 г. при офтамолог в България беше поставена предполагаема диагноза Лимфом на Централната нервна система.

След което се насочихме за потвръждаване/ отхвръляне на диагнозата в Лив хоспитал, град Истанбул, Турция, бяха извършени редица изследвания в болницата, като пълни кръвни изследвания, ЯМР и др. и се установи масивна лезия с краниокаудална дължина 11 мм, с лобулирани контури и интензивно усилване на контраста подобно на твърдо вещество.

Консилиума от различини специалисти като офтамолог, неврохирург, мозъчен хирург, хематолог, невролог, радиолог и др., реши, че следва да се пристъпи към операция/резекция при интраоперативно невромониторизиране и оценка на CSF c LP. След което незабавно ще се пристъпи към химиотерапия и лъчетерапия, тъй като заболяването е прогресивно.

Средствата, които са ни необходими първоначално са 100 000 лева, с които ние не разполагаме. Вече се убедихме, че светът е пълен с прекрасни хора, с топли и добри сърца, които правят невъзможните неща възможни.

Обръщаме се към вас за помощ, защото ако се случват чудеса, то те са резултат от добротата в сърцата на хората.

Ние вярваме, че с Ваша помощ ще изживеем чудото на Иво! Благодарим Ви предварително! Бъдете здрави!

Let's help Ivo fight Cancer!

Hello, good people, I am the wife of Ivo Dimitrov, 42 years old from Varna. We have a wonderful four-year-old boy and our life was filled with much happiness and love until recently.Ivo worked as an architect in the Mladost District - Municipality of Varna, Director of the Territorial Planning Department, but the severe diagnosis of Central Nervous System Lymphoma /placed in Bulgaria/, did not allow him to work and live fully.

The first symptoms began in September 2022 with a high fever of 39.5 C and purulent angina with a CRP of 59.5. Then floating black dots began to appear in the left and then in the right eye. After examination by an ophthalmologist, it was found that there were priticipitates and reactive cells, and Diprofos injection was given twice in the left eye and the vitritis subsided.

In December he started to get flashes /like vitreous detachment/ in both eyes, but after consultation with the same ophthalmologist it was explained to us that this was a normal reaction.

In February an ophthalmologist found a central scotoma in the right eye along with permanent photopsia and Diprofos therapy was prescribed but to no avail.

Blood tests were ordered to rule out seven diagnoses: Sarcoidosis, Multiple Vanishing White Dot Syndrome, Acute Posterior Multifocal Epitheliopathy, Tuberculosis, Syphilis, Cytomegalovirus and Primary CNS Lymphoma. All diagnoses except CNS were rejected. Blood tests showed high amount of Ebstain-Barr virus antibodies, EBV EBV IgG /20.15 Index/ HLA-b27, no other viruses and autoimmune / ANA test/.

We went to Germany for diagnostic vitrectomy and pathology. Prior to that he had a course of Prednisolone 80 mg for two weeks there. The vitrectomy results showed only reactive granulocytes and monocytes, no atypical cells, and a nonspecific inflammatory reaction consistent with uveitis.

At the same time, the symptoms increased progressively and my husband experienced complete loss of vision in the right eye.The nodular cells in the left eye increased,numbness and weakness of the arms and legs, pain in the upper back and tremor of the right leg, difficulty controlling bladder and bowel functions, lack of appetite, fatigue and lack of energy, difficulty and near impossibility falling asleep for more than an hour, tinnitus, and rapid weight loss /15 pounds/.

After imaging studies / MRI of the head on 05.04.2023 and of the spine on 11.05.2023 in Bulgaria / no myopathy or neo-processes were found. After examination on 18.05.2023 by an ophthalmologist in Bulgaria, a presumptive diagnosis of CNS lymphoma was made.

After which we referred for confirmation/refutation of diagnosis to Liv Hospital, Istanbul, Turkey, a number of investigations were done in the hospital such as complete blood count, MRI etc. and a massive lesion of craniocaudal length 11 mm with lobulated contours and intense contrast enhancement similar to solid was found.

The consilium of various specialists like ophthalmologist, neurosurgeon, brain surgeon, hematologist, neurologist, radiologist etc decided that surgery/resection should be proceeded with intraoperative neuromonitoring and evaluation of CSF c LP. After which chemotherapy and radiotherapy will be proceeded immediately as the disease is progressive.

The funds needed initially are 100,000 leva, which we do not have. We have already convinced ourselves that the world is full of wonderful people with warm and kind hearts who make impossible things possible.

We turn to you for help, because if miracles happen, they are the result of the goodness in people's hearts.

We believe that with your help we will live the miracle of Ivo! Thank you in advance! Be well!

See more
News
22nd June 2024
Мартина Караколева organizes a campaign for Иво Събчев Димитров
Вие сте сила, която кара чудесата да се случват! You are a force that makes miracles happen!
Здравейте, прекрасни хора с огромни сърца! Днес е 22-ри юни и Иво има рожден ден. Спомням си ясно рождения му ден пред една година, изпълнен с толкова... Hello, wonderful people with huge hearts! Today is June 22nd and Ivo's birthday. I remember clearly his birthday a year ago, filled with so much fear,...
 
27th May 2024
Мартина Караколева organizes a campaign for Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте! Изисквам плащане по проформа фактура. След направени контролни кръвни изследвания, се установи, че нивата на хемоглобина и тромбоцитите в... Hello, I require payment by proforma invoice. After control blood tests, it was found that the levels of haemoglobin and platelets in Ivo's blood were...
3920 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
22nd May 2024
Мартина Караколева organizes a campaign for Иво Събчев Димитров
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Здравейте! Изисквам плащане по проформа фактура, за назначените от лекарите - ЯМР и ПЕТ скенер, които са необходими, за да се направи оценка на със... Hello, I require payment on a proforma invoice for the MRI and PET scan that the doctors have ordered, which are necessary to assess Ivo's condition a...
3136 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.