Глория се нуждае от СПЕШНА сърдечна операция Let's help Gloria live happily ever after

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Глория се нуждае от СПЕШНА сърдечна операция Let's help Gloria live happily ever after

141 Donors
3635.13 EUR donated from 21474 EUR
Beneficiary
Глория Василева Ватафова
End date
End after 12 days
Available amount
3634.97 EUR
Глория Ватафова organizes a campaign for Глория Василева Ватафова
End after 12 days
Available amount
3634.97 EUR

ПОМОГНЕТЕ МИ, ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ!

Здравейте добри и мили хора!

Казвам се Глория на 29години съм. Обръщам се към всички Вас с молба за помощ. За съжаление живота понякога ни сблъсква с трудности,за които не сме готови. И така, как започна всичко....

От малка знаех, че мястото ми не е сред многото ''Нормално дишащи души''. Усещах природата по различен начин, усещах въздуха по различен начин, комуникирах по различен начин. Моят начин на комуникация с околните, преминава през ''Уникалното" ми сърце. Наричах го така още тогава, защото всякаш вътрешно усещах, че нещо с моето сърце не е наред. Дойде денят, в който Господ реши да ми разкрие, че на мен се пада да живея с диагноза, която е толкова рядко срещана в Целият свят.

А именно вродена сърдечна детска малформация -Аномалия на Ебщайн.

Една октомврийска вечер, моето сърце реши да спре. Но явно животът е устроен така, че добрите души трябва да изтърпят всички мъки и да разберат смисъла на живота си. Моят смисъл дойде от даденият ми втори шанс да живея. Тогава бях едва на 18годишна възраст и за мен беше толкова трудно да осъзная, че не мога да водя нормален начин на живот. Когато вдишах въздуха на своето ''прераждане'', когато успях да се замисля над всичко, което се случи, осъзнах само едно - ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ! Искам да живея както никога до сега!

Успях да завърша Философия и Психология, макар половината от обучението си, да бях принудена да прекарам в болница. Претърпяла съм 2 аблации на сърцето в Национална Кардиологична Болница в гр. София. Непрекъснато се налага да бъда под наблюдение и да се следи състоянието ми.

Мечтая да мога да се събудя и да усетя своето ''механично сърце'' както го наричам, че в следващите няколко години, то няма да ме предаде! Искам да имам възможността да имам семейство и да се радвам на всичко около себе си! Пътят на моята борба продължава и до днес.

Предстои ми операция на клапата на сърцето, която трябва да бъде направена в Турция и за мен и семейството ми, е непосилно да се справим с това. Вярвам, че не умираме когато настъпи смъртта, а когато спрем да се борим! Моята борба е постоянна и в този момент се нуждая от всички Вас, за да мога да заживея отново! Страх ме е, че ще си отида...

Моля Ви помогнете ми да живея, да продължа своят път и да мога един ден без страх да прегърна своето дете и да чуя божествените думи ''мила моя, мамо'' ...

Операцията трябва да се извърши възможно най-скоро и срокът, който Университетска болница КОЧ в Истанбул ни даде е само няколко месеца. Вярвам и знам, че ДОБРОТО ПОРАЖДА ДОБРО! Вярвам, че ще получа своят шанс да живея... Моята приказка и моят път е изрисуван вътре в моето ''механично'' сърце и само с ВАШАТА ПОМОЩ моето пътешествие няма да свърши! Благодаря от сърце и душа на всички вас , които ще се отзовете на молбата ми! Благодаря ви мили и добри хора!Вярвам , че с помоща на Бог и с вашата подкрепа ще успея !Бъдете благословени !

HELP ME, I WANT TO LIVE!

Hello good and kind people!

My name is Gloria, I am 29 years old. I am turning to all of you with a request for help. Unfortunately life sometimes confronts us with difficulties,for which we are not ready. So how did it all start....

I knew from a young age that my place was not among the many 'normal breathing souls'. I felt nature differently, I felt the air differently, I communicated differently. My way of communicating with others passes through my 'unique' heart. I used to call it that even then, because I felt inside that something was wrong with my heart. The day came when the Lord decided to reveal to me that I was to live with a diagnosis that was so rare in the Whole World.

Namely a congenital heart malformation of childhood -Ebstein's anomaly.

One October evening, my heart decided to stop. But apparently, life is arranged in such a way that the good souls have to endure all the torments and understand the meaning of their lives. My meaning came from being given a second chance to live. I was only 18 at the time and it was so hard for me to realize that I couldn't lead a normal life. When I breathed the air of my 'rebirth', when I was able to reflect on everything that happened, I realized only one thing - I WANT TO LIVE! I want to live like never before!

I managed to graduate in Philosophy and Psychology, even though I was forced to spend half of my studies in hospital. I have undergone 2 heart ablations at the National Cardiology Hospital in the town of. I have had 2 cardiac operations in Sofia. I constantly have to be under observation and have my condition monitored.

I dream to be able to wake up and feel my 'mechanical heart' as I call it, that in the next few years, it will not betray me! I want to be able to have a family and enjoy everything around me! The path of my struggle continues to this day.

I am about to have heart valve surgery that has to be done in Turkey and for me and my family, it is overwhelming to deal with. I believe we don't die when death comes, but when we stop fighting! My struggle is constant and at this moment I need all of you so I can live again! I am afraid that I will be gone...

Please help me to live, to continue on my path and to be able to one day embrace my child without fear and to hear the divine words 'my dear mother' ...

The operation must be performed as soon as possible and the timeframe that Istanbul University Hospital KOC has given us is only a few months. I believe and know that GOOD DOES GOOD! I believe that I will get my chance to live... My tale and my path is painted inside my 'mechanical' heart and only with YOUR HELP my journey will not end! Thank you from my heart and soul to all of you who will respond to my request! Thank you kind and good people !

See more

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.