All news for the campaign HELP LITTLE GEORGE

10th June 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте приятели, С нашият малък герой посетихме д-р Александър Кребс във Виена ,Австрия. Лекарят е един от най-големите специалисти - ортопед долни крайници. Наложи се да направим консултация, тъй като турските специалисти изразиха мнение, че отново трябва да направим операция на тазобедрените... Hello friends, With our little hero we visited Dr. Alexander Krebs in Vienna, Austria. The doctor is one of the greatest specialists - orthopedist lower limbs. We had to do a consultation because the Turkish specialists expressed the opinion that we should do Gogo's hip surgery again. We went in the...

259.13 EUR Refunded costs
0.61 EUR Transaction fee
18th May 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Новини за Гого News about Gogo

Здравейте приятели, дарители, Ангели на Гого 😇 С Гого се намираме в Истанбул за двуседмичен курс интензивна физиотерапия и ерготерапия по 4 часа на ден в рехабилитационен център " Роза Академи " . Работим усилено за подобряване на баланса и координацията, като целта ни разбира се е да постигаме все... Hello friends, donors, Gogo's Angels 😇 Gogo and I are in Istanbul for a two-week course of intensive physiotherapy and occupational therapy for 4 hours a day at the rehabilitation center "Rosa Akademi". We are working hard to improve balance and coordination, our goal of course is to get better and...

12th March 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Одобрено изплащане Approved repayment

Прилагам фактура за срещи за рехабилитация и за психологични срещи на Георги за м. Февруари 2024 г. и съм с молба за изплащането и. I enclose an invoice for Georgi's rehabilitation and psychological appointments for m. February 2024 and I am requesting its payment.

680 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
20th February 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили хора, Терапиите, които Гого посещава са в друг град и друга държава. Освен това той приема и лекарства и добавки, които подпомагат неговото развитие. Качвам разходни бележки за гориво и лекарства. Hello dear people, The therapies Gogo is attending are in another city and another country. He is also taking medications and supplements to aid his development. I am uploading expense receipts for fuel and medication.

See more
1167.38 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee
12th February 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Новини за Гого 13.02.24г News for Gogo 13.02.24g

Здравейте Ангели на Гого, Ето, че вече имаме оферта от Рехабилитационен център "Роза Академи" в Истанбул за стойността на рехабилитацията, която е нужна на Гого за 1 година.  Стойността на рехабилитацията възлиза на 49 420 евро. Тази сума е непосилна за нас, а Гого се нуждае от интензивна рехабили... Hello Gogo's Angels, Here, we now have an offer from Rosa Akademi Rehabilitation Center in Istanbul for the cost of the rehabilitation Gogo needs for 1 year. The cost of the rehabilitation is 49 420 euros. This amount is unaffordable for us and Gogo needs intensive rehabilitation to be able to wal...

25th January 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Новини за Гого 25.01.24г News for Gogo 25.01.24

Здравейте мили хора, Намираме се в Истанбул в нов рехабилитационен център, където провеждаме интензивна физиотерапия и ерготерапия по 4 часа на ден! Целта ни разбира се е Гого да напредва  колкото може по -бързо и да постига още по-добри резултати! Нашето момче се справя много добре и рехабилитатор... Hello dear people, We are in Istanbul in a new rehabilitation center where we do intensive physiotherapy and occupational therapy 4 hours a day! Our goal of course is to make Gogo progress as fast as possible and achieve even better results! Our boy is doing very well and the rehab therapists are v...

12th January 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Одобрено изплащане Approved repayment

Прилагам фактура за срещи за рехабилитация и срещи с психолог на Георги и съм с молба за заплащането й! I am enclosing an invoice for George's rehab and psychologist appointments and am requesting payment!

320 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
5th January 2024
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили хора, Специалистите , които Гого посещава се намират в друг град. Качвам разходни бележки за гориво и за лекарства. Hello dear people, The specialists , which Gogo visits are located in another city. I am uploading receipts for fuel and medicine.

301.83 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee
4th December 2023
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Одобрено изплащане Approved repayment

Скъпи дарители, мили хора! Както вече знаете с Гого посещаваме специалисти в България и в Турция. Все още изчакваме резултатите от последните изследвания , за които ще ви информираме допълнително. Качвам разходни документи за гориво и лекарства. Dear donors, dear people! As you already know Gogo and I are visiting specialists in Bulgaria and Turkey. We are still waiting for the results of the latest tests , which we will inform you about further. I am uploading expense documents for fuel and medicines.

See more
936.98 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee
28th November 2023
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Новини за Гого! 28.11.23г News for Gogo! 28.11.23г

Здравейте добри хора!  С Гого продължаваме да посещаваме всички специалисти , от които той се нуждае. Нашето момче е голям герой и изпълнява дадените му задачи. Затова понякога специалистите го възнаграждават и с малко почивка.  😊 И така, ние утре пътуваме за Турция,  за да направим " Анализ на по... Hello good people! Gogo and I continue to see all the specialists he needs. Our boy is a big hero and fulfills the tasks given to him. So sometimes the specialists reward him with a little break too 😊. So, we are travelling to Turkey tomorrow to do a " Gait Analysis" and x-rays as requested by our...

17th November 2023
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Новини за Гого! News for Gogo!

Здравейте добротворци,  Ангели на Гого! Преди няколко дни имахме преглед с нашият ортопед - човекът, който оперира тазобедрените стави на Гого- проф. д-р Фуат Билгили. Професорът е доволен от състоянието на Гого! 😊 Но, изисква да направим някои допълнителни изследвания- ' Анализ на походката " и но... Hello do-gooders, Angels of Gogo! A few days ago we had a check-up with our orthopedic surgeon, the man who operated on Gogo's hip joints- Prof. Dr. Fuat Bilgili. The professor is happy with Gogo's condition! 😊 But, he requires us to do some further tests- ' Gait Analysis ' and new x-rays of the jo...

17th October 2023
Елена Цонева is an organizer for a beneficiary Георги Михайлов Цонев
Новини за Гого! 17.10.23г News for Gogo! 17.10.23г

Здравейте приятели,  дарители,  Ангели на Гого! 😇 Рехабилитацията на Гого продължава с пълна сила! 😊Освен всички други терапии,  вече посещаваме и Кабинет за рехабилитация на деца - Развитие потенциала на детето - гр. Пловдив.😍 Гого става все по - уверен и това ни дава сили да продължаваме да се б... Hello friends, donors, Gogo's Angels! 😇 Gogo's rehabilitation continues in full force! 😊Among all other therapies, we are now visiting the Rehabilitation Cabinet for Children - Child Potential Development - in the town of Gogo. Plovdiv.😍 Gogo is getting more and more confident and this gives us th...

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.