Подари живот на бебе Божидар Give life to baby Bozhidar

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
2905 Donors
70054.04 EUR donated from 86920 EUR
Beneficiary
Божидар Михайлов
End date
End after 374 days
Available amount
2686.39 EUR
Соня Сотирова organizes a campaign for Божидар Михайлов
End after 374 days
Available amount
2686.39 EUR

Първи ден от престоя на Божи в Турската клиника First day of Bozhi's stay at the Turkish Clinic

25th March 2023
“Здравейте! Вчера пристигнах в клиниката в Турция и цял ден обикалях лекарските кабинети. Тук срещам много мили и внимателни лекари и сестри, които се грижат за мен. Благодаря ви, че ми помогнахте да стигна дотук. Чувам да говорят, че престоят ми може да се окаже малко по-дълъг от очакваното, тъй като имам някаква инфекция, която сега ще лекуват. Заради тази инфекция повръщам цялата си храна, но се надявам с антибиотиците, които започнаха да ми дават скоро да ми мине.”
 
През вчерашния ден на Божидар са направени редица изследвания и прегледи, част от които: рентген на бял дроб, пункция, преглед при педиатър, неврохирург. Лекарите се съмняват, че част от шънта /гъвкава тръба, която се поставя в областта на мозъка, където се произвежда цереброспинална течност/, не е извадена. Тази сутрин инфекцията на гръбначно-мозъчната течност /ликвор/ е потвърдена и ще бъде лекувана с антибиотици. За съжаление все още лекарите не са сигурни как ще протече лечението на Божидар и всичко ще бъде решавано в движение. До обяд лекарската комисия трябва да реши дали да му бъде поставен дренаж. Днес на Божи ще му бъде направен ядрено магнитен резонанс.
 
“Скъпи Добродетели! В началото почти никой не вярваше, че ще се справя, а днес мама ми казва, че хиляди хора са се обединили и искат да ми помогнат. Благодаря ви, че вярвате в мен! Аз ви обещавам скоро да се оправя и да се прибера у дома, където да изживея детството, което заслужавам!”
 
Сумата, която семейството на Божидар е заплатила през изминалия ден е на обща стойност 10 916,38 евро, като това включва изследванията направени през вчерашния ден и 10 000 евро авансово плащане. Остатъка от 10 000 евро за авансовото плащане трябва да бъде платен в понеделник. Очакваме оферта в рамките на няколко дни, след като лекарите установят какво е състоянието на Божи и как ще бъде лекуван. Разходите за болничния престой, който е на стойност 1000 евро на ден и 2500 евро за реанимационен престой, както и разходите за всички медикаменти, ще станат ясни на по-късен етап.
 
Не спирайте да вярвате в Божи и заедно ще успеем да му помогнем!
"Hello! Yesterday I arrived at the clinic in Turkey and spent the whole day going around the doctors' offices. Here I meet very nice and attentive doctors and nurses who take care of me. Thank you for helping me to get here. I hear people talking that my stay may be a little longer than expected as I have some infection that they will now treat. Because of this infection, I'm throwing up all my food, but hopefully with the antibiotics they've started giving me, it will go away soon."
During yesterday Bozhidar had a number of tests and examinations, some of which included: a lung x-ray, a puncture, an examination by a paediatrician and a neurosurgeon. Doctors doubt that part of the shunt /a flexible tube that is inserted into the area of the brain where cerebrospinal fluid is produced/ was not removed. This morning the cerebrospinal fluid infection /liquor/ has been confirmed and will be treated with antibiotics. Unfortunately, the doctors are not sure yet how Bozidar's treatment will go and everything will be decided on the fly. By noon the medical committee should decide whether he should have a drain. Today Bozhidar will have an MRI scan.
"Dear Virtues! At first almost no one believed I would make it, but today my mom says thousands of people have rallied together and want to help me. Thank you for believing in me! I promise you that I will soon get better and go home to live the childhood I deserve!"
The amount that Bozidar's family has paid in the past day totals €10,916.38, this includes the tests done yesterday and a €10,000 advance payment. The remainder of the €10,000 advance payment is due to be paid on Monday. We expect an offer within a few days, once the doctors have established what Bozhi's condition is and how he will be treated. The cost of the hospital stay, which is €1,000 per day and €2,500 for the intensive care stay, as well as the cost of all the medication, will become clear at a later stage.
Do not stop believing in Boz and together we will be able to help him!

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.