Да помогнем на Виктор да се излекува Let's help Victor to heal

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
6694 Donors
218276.5 EUR donated from 255646 EUR
Beneficiary
Виктор Спасов Димов
End date
End after 48 days
Available amount
71071.23 EUR
Зоя Стефанова organizes a campaign for Виктор Спасов Димов
End after 48 days
Available amount
71071.23 EUR

ЗА ЖИВОТА НА ВИКТОР! 19.01.24г FOR VICTOR'S LIFE! 19.01.24

19th January 2024

Приятели, борбата на Виктор продължава! Всички ВИЕ, който сте до него през последните три години, знаете колко и какво е преживял той дотук😞 Болката не може да се опише!😞

Тя е безмилостна и безпощадна!

😞

Но ВИКТОР вярва, че ще успее! Благодарение на ВСИЧКИ ВАС!

Това, което му дава сили през всичките тези години е мисълта, че ВИЕ сте до него! 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

❤️

През последните две седмици се провеждат назначените лъчетерапии. Предстоят още толкова, за да завърши курса. През два дена се правят контролни кръвни изследвания, заради понижаване на показателите. Ако това се случи, ще се наложи ново прекъсване на лечението. Прилагат се инжекции и лекарства, за да се поддържат в норма. Освен гадене и отпадналост, които са очаквани, състоянието на Виктор е задоволително. Затова засега лечението продължава по план🙏

Силно вярваме и се молим за положителни резултати след приключване на курса🙏От това зависи как ще продължи лечението.

🙏

МОЛИМ ВИ! Продължете да подкрепяте Виктор! Бъдете до него! Единствено така, той има шанс! Заставайки рамо до рамо с него в борбата му, ВИЕ му давате СИЛА, НАДЕЖДА И ВЯРА! За едно възможно УТРЕ! 

🙏

МОЛИМ ВИ! Споделете за ВИКТОР! В групи, с приятели, навсякъде, където е възможно. Борбата е дълга и непосилно скъпа! Но вярваме, че ЗАЕДНО с ВАС, той ще успее да се пребори за ЖИВОТА СИ! 

🙏

Всяка ваша помощ е възможност лечението да продължи🙏🆘️

 

#ОСТЕОСАРКОМ #ЛЕЧЕНИЕ #ПОДКРЕПА #ПОМОЩ #ВИКТОР

Friends, Victor's fight continues! All of YOU, who have been by his side for the last three years, know how much and what he has been through so far😞 The pain cannot be described!

It is relentless and unrelenting!

😞

But VICTOR believes he will succeed! Thanks to ALL OF YOU!

What gives him strength all these years is the thought that YOU are by his side!

THANK YOU!

❤️

Radiotherapy appointments have been going on for the past two weeks. There are so many more to go to complete the course. Follow-up blood tests are done every two days because of declining readings. If this happens, another treatment interruption will be necessary. Injections and medications are administered to keep them in the normal range. Apart from nausea and faintness, which are to be expected, Victor's condition is satisfactory. So for now the treatment continues as planned🙏

We strongly believe and pray for positive results once the course is completed🙏It depends on how the treatment will continue.

🙏

PLEASE! Continue to support Victor! Be by his side! Only this way, he has a chance! By standing side by side with him in his fight, YOU are giving him STRENGTH, HOPE AND FAITH! For a possible TOMORROW!

🙏

WE ASK YOU! Share for VICTOR! In groups, with friends, anywhere possible. The fight is long and prohibitively expensive! But we believe that TOGETHER with YOU, he will be able to fight for HIS LIFE!

🙏

Your help is an opportunity for healing to continue🙏🆘️

#OSTEOSARCOMA #TREATMENT #SUPPORT #HELP #VICTOR

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

IMPORTANT: You can make donations on the platform regardless of the currency in your bank account.