Помогнете! Костадин се бори с рядък агресивен рак! Help! Kostadin is fighting a rare aggressive cancer!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Помогнете! Костадин се бори с рядък агресивен рак! Help! Kostadin is fighting a rare aggressive cancer!

2702 Donors
213685.13 EUR donated from 306775 EUR
Organizer
Maria Marinova
Beneficiary
Костадин Стефанов Бозуков
End date
End after 75 days
Available amount
188152.49 EUR
Maria Marinova organizes a campaign for Костадин Стефанов Бозуков
End after 75 days
Available amount
188152.49 EUR

Костадин Бозуков е всичко за неговата майка и семейство. До преди месец планираше какви добри дела да направи за хората в нужда, на кого да помогне, кого да зарадва с обичливото си сърце.

До преди месец...когато отива на лекар заради изтръпване на крайниците, а сега е в клиника в Турция с диагноза Сарком на Юинг, един рядък и агресивен рак, който погубва основно младежи.

Всеки рак струва много пари, непосилно много пари за да живее детето ти, за да има адекватно лечение, за да има равностойна битка...между рака и силен млад човек, като Коце! Коце е на 20 години. Умно, усмихнато, работливо и упорито дете. Работи и се издържа сам . Никога не е боледувал сериозно. Всичко се развива толкова бързо, връхлетя цялото семейство като ураган. Страшна диагноза за няколко дни.

Откъде се взе, как дойде, така от нищото без оплаквания , без болка, без никакви предшестващи симптоми. Никой не иска да повярва в това! На 18 ти Ноември 2023 г. ,месец след рождения си ден, Коце се оплака от изтръпване на краката. Отдава го на преумора. На третия ден обаче се парализира и по спешност беше приет в УМБАЛ Пълмед гр. Пловдив.

И тогава започна АДЪТ за неговото семейство, близки и приятели!

Започнаха изследвания, имаше съмнения за Множествена склероза или Синдром на Гилен Баре . Направиха му второ ЯМР, където видяха образование в прешлените. Казаха спешна операция - Декомпресия на гръбначен стълб, за да не се парализира трайно , със съмнение за злокачествен тумор. Последва 8 часова операция. След нея раздвижи леко краката. Лекарите казаха, не са си свършили работата и операцията е минала успешно и трябва до го поеме Онкология. Онколога, който пое случая - прекрасен Човек , каза че задължително иска преглед в Турция защото се съмнява в диагнозата и дали ще могат да му помогнат тук . Коце беше в болница 12 дни , няма да влизам в детайли, защото това, което видяхме в тези дни ни потресе като хора. Никое дете не заслужава това .

И така попаднахме на консултант на болница Acibadem Лекар - Човек, който веднага се зае със случая. Посъветва ни спешно заминаване за първичен преглед в Турция. Да струваше пари, но се организирахме и за три часа пътуването беше уредено. На 18ти Декември заминахме на Турция. Пое ни прекрасен екип от специалисти. Но след направени изследвания, лекарите веднага предприеха лечение. Назначиха химия и лъчетерапия , последвана от физиотерапия. Искаха веднага, по най бързия начин да атакуват това зло, искат и да плахо възможно най- бързо . Така вече сме с първи курс химиотерапия . Сумата обаче е твърде голяма, за да се справим сами и имаме нужда от помощ !

Моля помогнете! Знаем, че ни престои битка за живот!

Kostadin Bozukov is all about his mother and family. Until a month ago he was planning what good deeds to do for people in need, who to help, who to make happy with his loving heart.

Until a month ago...when he went to the doctor because of numbness in his limbs, and now he is in a clinic in Turkey diagnosed with Ewing's Sarcoma, a rare and aggressive cancer that mainly kills young people.

Every cancer costs a lot of money, an exorbitant amount of money for your child to live, to have adequate treatment, to have an equal battle...between cancer and a strong young man like Kotze! Kotze is 20 years old. A smart, smiley, hard-working and persistent kid. He works and supports himself. He has never been seriously ill. Everything developed so fast, it hit the whole family like a hurricane. Scary diagnosis in a matter of days.

Where did it come from, how did it come like that out of nowhere with no complaints , no pain, no preceding symptoms. Nobody wants to believe it! On November 18, 2023, a month after his birthday, Kotze complained of numbness in his legs. He attributed it to overexertion. On the third day, however, he became paralyzed and was admitted urgently to the Pulmed Hospital in Sofia. He was admitted to the Plovdiv Pneumomedics Hospital on an emergency basis.

And then the HELL began for his family, relatives and friends!

Tests began, there were suspicions of Multiple Sclerosis or Guillain Barré Syndrome. They did a second MRI on him where they saw a mass in his vertebrae. They said emergency surgery - Spinal Decompression to prevent permanent paralysis , with suspected malignant tumor. An 8 hour operation followed. After that she moved her legs slightly. Doctors said they did not do their job and the surgery was successful and should be taken over by Oncology. The Oncologist who took the case - a wonderful Man , said he must want a check up in Turkey because he doubts the diagnosis and if they can help him here . Kotze was in hospital for 12 days , I won't go into details because what we saw in those days shocked us as people. No child deserves this .

So we came across a consultant of Acibadem Doctor Hospital - A man who immediately took up the case. He advised us urgent departure for primary check up in Turkey. Yes it cost money but we got organised and within three hours the trip was arranged. On the 18th of December we left for Turkey. We were taken in by a wonderful team of specialists. But after tests were done, the doctors immediately started treatment. They prescribed chemo and radiotherapy , followed by physiotherapy. They wanted to attack this evil immediately , in the fastest way , and they wanted to scare as fast as possible . So now we are with the first course of chemotherapy . However the amount is too much to handle alone and we need help !

Please help ! We know we have a fight for life ahead of us !

See more
News
3rd June 2024
Maria Marinova organizes a campaign for Костадин Стефанов Бозуков
След няколко дни на Коце му предстои важната животоспасяващата операция! Средствата не достигат! Молим да помогнете! In a few days Kotze will have his important life-saving surgery! Funds are running out! Please help!
‼️‼️‼️СПЕШНО‼️‼️‼️ 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 Привет Приятели, пишем ви със спешен Зов за Помощ. ⚠️⚠️Имаме по малко от 10 дни да съберем остатъка от необходимата сума... ‼️‼️‼️СПЕШНО‼️‼️‼️ 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 Hi Friends, we are writing to you with an urgent CALL FOR HELP. ⚠️⚠️Имаме in less than 10 days to raise the rest of the...
 
19th May 2024
Maria Marinova organizes a campaign for Костадин Стефанов Бозуков
За Коце наближава ключовия момент- дългоочакваната операция! The key moment is approaching for Kotze- the long-awaited surgery!
Само в мрака можеш да видиш звездите! Вие сте нашите звезди и знаем, че бдите над нас и сега повече от всякога се нуждаем от Вашата помощ! Лекуващият... Only in the darkness can you see the stars! You are our stars and we know you watch over us and now more than ever we need your help! The treating tea...
 
15th May 2024
Maria Marinova organizes a campaign for Костадин Стефанов Бозуков
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Прилагаме проформа за плащане за осма поред химиотерапия! Благодарим за подкрепата ! Chemotherapy (for one cure)  Treatment room(3 days)  Consuma... We are enclosing a proforma for payment for an eighth chemotherapy treatment! Thank you for your support ! Chemotherapy (for one cure)  Treatment roo...
11760 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.