Да помогнем на Жоро да оздравее Let's help Joro to get better

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
9368 Donors
304223.22 EUR donated from 306775 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Георги Тихомиров Георгиев
End date
Finished
Available amount
83446.31 EUR
Елена Георгиева organizes a campaign for Георги Тихомиров Георгиев
Finished
Available amount
83446.31 EUR

100 дни след трансплантацията 16.08.23г 100 days after transplantation 16.08.23

16th August 2023

Здравейте скъпи дарители.Отдавна не съм споделяла новини за лечението и състоянието на Жоро за което се извинявам.Нямаше как да не го направя точно днес, когато стават 100 дни след трансплантацията, която се извърши на 7 май.Казват, че условно първите 100 дни са най-критични.Жоро мина през много тежки моменти -лъчетерапия на цялото тяло и агресивна химиотерапия в много високи дози с цел пълно унищожение на костният му мозък без възможност за възстановяване, почти постоянно гадене и болки в корема, близо 40 дни тотален отказ от храна и вода, температура, чревна бактерия, нулеви кръвни показатели, силни болки в краката, слабост до степен да не може да стане, сърцебиене, високо кръвно, сепсис и септичен шок, сърбеж по цялото тяло като реакция на донорските клетки, емоционална свръхчувствителност, херпес Зостер....

Днес на стотният ден всичко остана назад, дори сигурна съм че не помним някои от тежките моменти.Моля се най-страшното да е минало, въпреки че за мен ще е страшно още 2 години, при всяко изследване, при всяко даване на кръв за проследяване, при всяко негово неразположение...

В момента ходим веднъж седмично в болницата за взимане на проби, преглед и коригиране на дозите на лекарствата, които Жоро приема всекидневно, а при всяко неразположение се правят всекидневни изследвания и вливки.В края на август или началото на септември ще има нова миелограма - взимане на проба костен мозък.

Сега той се чувства добре, за първи път от 11 месеца има коса, храни се, говори и играе с приятелите си, привечер се разхождаме...Липсва му вкъщи, живият контакт с близките и приятелите, свинското месо и гризките ,,Зайо Байо" 😆.А най-странното е че човека, който беше пристрастен към сладкото, сега не кусва нищо сладко, дори и сладоледа не го блазни...

Настроени сме оптимистично, вярваме, че всичко ще е наред, дори имаме смелостта да броим времето което остава до прибирането ни вкъщи.

Благодаря на всички познати, непознати и приятели, които ни помогнахте толкова много и които продължавате да мислите за нас ❤️🙏Благодаря Ви Добри хора ❤️ 

Hello dear donors.It's been a long time since I've shared news about Joro's treatment and condition, for which I apologize.I couldn't help but do so today, when it's 100 days since the transplant, which took place on May 7th.Joro went through a very rough time - whole body radiation and aggressive chemotherapy in very high doses to completely destroy his bone marrow with no chance of recovery, almost constant nausea and abdominal pain, nearly 40 days of total denial of food and water, fever, intestinal bacteria, zero blood counts, severe leg pain, weakness to the point of not being able to get up, palpitations, high blood pressure, sepsis and septic shock, itching all over his body as a reaction to the donor cells, emotional hypersensitivity, herpes Zoster....

Today on the 100th day everything is left behind, I'm sure we don't even remember some of the hard moments.I pray that the scariest part is over, even though it will be scary for me for another 2 years, with every test, every blood donation for follow up, every time he is not well...

At the moment we go to the hospital once a week for sampling, examination and adjusting the doses of the medication that Joro takes daily, and with every sickness we have daily tests and infusions.At the end of August or beginning of September we will have another myelogram - bone marrow sampling.

Now he feels fine, for the first time in 11 months he has hair, he eats, talks and plays with his friends, we take walks at dusk...He misses home, the lively contact with his family and friends, pork and grizzies ,,Zayo Bayo" 😆.And the strangest thing is that the man who was addicted to sweets, now does not bite anything sweet, even ice cream does not please him...

We are optimistic, we believe that everything will be fine, we even have the courage to count the time until we get home.

Thank you to all the friends, strangers and acquaintances who have helped us so much and who continue to think of us ❤️🙏Thank you Good People ❤️

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.