Let's save Iveto Let's save Iveto

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Let's save Iveto Let's save Iveto

1924 Donors
79669.87 EUR donated from 120000 EUR
Beneficiary
Ивелина Спасова Гешева
End date
End after 12 days
Available amount
18009.75 EUR
Ваня Ананиева organizes a campaign for Ивелина Спасова Гешева
End after 12 days
Available amount
18009.75 EUR

Сигурна съм, че голяма част от хората, които виждат тази кампания в момента, ще бъдат изумени и сломени. Защото никой никога не е виждал Ивето паднала. Защото битката, която води с рака, е позната само на близките ѝ хора, а за всички, които я познават, тя остава неизвестна.

Беше точно преди 8 години. Помня този ден все едно беше вчера. Един преглед при гинеколог даде тежката присъда - рак на шийката на матката. Последваха конизации, тотална хистерактомия, но за съжаление лекарят, който я оперира взе решение да остави яйчниците, за да не претърпи силен хормонален срив. Това изигра лоша шега, защото след 4 години и 8 месеца, малко преди заветните 5 пълни години ремисия, ракът се върна с пълна сила, този път избрал дебелото черво.

Отново последва операция, химия, терапии, мъка и борба. Оцеля. И този път оцеля, въпреки тежките прогнози на лекарите. Продължи да прави химиотерапия един път в годината, като от 2-3 години, се появяват ракови клетки, но химията успява да ги изчисти. Ракът отиде в стомаха и в червата. Преди 6 месеца, след поредна терапия, нещата започнаха да се влошават.

Метастази плъзнаха по булото на стомаха и в момента притискат хранопровода ѝ, като вече не може да се храни. Лекарите в Турция дават надежда за промяна на ситуацията.

В България всички вдигнаха ръце, дори и в болничните отделения казват: "Вие вече не сте за тук. Не можем да помогнем"... А тя е само на 42. Тежко е да знаеш, че никой никъде не те иска. Ива е сама. Няма човек до себе си, няма живи родители, има само нас - нейните приятели. Борим се със зъби и нокти за живота ѝ, защото тя трябва да живее.

Познавам я от 16 години, в годините е помогнала не на един и двама човека. Част е от нашата организация "Предай Нататък", която ежемесечно помага на старчески домове в България и на хора с увреждания. И каква ирония... Човекът, който помага и се раздава за другите, сега има нужда от помощ. Призовавам всеки, на когото каузата проговори, да протегне ръка. Защото само заедно можем да спасим човешки живот.

I'm sure a lot of people who see this campaign now will be amazed and broken. Because no one has ever seen Iveto fall. Because the battle she is fighting with cancer is known only to those close to her, and remains unknown to all who know her.

It was exactly 8 years ago. I remember that day like it was yesterday. An examination with a gynecologist gave the grave verdict - cervical cancer. Conizations followed, a total hysterectomy, but unfortunately the doctor who operated on her made the decision to leave her ovaries in so she wouldn't suffer a severe hormonal breakdown. This played a bad joke, because after 4 years and 8 months, shortly before the cherished 5 full years of remission, the cancer returned in full force, this time choosing the colon.

Again surgery, chemo, therapies, anguish and struggle followed. I survived. And this time he survived, despite the dire prognosis of the doctors. He continued to do chemo once a year for 2-3 years, cancer cells appeared, but chemo managed to clear them. The cancer went into his stomach and intestines. 6 months ago, after another treatment, things started to get worse.

Metastases slid down the lining of her stomach and are now pressing on her esophagus and she can no longer eat. Doctors in Turkey are giving hope for the situation to change.

In Bulgaria, everyone has raised their hands, even in the hospital wards saying. We can't help..." And she is only 42. It's hard to know that nobody wants you anywhere. Iva is alone. She has no one by her side, no living parents, only us - her friends. We fight tooth and nail for her life because she has to live.

I have known her for 16 years, she has helped more than one or two people over the years. She is part of our organization "Pass It On", which helps nursing homes in Bulgaria and people with disabilities every month. And what an irony... The person who helps and gives herself for others now needs help. I urge anyone to whom the cause speaks to reach out. Because only together can we save lives.

See more
News
10th July 2024
Ваня Ананиева organizes a campaign for Ивелина Спасова Гешева
Одобрено изплащане Approved repayment
Фактура към Мобилен Хоспис, за осигуряване на социален асистент на Ива за 1 месец. Invoice to Mobile Hospice for providing a social assistant to Iva for 1 month.
1626.18 EUR Payment of invoice
0.75 EUR Transaction fee
5th July 2024
Ваня Ананиева organizes a campaign for Ивелина Спасова Гешева
Одобрено изплащане Approved repayment
Сметка за хотела, в който сме настанени в Турция. Bill for the hotel we are staying at in Turkey.
225 EUR Refunded costs
0.75 EUR Transaction fee
4th July 2024
Ваня Ананиева organizes a campaign for Ивелина Спасова Гешева
Втора операция - Успешна! Second operation - Successful!
Изживяхме поредния критичен ден, но пък с много добър завършек. Затвориха една от двете стоми на Ивето и сега се очаква да приема повече калории и вещ... We experienced another critical day, but with a very good ending. They closed one of the two stomas of Iveto and now he is expected to take more calor...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.