Помощ за Кали Help for Kali

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
504 Donors
24867.62 EUR donated from 140026 EUR
Beneficiary
Калояна Енчева Енчева
End date
End after 74 days
Available amount
5427.74 EUR
Катерина Антонова organizes a campaign for Калояна Енчева Енчева
End after 74 days
Available amount
5427.74 EUR

Новини за Кали 21.05 News for Cali 21.05

21st May 2024

От Бащата на Кали: Днес Кали прави последната лъчетерапия , като резултата от цялата терапия ще видим след месец от ЯМР. Остават изтощаващите химиотерапии. Най-тежките процедури. Кали е убедена , че ще се справи. Дано и ние да се справим със средствата.

По план има още 9 курса на лечение . Децата ни дават оная сила за живот , те ни определят и настоящето и бъдещето. Дано това което се иска от нас, възрастните, да им го дадем. Тези документи доказват ефективността на лечението, доказва ,че всички помогнали по някакъв начин може да са горди от своите действия.

Скъпи хора вие правите подвизи в мирно време, особенно когато държавата абдикира от своите задължения да запази живота на децата си, на гражданите на бъдеща България. Но ние сме на средата на пътя.Борбата продължава ,което ме задължава като родител да Ви кажа да не спирате с доброто , моля помагайте. Това което ме остави без думи ,абитуриентка , приятелче на Кали си донесе паричките, отделени за бала. Прекланям се пред тия деца. Благодарим ви!

From Kali's Dad: Today Kali is having her last radiation treatment , and we will see the result of the whole treatment in a month from the MRI. The exhausting chemotherapy treatments remain. The hardest treatments. Kali is confident that she will make it. Let's hope we can manage with the resources.

The plan is to have 9 more courses of treatment. Children give us that strength to live, they define our present and our future. Let's hope that what is asked of us adults we give it to them. These documents prove the effectiveness of the treatment, proves that everyone who helped in some way can be proud of their actions.

Dear people, you are doing feats in peacetime, especially when the state abdicates its duties to preserve the lives of its children, the citizens of a future Bulgaria. But we are in the middle of the road.The struggle continues , which obliges me as a parent to tell you to keep up the good , please help. What left me speechless , the prom , Kali's friend brought the money set aside for the prom. I bow to these kids. Thank you!

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.