Нов живот за Светослав New life for Svetoslav

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Нов живот за Светослав New life for Svetoslav

195 Donors
18754.16 EUR donated from 28121 EUR
End date
End after 32 days
Available amount
18753.88 EUR
Светолсав Николаев is the organiser of the campaign
End after 32 days
Available amount
18753.88 EUR

Не се отказвам, ще се боря!

Здравейте мили хора, Аз съм Светослав Николаев на 43г. от град Шумен. Активен, работещ човек, човек който иска да продължи да се радва на живота и семейството си. Моята борба с живота започва от 2015г, когато бях диагностициран с болестта Лимфодем на долен ляв крайник. Лимфодемът е заболяване, при което се наблюдава натрупване на течност в подкожието, поради затруднено отичане на лимфната система. След три години лечение в България ми се наложи операция на образували се два лимфни джоба.

За съжаление заради липсата на голям опит с това заболяване тук, не успяха да отсранят всичко и операцията беше неуспешна.

За кратко време след това заболяването се разви още по-бурно и бързо достигна последен стадии. Междувременно заради трудното движение и затруднената функция на лимфната система, натрупах страшно много килограми. Отключиха се проблеми със сърцето и други продружаващи заболявания, които започнах да лекувам. Започнах да търся варианти да сваля килограми, но повечето лекари в България и чужбина ми отказваха, заради високия риск за живота ми по време на една такава операция. Месеци наред правих проучвания, докато лекар от Турция се съгласи да ме приеме, диагностицира и подготви за операция.

Въпреки рисковете аз приех, защото това беше единствения шанс да имам възможността да се грижа за семейството си. Оцелях! Операцията беше успешна. От миналата година април месец до сега съм загубил над 100 килограма, спазвам стриктно всички препоръки на лекарите и вече се чуствам много по-добре. Но надеждата ми, че лимфодемът ще се подобри, за съжаление не се сбъдна...

В момента, въпреки, че килограмите намаляха драстично, заради огромния лимфен джоб, движението ми е много затруднено. Затруднявам се да изпълнявам елементарни ежедневни неща, всяко усилие ми коства болка и трудност. Трудно издържам на работа, целия ми живот е съобразен с това ми състояние...

Лечение в България вече няма. Единственият шанс, който ми остана е операция и лечение в Инстанбул, Турция.

Сумата за лечение е 28 000,00 евро, която сума е непосилна за семейството ми. Операцията е отново свързана с възможни усложнения, заради което трябва да остана в болница повече от месец за наблюдение. Но аз съм готов да поема всички рискове, защото знам, че ще се справя и с това.

Вярвам и мечтая, че един ден ще мога да изляза спокойна на разходка със семейството си, че ще мога да изпълнявам всичките си задължения като съпруг, баща и работник. Моля Ви за помощ и подкрепа в борбата ми за нормален живот. Поклон пред всички вас!

I am not giving up, I will fight!

Hello dear people, I am Svetoslav Nikolaev 43 years old from Shumen. I am an active, working man, a person who wants to continue enjoying life and his family. My struggle with life started in 2015 when I was diagnosed with Lymphodema disease of the lower left limb. Lymphoedema is a disease in which there is an accumulation of fluid in the subcutaneous tissue due to obstruction of the lymphatic system. After three years of treatment in Bulgaria I had to have surgery on two lymph pockets that had formed.

Unfortunately, due to lack of much experience with this disease here, they were unable to remove everything and the surgery was unsuccessful.

In a short time after that the disease developed even more violently and quickly reached its final stages. In the meantime, because of the difficulty of movement and the impeded function of the lymphatic system, I gained an awful lot of weight. Heart problems and other prodromal diseases were unlocked, which I began to treat. I started looking for options to lose weight, but most doctors in Bulgaria and abroad refused me because of the high risk to my life during such an operation. I did research for months until a doctor from Turkey agreed to see me, diagnose me and prepare me for surgery.

Despite the risks, I accepted because it was the only chance I had to be able to care for my family. I survived! The operation was successful. Since last April until now I have lost over 100 pounds, I have strictly followed all the doctors' recommendations and I feel much better now. But my hope that the lymphoedema would improve, unfortunately did not come true...

At the moment, although the weight has decreased dramatically, because of the huge lymph pocket, my movement is very difficult. I struggle to perform basic everyday things, every effort costs me pain and difficulty. I find it difficult to endure work, my whole life is tailored to this condition...

There is no treatment in Bulgaria anymore. The only chance I have left is surgery and treatment in Instanbul, Turkey.

The amount for the treatment is 28 000,00 euro, which is unaffordable for my family. The operation is again associated with possible complications, because of which I have to stay in hospital for more than a month for observation. But I am willing to take all the risks because I know I will cope with this as well.

I believe and dream that one day I will be able to go out with my family in peace, that I will be able to fulfill all my duties as a husband, father and worker. I ask for your help and support in my struggle for a normal life. I bow before you all!

See more

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.