Let's help Willy fight cancer! Let's help Willy fight cancer!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Let's help Willy fight cancer! Let's help Willy fight cancer!

1130 Donors
39108.04 EUR donated from 71581 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Вилиана Николаева Нейкова
End date
Finished
Available amount
-0 EUR
Атанас Нейков organizes a campaign for Вилиана Николаева Нейкова
Finished
Available amount
-0 EUR

Здравейте, добри хора! 

Казвам се Вилиана, на 39 години съм, от град Пловдив и пиша тези редове, защото се изправям в поредна битка за моя живот. 

Имам нужда от вашата помощ, за да се преборя с поставената ми диагноза - рак на белия дроб. 

Моята битка започна още, когато бях на 25г., една сутрин се събудих и не виждах нищо с едното око. Минах през множество изследвания, консултации и съмнения за всякакви диагнози, като в крайна сметка ми поставиха диагноза ретробулбарен неврит, който е симптом за множествена склероза. 

До 2017г. успявах успешно да се боря и да не се давам на МС, но след претърпяна автомобилна катастрофа и операция покрих всички критерии на множествената склероза. 

През юни 2022г. претърпях нова операция, която отново отключи симптомите на болестта. Зрението ми се замъгли, изтръпнаха ми ръцете и краката и влоших походката. Наложи се три поредни пъти да лежа в болница, за да лекувам пристъпите. След което направих ядрено магнитен резонанс на глава и шия, за да се уточни докъде се е влошила болестта. При това изследване ми откриха находка на върха на белия дроб. След два поредни престоя в болница, първо в УМБАЛ "Свети Георги" в гр. Пловдив и белодробна болница "Иван Рилски" в гр.София, ми поставиха диагноза Аспергилом на бял дроб. Това наложи спиране на лечението ми за МС, тъй като е несъвместимо с тази диагноза. Това наложи и първата операция в болница “Каспела” - гр. Пловдив на 08.08.2023 година.

За мой ужас след операцията получих нов шамар от живота, диагнозата Аспергилом бе заменена със злокачествен тумор на белия дроб, нискодиференциран аденокарценом. 

Това наложи нова радикална операция на 16.08.2023 година за отстраняване на горния лоб на белия дроб и засегнатите лимфни възли. 

Един месец след операцията направих ПЕТ/КТ в “УниХоспитал” гр. Панагюрище, където определиха налични метастази. 

Направих редица изследвания за уточняване на най-подходящото за мен лечение. Това се оказа - имунотерапията , но уви лекарите заключиха, че е несъвместима с МС. Това лечение отпадна като вариант, тъй като може да влоши множествената склероза и да доведе до фатален за мен край.  

Поради напредване на заболяването и безизходицата, в която се намирам, започнах химеотерапия, като единственото възможно за мен лечение в България. 

Нито аз, нито семейството ми можем да се примирим със създалата се ситуация и възможността да изгубя живота си, затова започнахме да търсим клиники в чужбина, които могат да ми предложат терапия, липсваща в България и биха ми помогнали да се излекувам. 

Първи се отзоваха от болница “Анадолу Джо Хопкинс” гр. Истанбул. Те проявиха интерес към моя случай и ми предложиха да замина за Турция за нужните консултации и изследвания. Направихме запитване и до други две клиники, от които очаквам отговор. 

Мили хора, не мога да се откажа! 

Надеждата умира последна! Трябва да победя рака, но за целта имам нужда от вашата съпричастност и финансова помощ, тъй като това е непосилно за мен и моето семейство!

Hello, good people!

My name is Viliana, I am 39 years old, from Plovdiv and I am writing these lines because I am facing another battle for my life.

I need your help to fight my diagnosis - lung cancer.

My battle started back when I was 25, I woke up one morning and couldn't see anything out of one eye. I went through numerous tests, consultations and suspected all sorts of diagnoses, eventually being diagnosed with retrobulbar neuritis, which is a symptom of multiple sclerosis.

Up until 2017, I was able to successfully fight and avoid giving myself MS, but after a car accident and surgery, I met all the criteria of multiple sclerosis.

In June 2022, I underwent another surgery that reactivated the symptoms of the disease. My vision blurred, my hands and feet became numb and my gait deteriorated. I had to be hospitalised three times in a row to treat the attacks. I then had an MRI of my head and neck to determine how far the illness had deteriorated. On this examination they found a finding on the top of my lung. After two consecutive hospital stays, first at St. George's Hospital in St. George's, I was admitted to hospital. I was diagnosed with Aspergilloma of the lung. This necessitated stopping my treatment for MS as it was incompatible with this diagnosis. This necessitated the first operation in the hospital "Kaspela" - town of. I had my first surgery at the Kaspersky Hospital in Plovdiv on 08.08.2023.

To my horror, after the operation I received a new slap from life, the diagnosis of Aspergilloma was replaced with a malignant tumor of the lung, low-differentiated adenocarcinoma.

This necessitated another radical operation on 16.08.2023 to remove the upper lobe of the lung and the affected lymph nodes.

One month after the surgery I had a PET/CT at UniHospital, Prague. I had a PET scan in Panagyurishte, where they determined the presence of metastases.

I had a number of tests to determine the most appropriate treatment for me. This turned out to be immunotherapy , but alas the doctors concluded that it was incompatible with MS. This treatment was dropped as an option as it could worsen multiple sclerosis and lead to a fatal end for me.

Due to the progression of the disease and the impasse I am in, I started chymotherapy as the only possible treatment for me in Bulgaria.

Neither I nor my family can come to terms with the situation and the possibility of losing my life, so we started looking for clinics abroad that could offer me a therapy that is lacking in Bulgaria and could help me heal.

The first to respond was the Anadolu Joe Hopkins Hospital in Istanbul. Istanbul. They showed interest in my case and offered me to go to Turkey for the necessary consultations and tests. We have also made inquiries to two other clinics from which I am awaiting a response.

Dear people, I cannot give up!

Hope dies last! I have to beat cancer, but for that I need your sympathy and financial help, as it is unaffordable for me and my family!

See more
News
6th June 2024
Атанас Нейков organizes a campaign for Вилиана Николаева Нейкова
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания "Нека помогнем на Вили в борбата с рака!" към кампания "Живот за Ева". Прехвърлена сума: 191.55EUR Donation of funds from the "Let's help Willy fight cancer!" campaign to the "Life for Eva" campaign. Amount transferred.
 
29th May 2024
Атанас Нейков organizes a campaign for Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, Изискваме плащане ,което се отнася за лечението на Вили в Германия. Тя продължава успешно да се лекува с имунотерапия,като двете туморни о... Hi, We require payment which relates to Willy's treatment in Germany. She continues to be successfully treated with immunotherapy as both tumour masse...
7700 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
26th March 2024
Атанас Нейков organizes a campaign for Вилиана Николаева Нейкова
Нова година и нова надежда за живот! A new year and a new hope for life!
Здравейте, новата година дойде,като веднага след това се наложи да се направи биопсия за да се уточни находката,в следствие на биопсията обаче направ... Hello, the new year came,and immediately afterwards a biopsy had to be done to clarify the finding,however as a result of the biopsy they did a pleum...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.