Живот за Ева Life for Eva

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Живот за Ева Life for Eva

4862 Donors
124549.86 EUR donated from 250000 EUR
Beneficiary
Евдокия Костадинова Трайкова
End date
End after 1 days
Available amount
95120.24 EUR
Румен Трайков organizes a campaign for Евдокия Костадинова Трайкова
End after 1 days
Available amount
95120.24 EUR

Здравейте, казвам се Евдокия, майка на две малки дечица, и искам да живея!

Обръщам се към Вас с надежда и молба за помощ. Последните няколко месеца се превърнаха в Ад за мен и моето семейство. Всичко започна в една петъчна вечер с лека болка в главата и продължителна отпадналост. Така през уикенда обиколих всички спешни кабинети, в които се твърдеше, че съм клинично здрава. В понеделник, на 25-ти март, личният ми лекар ме прати на скенер и това беше преломния момент.

Съобщиха ми най-страшната новина - изключително агресивен, 6 сантиметров, злокачествен тумор в мозъка.

Моментално бях приета в УМБАЛ „Свети Георги“, като на 27-ми март ме оперираха за първи път, с надеждата, че това ще е напълно достатъчно. Животът ми обаче бе поставен на карта, като на 28-ми март изпаднах в кома и единствено навременната реакция на докторите, както и последвалата операция за премахване на част от черепната кост и освобождаване на налягането в мозъка, спасяват живота ми.

В следващите седмици едвам започнах да се възстановявам, защото след интервенциите съм с пареза на десните крайници и затруднен говор. Малкото моменти, в които можех отново да прегърна двете си деца, ми даваха сила и надежда. Благодаря много и на мъжа си Румен, който в нито един миг не ни остави и се грижи напълно сам за мен, сина ни Виктор на 7 г. и дъщеричката ни Божидара която е почти на 2 годинки. Радостта ми обаче бе краткотрайна, защото след поредните изследвания ми на 15-ти май ми съобщиха, че въпреки премахнатата малка част от тумора към този момент същият се е увеличил. След като съпругът ми обиколи половината болници в България стана ясно, че единственото място, което ми дава шанс за успешна черепно-мозъчна операция с пълно отстраняване на тумора и единствен шанс за живот е в Турция в град Истанбул.

Становището на турските лекари е, че единствено след отстраняване на тумора в най-голяма степен може да се премине към следващ етап - химио и лъчетерапия. Сърцето ми е свито от страх и отчаяние. Когато гледам децата си, очите ми се пълнят със сълзи. Всеки миг с тях е безценен, но ме преследва мисълта, че може да не ги видя как растат, как правят първите си стъпки в училище, как се радват на своите постижения.

Средствата за необходимото лечение са непосилни за моето семейство. Всеки дарен лев е лъч надежда за мен, шанс да видя как децата ми растат, да се радвам на техните усмивки и да бъда част от живота им. Моля ви, помогнете ми да си върна нормалния живот. Вашата помощ ще ми даде възможност да продължа да се боря и да живея. Вашата подкрепа е шанс за мен да продължа да бъда майка, да се радвам на всеки миг с моите деца и да се боря за тяхното бъдеще. Всеки дарен лев е крачка към възстановяването ми и към нов живот. От сърце ви благодаря за всяка помощ и за всяка молитва. Нека заедно да дадем шанс на една майка да остане с децата си и да им дари любовта и грижите, които те заслужават.

С благодарност и надежда, Евдокия

Hello, my name is Evdokia, mother of two small children, and I want to live!

I turn to you with hope and a request for help. The last few months have become Hell for me and my family. It all started on a Friday night with a slight headache and prolonged fatigue. So over the weekend I made the rounds to all the emergency rooms claiming to be clinically healthy. On Monday, March 25, my personal physician sent me for a scan and that was the turning point.

I was told the scariest news - an extremely aggressive, 6cm, malignant tumour in my brain.

I was immediately admitted to St. George's Hospital, and on March 27, I had my first surgery, hoping that would be enough. However, my life was put on the line, as I fell into a coma on the 28th of March, and only the timely response of the doctors, and the subsequent surgery to remove part of the skull bone and release the pressure in my brain, saved my life.

In the following weeks I barely began to recover because after the interventions I have paresis of the right limbs and difficulty speaking. The few moments when I could hug my two children again gave me strength and hope. I am also very grateful to my husband Rumen, who never left us at any moment and takes care of me, our son Victor, 7, and our daughter Bojidara, who is almost 2. However, my joy was short-lived, because after another examination on the 15th of May I was informed that despite the removal of a small part of the tumour, by that time it had grown. After my husband toured half the hospitals in Bulgaria, it became clear that the only place that gave me a chance for a successful cranio-brain surgery with complete removal of the tumor and the only chance for life was in Turkey in the city of Istanbul.

The opinion of the Turkish doctors is that only after removing the tumour to the greatest extent can one proceed to the next stage - chemo and radiotherapy. My heart is constricted with fear and despair. When I look at my children, my eyes fill with tears. Every moment with them is precious, but I am haunted by the thought that I may not get to see them grow up, take their first steps in school, enjoy their accomplishments.

The funds for the necessary treatment are prohibitive for my family. Every donated lev is a ray of hope for me, a chance to see my children grow, to enjoy their smiles and to be part of their lives. Please help me to get my normal life back. Your help will enable me to keep fighting and living. Your support is a chance for me to continue to be a mother, enjoy every moment with my children and fight for their future. Every donation is a step towards my recovery and a new life. Thank you from the bottom of my heart for every help and every prayer. Together, let's give a mother a chance to stay with her children and give them the love and care they deserve.

With gratitude and hope, Evdokia

See more
News
13th June 2024
Румен Трайков organizes a campaign for Евдокия Костадинова Трайкова
Новини за Ева News for Eva
Здравейте,  Вчера съпругата ми претърпя 9 часова операция. Докторите са успели да махнат целия тумор, който е бил порастнал от 4 на 10 сантиметра. То... Hello, Yesterday my wife underwent a 9 hour surgery. The doctors were able to remove the entire tumor which had grown from 4 to 10 centimeters. Just...
 
11th June 2024
Румен Трайков organizes a campaign for Евдокия Костадинова Трайкова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, на 3ти юни бяхме на консултация в болница Аджъбадем в Истанбул, след която докторът каза че е необходима спешна операция за премахване на... Hi, on the 3rd of June we had a consultation at Agyabadem Hospital in Istanbul, after which the doctor said that emergency surgery was needed to remov...
29390 EUR Payment of invoice
39.62 EUR Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.