Let's unite and give a chance for life to Julie!!! Let's unite and give a chance for life to Julie!!!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Let's unite and give a chance for life to Julie!!! Let's unite and give a chance for life to Julie!!!

367 Donors
22516.42 EUR donated from 61355 EUR
Beneficiary
Юлиян Викторов Владимиров
End date
End after 98 days
Available amount
58.4 EUR
Наташа Симеонова organizes a campaign for Юлиян Викторов Владимиров
End after 98 days
Available amount
58.4 EUR

Здравейте, мили дарители !

С огромна болка, свито сърце и сълзи, пиша тези редове!

Казвам се Наташа Симеонова, и съм майка на Юлиян Владимиров, който е с диагноза: РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО И С МЕТАСТАЗИ В ЧЕРЕН ДРОБ.

Той е само на 42 год., но това не е най- важното, по – важното е, че той е прекрасен и любящ баща на две прекрасни деца: момче на 13 год. и момиче на 16 год., които имат огромна нужда от него, както и ние близките му!

С цялото си сърце Ви моля да се обединим и да дадем шанс на моя единствен и любим син Юли, да живее! Днес, той има огромна нужда от Вашата помощ и подкрепа, защото ние няма да можем сами да се справим без Вас!

На 03.08.2023. год. след профилактичен преглед при гастроентеролог на синът ми му съобщават най- лошата и страшна за всички ни диагноза рак на дебелото черво. Шокът за всички ни бе голям! Веднага му бяха назначени изследвания. Веднага предложиха спешна операция, защото можело да настъпи запушване, а след операцията, ни казаха, че следва химиотерапия и лъчетерапия.

Поискахме още мнения от лекари и така започна лутането по болница в различни мнения за лечение. Не ни предложиха Пет скенер и ЯМР, защото нямало нужда към момента, това заключение направиха.

Проучихме и възможността да изпратим документите в болницата в Истанбул и да чуем още едно мнение преди да се подложи на лечение тук. След консултация по документи спешно ни казаха, че трябва да отпътуваме за Истанбул за още изследвания, ПЕТ скенер и ЯМР на черен дроб и тогава ще може да дадат заключение за лечение му, защото трябвало бързо да се започне лечение и да не се чака.

По първоначалната оферта дадена от болница Анадолу в Турция ни трябваха около 13.000 Евро. за всички изследвания. Веднага се организирахме за събирането на сумата. Всички спестявания, които имах и с помощта на роднини и приятели събрахме парите, за да може Юли да тръгне веднага за болницата в Истанбул. Веднага му бяха назначени изследвания, Пет скенер и ЯМР на черен дроб, където за наше още по- голямо съжаление се видяха метастази в черният дроб, нещо което тук в България не направиха ине видяха и прецениха, че не е нужно.

След всичко направено му бе назначена веднага лечение с химиотерапия. Лечението му няма възможност да се направи в България и трябваше незабавно да стартират с химиотерапия там, за която трябваха 2,000 Евро, които успях да намеря в последният момент и да изпратя. Към момента са назначени 6 химиотерапии. През две седмици Юли трябва да пътува до Турция за химиотерапиите докато не направи 6 те, след което лечението продължава с лъчетерапии и операция. За разходите от болницата до този момент мога да приложа фактури.

За лечението на Юли, приблизителната сума, в болницата в Турция, е около 60 000 Евро, сума която е непосилна за нас!

Последващо лечение: химиотерапии, лъчетерапиите и операция.

Който има възможност и желание, нека ни помогне в този труден момент за нас! Благодаря Ви от сърце!

Hello dear donors !

It is with great pain, a broken heart and tears that I write these lines!

My name is Natasha Simeonova, and I am the mother of Yulian Vladimirov, who is diagnosed with.

He is only 42 years old, but that is not the most important thing, what is more important is that he is a wonderful and loving father of two wonderful children: a boy of 13 years and a girl of 16 years, who need him very much, and so do we his relatives!

I ask you with all my heart to unite and give my only and beloved son, Yuli, a chance to live! Today, he is in great need of your help and support, because we will not be able to cope on our own without you!

On 03.08.2023. after a prophylactic check-up with a gastroenterologist my son was told the worst and scariest diagnosis for all of us - colon cancer. The shock for all of us was great! Immediately he was scheduled for tests. They immediately suggested emergency surgery because a blockage could occur, and after surgery, we were told that chemotherapy and radiation were next.

We asked for more opinions from doctors and so began the wandering around the hospital in different opinions about treatment. We were not offered a PET scan and MRI because there was no need at the time, that was the conclusion they drew.

We also explored the possibility of sending the paperwork to the hospital in Istanbul and hearing another opinion before undergoing treatment here. After a paperwork consultation we were urgently told that we should travel to Istanbul for more tests, a PET scan and an MRI of his liver and then they could give a conclusion about his treatment because they needed to start treatment quickly and not wait.

According to the original offer given by Anadolu Hospital in Turkey we needed about 13.000 Euro. for all the tests. We immediately organized to collect the amount. All the savings I had and with the help of relatives and friends we collected the money so that Yuli could leave immediately for the hospital in Istanbul. Immediately he was scheduled for tests, a PET scan and an MRI of his liver, where, to our even greater regret, they saw metastases in his liver, something they did not do and did not see here in Bulgaria and decided that it was not necessary.

After everything was done he was immediately prescribed chemotherapy treatment. His treatment could not be done in Bulgaria and they had to start immediately with chemotherapy there, for which they needed 2,000 Euros, which I managed to find at the last moment and send. So far 6 chemotherapy treatments have been scheduled. Every two weeks Julie has to travel to Turkey for the chemo treatments until she has done 6 of them, then treatment continues with radiotherapy and surgery. I can enclose invoices for expenses from the hospital up to this point.

For Yuli's treatment, the estimated amount, in the hospital in Turkey, is about 60,000 Euros, an amount that is unaffordable for us!

Further treatment: chemotherapy, radiotherapy and surgery.

Whoever is able and willing, let us help in this difficult time for us! Thank you from the bottom of my heart!

See more
News
25th June 2024
Наташа Симеонова organizes a campaign for Юлиян Викторов Владимиров
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, мили хора! Много време мина без да дадем информация за Юли и неговата борба с коварната болест! Юли продължава битката с болестта. След... Hello, dear people! A lot of time has passed without giving information about Yuli and his fight with the insidious disease! After doing the last h...
2930 EUR Payment of invoice
20.46 EUR Transaction fee
7th February 2024
Наташа Симеонова organizes a campaign for Юлиян Викторов Владимиров
Одобрено изплащане Approved repayment
МИЛИ ХОРА , ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС СЪС СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ !!! ПОМОГНЕТЕ НИ, ЗА ДА ДАДЕМ ШАНС ЗА ЖИВОТ НА ЮЛИ!!! Пиша Ви за текущото състояние на Юли!... DEAR PEOPLE , I CALL ON YOU FOR HELP !!! HELP US TO GIVE YULI A CHANCE TO LIVE!!! I am writing to you about Yuli's current condition!!! After a planne...
4312 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
6th February 2024
Наташа Симеонова organizes a campaign for Юлиян Викторов Владимиров
ПОМОЩ, МИЛИ ХОРА !!! HELP, DEAR PEOPLE !!!
МИЛИ ХОРА, ПОМОГНЕТЕ НИ, ЗА ДА ДАДЕМ ШАНС ЗА ЖИВОТ НА ЮЛИ!!! След направена планирана операция, Юли получи усложнение (инфекция) и се наложи по спешн... DEAR PEOPLE, HELP US TO GIVE JULY A CHANCE FOR LIFE!!! After a planned surgery, July developed a complication (infection) and had to be readmitted to...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.