И глухите младежи могат! Deaf youngsters can too!

Children and Young People 0/0

И глухите младежи могат! Deaf youngsters can too!

1 Donors
4.78 EUR donated from 7158 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Сдружение М.О.Г.А.
End date
Finished
Available amount
0 EUR
Един Процент Промяна organizes a campaign for Сдружение М.О.Г.А.
Finished
Available amount
0 EUR

Какво наистина означава човек да бъде глух в един свят на чуващи? Опитайте гледане на телевизия без звук с четене само по устни. Няма да изпитате удоволствие след няколко часа прекарани по този начин. 

Много често на глухотата се търси механично/техническо решение, което да “поправи” глухия човек. “Сложи си кохлеарен имплант” – всеки глух неведнъж е бил канен с това предложение. Кохлеарната имплантация или слухов апарат не са универсално решение. Това, което се подценява е, че имплантите са помощни средства. Не гарантират успех и сигурни резултати. Болезнената адаптация, затрудненията, стресът, рисковете, дискомфортът често са стъпка към един непълноценен живот на глухия човек. Много глухи в някакъв момент отказват да ги носят и се подлагат повторно на хирургическа интервенция по тяхното отстраняване.  

Жестовият език, от друга страна, е пълноценен начин за комуникиране. Той е визуален, триизмерен и естествен.

През 2021 г. е приет Законът за българския жестов език (БЖЕ), който е успех за българската глуха общност. Законът гарантира правата на глухите граждани в България, а в световен мащаб е доказано, че най-добре жестов език се преподава от глух преподавател по жестов език, а не от чуващ  (източник).  В момента липсват достатъчно професионални глухи обучители по жестов език в България, които да работят върху развитието на глухите деца и младежи.

Eто защо сдружение Младежка Организация на Глухите Активисти (M.О.Г.А) започва проект, с който поставя началото на поредица обучителни лагери и семинари, с които да привлече и изгради глухи лидери от общността на глухите младежи. Те ще бъдат въвлечени в дейности за изграждане на лингвистика, обучение и ресурси по БЖЕ, за да се създаде ядро от глухи специалисти, което да работи за развита, образована, силна и можеща глуха общност. 

Как ще помогнем

Ще организираме лагер за глухи младежи  в Боровец от 9 до 14 октомври 2023 г. 

Събитието ще протече 5 дни, в него ще вземат участие 25 глухи младежи от различни населени места в страната, където има по-голяма концентрация на глухи хора като София, Пловдив, Бургас и Стара Загора. 

Целта на лагера е да се създаде силна връзка между младежите, да се обясни богатството на българския жестов език и възможностите, които дава за развитие, общуване, значимост в обществото. Дългосрочната мисия е да се създаде ядро от активни глухи лидери, които да бъдат бъдещи студенти и преподаватели по български жестов език. Събитието ще бъде стъпка към популяризиране на жестовия език в страната и изграждане на силна и устойчива общност на глухите хора.

Проектът на М.О.Г.А бе подкрепен и от програмата на “Фантастико до теб”, като средствата предоставени от групата на Фантастико ще бъдат използвани за проучването нуждите на глухите младежи в България с цел създаване на дългосрочна стратегия за езиковото и културно развитие, чрез иновативна обучителна програма.

Заедно можем да променим бъдещето на българския жестов език, защото той е език не само на глухите, а на всички!

Ние ще покрием разходите по престоя за цялата група (25 младежи и 5 обучители) за 5 дни, всичко на стойност 14 000 лв в хотел Лион, Боровец. За целите на избор на партньор за лагера разгледахме няколко локации и редица хотели. Основните получени оферти са налични тук. Хотел Лион избрахме поради идеалните условия за провеждане на обучения, които предоставят и голямата отстъпка, която направиха в подкрепа на каузата. 

За фондацията:

Deaf.bg , обединението част от което е и МОГА – Младежка организация на глухите активисти, са  основни участници в работната група за подготовката на закона за БЖЕ приет през 2021 г.

Deaf.bg е обединение за правата и развитието на глухите хора в България. Заедно с М.О.Г.А. работят в името на една съвременна, успешна и развита глуха общност, с фокус върху овластяването, лингвистиката, образованието и технологиите. Мисията им е да променят обществените нагласи и да издигнат водещата роля на глухите хора, следвайки принципите в Хартата на Световната федерация на глухите.

Един от основните им стремежи е  да убедят обществото, че глухите деца трябва да получават пълен достъп до присъщия им и естествен национален жестов език заедно със слухово-речева рехабилитация.  

Една процъфтяваща глуха общност, следваща принципите на многообразието, на равнопоставеността на жестовия език, на културата на глухите хора, може да се развива единствено, когато глухите младежи познават себе си и се гордеят с своите език и култура.

What does it really mean to be deaf in a hearing world? Try watching TV without sound with lip reading only. You won't experience pleasure after a few hours spent that way.

Very often deafness is looked to for a mechanical/technical solution to "fix" the deaf person. "Put in a cochlear implant" - every deaf person has been told this suggestion more than once. Cochlear implantation or hearing aids are not a one-size-fits-all solution. What is underestimated is that implants are aids. They do not guarantee success and secure results. The painful adaptation, the difficulties, the stress, the risks, the discomfort are often a step towards an incomplete life for the deaf person. Many deaf people at some point refuse to wear them and undergo repeated surgery to remove them.

Sign language, on the other hand, is a complete way to communicate. It is visual, three-dimensional and natural.

In 2021, the Bulgarian Sign Language Act (BSLA) was passed, which was a success for the Bulgarian deaf community. The law guarantees the rights of deaf citizens in Bulgaria, and it has been proven worldwide that sign language is best taught by a deaf sign language teacher, not a hearing one (source). There are currently not enough professional deaf sign language trainers in Bulgaria to work on the development of deaf children and young people.

That is why the Youth Organization of Deaf Activists (M.O.D.A) started a project to initiate a series of training camps and workshops to attract and develop deaf leaders from the deaf youth community. They will be involved in activities to build linguistics, training and resources in BWA to create a core of Deaf professionals working towards a developed, educated, strong and capable Deaf community.

How we will help

We will organize a camp for deaf youth in Borovets from October 9-14, 2023.

The event will take place over 5 days and will be attended by 25 deaf youth from different locations in the country where there is a higher concentration of deaf people such as Sofia, Plovdiv, Burgas and Stara Zagora.

The aim of the camp is to create a strong bond between the youth, to explain the richness of Bulgarian Sign Language and the opportunities it provides for development, communication, and significance in society. The long-term mission is to create a core of active Deaf leaders who will be future students and teachers of Bulgarian Sign Language. The event will be a step towards promoting sign language in the country and building a strong and sustainable Deaf community.

M.O.G.A's project was also supported by the Fantastico By Your Side program, and the funds provided by the Fantastico group will be used to research the needs of deaf youth in Bulgaria in order to create a long-term strategy for language and cultural development through an innovative training program.

Together we can change the future of Bulgarian sign language, because it is not just the language of the deaf, but of everyone!

We will cover the cost of the stay for the whole group (25 young people and 5 trainers) for 5 days, all for 14 000 BGN at the Hotel Lyon, Borovets. For the purpose of selecting a partner for the camp we looked at several locations and a number of hotels. The main offers received are available here. We chose Hotel Lyon because of the ideal training facilities they provide and the large discount they made to support the cause.

About the Foundation:

Deaf.bg, the alliance of which MOGA is a part - Youth Organisation of Deaf Activists, are major participants in the working group for the preparation of the BWA law passed in 2021.

Deaf.bg is an alliance for the rights and development of deaf people in Bulgaria. Together with M.O.G.A. they work for a modern, successful and developed deaf community, with a focus on empowerment, linguistics, education and technology. Their mission is to change societal attitudes and elevate the leadership role of Deaf people, following the principles in the World Federation of the Deaf Charter.

One of their main aspirations is to convince society that deaf children should be given full access to their inherent and natural national sign language along with auditory-speech rehabilitation.

A thriving Deaf community, following the principles of diversity, sign language equality, and Deaf culture, can only develop when Deaf youth know themselves and are proud of their language and culture.

See more
News
2nd October 2023
Eдин Процент Промяна organizes a campaign for Сдружение М.О.Г.А.
Одобрено изплащане Approved repayment
Лагерът ще се проведе от 9 до 14 октомври в Боровец. В него ще участват 33 глухи младежи и 5 обучители и ментори. На 2.10 предстои плащане за депоз... The camp will take place from 9 to 14 October in Borovets. On 2.10 a deposit payment is due to the hotel where the camp will be held. The invoice was...
8.14 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
See all

Easy to donate, news transparency and full trust in us

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.