A new smile for Nia A new smile for Nia

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

A new smile for Nia A new smile for Nia

34 Donors
434.57 EUR donated from 10737 EUR
End date
End after 9 days
Available amount
434.55 EUR
Ная Иванова is the organiser of the campaign
End after 9 days
Available amount
434.55 EUR

Със сълзи в очите и трепет в сърцето седя пред компютъра, споделяйки с вас тази болезнена история за мен. Здравейте на всички, Трудно ми е да призная, но вече не мога да се скрия зад маската на силния човек, която се опитвам да бъда. Последните месеци бяха изключително тежки за мен.

Аз съм майка на прекрасна дъщеря, която се стреми към светло бъдеще, чрез образованието си. Тя е моят светъл лъч в мрака, но дори този лъч избледнява, когато гледам лицето й и си мисля за бъдещето, което сме изправени да изживеем. След като загубихме баща й преди години, отговорността за нея падна върху моите плещи, а средствата, които имам, са не големи и ограничени.

Борбата с прогресивния пародонтакс стана нещо повече от просто ежедневен стрес. Болката, която ме преследва, не ме напуска и вътрешно се чувствам разрушена. Но това, което най-много ме ужасява, е мисълта за това, че една ден може да се събудя без усмивка на лицето си. След като посетих стоматолога, страхът и безпокойството ми се усилиха.

Диагнозата беше ясна и безкомпромисна - възстановяване на двете челюсти, последвани от поставяне на импланти. Страхът от болката, страхът от процедурите и страхът от това, че може да загубя усмивката си завинаги, ме обгръща с безпокойство и отчаяние. Така стигам до вас, в търсене на надежда и помощ. Само с мисълта за това, че някой ще чуе моята молба, моето сърце намира малко утеха. Аз се нуждая от вашата подкрепа, вашите молитви и вашата дарителност, за да върна усмивката на лицето си и да продължа да бъда силна за дъщеря си.

На всеки, който прочете моята история, изпращам най-добри мисли и благословени желания. Моля ви, помогнете ми да върна светлината в живота си и да се усмихна отново. Благодаря ви от цялото си сърце.

With tears in my eyes and trembling in my heart, I sit in front of the computer, sharing with you this painful story about me. Hello everyone, It's hard to admit, but I can no longer hide behind the mask of the strong person I try to be. The last few months have been extremely hard for me.

I am a mother of a wonderful daughter who is striving for a bright future through her education. She is my ray of light in the darkness, but even that ray fades when I look at her face and think of the future we face. Having lost her father years ago, the responsibility for her has fallen on my shoulders, and the resources I have are few and limited.

Fighting progressive periodontal disease has become more than just a daily stress. The pain that haunts me won't leave me and internally I feel destroyed. But what terrifies me the most is the thought that one day I may wake up without a smile on my face. After I visited the dentist, my fear and anxiety intensified.

The diagnosis was clear and uncompromising - restoration of both jaws, followed by placement of implants. The fear of the pain, the fear of the procedures and the fear that I might lose my smile forever enveloped me with anxiety and despair. So I reach out to you, in search of hope and help. With just the thought of someone hearing my plea, my heart finds some comfort. I need your support, your prayers, and your charity to put a smile back on my face and continue to be strong for my daughter.

To everyone who reads my story, I send my best thoughts and blessed wishes. Please help me bring the light back into my life and smile again. Thank you from the bottom of my heart.

See more
News
17th July 2024
Ная Иванова
Нови новини News
Здравейте, не съм писала отдавна. Но искам да ви кажа, че кистите са доброкочествени, което улеснява цялата процедура и има надежда. Но за да стартир... Hi, I haven't posted in a while. But I want to tell you that the cysts are benign, which makes the whole procedure easier and there is hope. But to st...
 
12th June 2024
Ная Иванова
Откриха Амелобластома след направена снимка, предстои спешна операция They found Ameloblastoma after taking a picture, emergency surgery is coming
Здравейте, След като беше направена снимка, се установи наличие на амелобластома – рядък, но агресивен тумор. Въпреки че амелобластомът е неканцероген... Hello, After a scan was taken, it was found to be an ameloblastoma - a rare but aggressive tumor. Although ameloblastoma is non-carcinogenic, its rapi...
 
31st May 2024
Ная Иванова
Новина от днешния преглед News from today's review
Здравейте, Днес бях на преглед, понеже много от зъбите ми започнаха да се клатят. Оказа се, че съм започнала да губя костта на венеца и зъбите ми ще з... Hi, I had a checkup today because many of my teeth have started to wobble. Turns out I have started to lose gum bone and my teeth will start to fall o...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.