Molya vi, save Georgie! Molya vi, save Georgie!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Molya vi, save Georgie! Molya vi, save Georgie!

1791 Donors
89869.55 EUR donated from 127823 EUR
Beneficiary
Георги Георгиев Гълъбов
End date
End after 7 days
Available amount
53841.2 EUR
Боряна Маринова organizes a campaign for Георги Георгиев Гълъбов
End after 7 days
Available amount
53841.2 EUR

Здравейте, скъпи дарители!

Казвам се Боряна Маринова, майка на Георги Георгиев Гълъбов. Разведени сме с бащата на Георги от 2018 година. Отглеждам си го сама, без помощта на баща му. Водим дела за натрупани и не получени издръжки, който са присъдени с дело при развода. Но бащата на Георги нито помага, нито го търси, за което страда много.

Миналата година му се поду врата от дясната страна. Съответно отидохме на УНГ специалист, който ни пусна да направим изследвания и се установи, че е изкарал Монооклеоза без симптоми и в последните са се подули лимфните възли. Изпрати ни на хирург с ехограф за всеки случай да го видят . Отидохме и направиха ехография на лимфните на врат и мишници и уточниха,че са уголемено, но най вероятно от монооклеозата, която е изкарал и трябва време да мине и да го наблюдаваме. Февруари март месец се поду и другата страна на шията му и се появи бучка около орех. Посетихме детски хематолог в болница ИСУЛ при проф. Христозова доста време чакахме за час при нея, оказа се, че само педиатър има право да го преглежда. Христозова след прегледа ни изпрати за вземане на биопсия в детското отделение в пирогов. Задавах хиляди въпроси към нея и доктор Картулев, който взе въпросната биопсия защо се е появила бучката, каква е причината, но никой не ми отговори адекватно, само казваха след Хистологията ще ми обяснят всичко.

И не след дълго въпросната Хистология излезе и резултатите който видях бяха потресаващи Линфом на Ходжкин - рак на лимфните възли.

Съответно отново се свързах с професор Христозова детски хематолог - онколог и ми каза: ,,Не се притеснявайте направления вече няма да ви трябват детето вече е регистриран като Онкоболен''. Предстои му Химиотерапия в болница ИСУЛ.

От консултацията с други специалисти установихме, че лечението за него в Турция ще е по успешно и по леко. Направихме връзка с специализираната болница Мемориал и ни дадоха стартова офертата за лечение.

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО ХОРА ЩЕ СА СЪПРИЧАСТНИ С НАС. БЪДЕТЕ МНОГО ЗДРАВИ И ЛЮБОВ В СЪРЦАТА!!!

Hello, dear donors!

My name is Boryana Marinova, mother of Georgi Georgiev Galabov. We are divorced from Georgi's father since 2018. I am raising him on my own, without the help of his father. We are suing for accrued and unreceived child support that was awarded in a divorce case. But George's father neither helps nor seeks it, for which he suffers a lot.

Last year his neck swelled on the right side. Accordingly, we went to an ENT specialist who let us do tests and it was found that he had Monoocleosis with no symptoms and the lymph nodes had swollen in the latter. He sent us to a surgeon with an ultrasound just in case to see him . We went and they did an ultrasound of the lymph nodes on his neck and armpits and clarified that they were enlarged but most likely from the mono he had and we need time to pass and monitor him. February March the other side of his neck swelled up and a lump appeared around his nut. We saw a paediatric haematologist at ISUL hospital under prof. Hristozova we waited quite a while for an appointment with her, it turned out that only a pediatrician is allowed to examine him. After the examination, Christozova sent us to the children's ward in Pirogov for a biopsy. I asked thousands of questions to her and Dr. Kartulev, who took the biopsy in question, why the lump appeared, what was the cause, but no one answered me adequately, they only said after the histology they would explain everything.

And not long after the Histology in question came out and the results I saw were shocking Hodgkin's Lymphoma - cancer of the lymph nodes.

Accordingly, I contacted Professor Christozova again, a paediatric haematologist - oncologist, and she told me: 'Don't worry about referrals, you won't need them anymore, the child is already registered as a cancer patient'. He is going to have chemotherapy at ISUL hospital.

From the consultation with other specialists, we found out that the treatment for him in Turkey will be more successful and milder. We contacted Memorial Specialist Hospital and they gave us the starting quote for treatment.

THANK YOU TO ALL WHO PEOPLE WILL EMPATHIZE WITH US. BE VERY HEALTHY AND LOVE IN HEARTS!!!

See more
News
24th July 2024
Боряна Маринова organizes a campaign for Георги Георгиев Гълъбов
Одобрено изплащане Approved repayment
Седма химиотерапия- кръвни изследвания, преглед при д-р Тавил и седма вливка от химиотерапията. Seventh chemotherapy- blood tests, review with Dr. Tavil and seventh infusion of chemotherapy.
3960 EUR Payment of invoice
20 EUR Transaction fee
23rd July 2024
Боряна Маринова organizes a campaign for Георги Георгиев Гълъбов
Одобрено изплащане Approved repayment
На 18.07 когато пристигнахме трябваше да купим една кутия от инжекциите за разреждане на кръвта защото ни свърши. На 19.07 д-р Тавил ни изписа още от... On 18.07 when we arrived we had to buy a box of the blood thinners because we ran out. On 19.07 Dr. Tavil prescribed more of them we will put them in...
227.53 EUR Refunded costs
0.75 EUR Transaction fee
23rd July 2024
Боряна Маринова organizes a campaign for Георги Георгиев Гълъбов
Одобрено изплащане Approved repayment
Две нощувки в хотел Ибис Стайл за периода от 18.07 и19.07 за Георги Гълъбов и Боряна Маринова. Two nights in Hotel Ibis Style for the period of 18.07 and 19.07 for Georgi Galabov and Boryana Marinova.
202.57 EUR Refunded costs
0.75 EUR Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.