Шанс за живот за Илияна A chance for life for Iliana

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Шанс за живот за Илияна A chance for life for Iliana

765 Donors
17304.03 EUR donated from 51129 EUR
Beneficiary
Илияна Георгиева Нистерова
End date
End after 104 days
Available amount
927.05 EUR
Надка Нистерова organizes a campaign for Илияна Георгиева Нистерова
End after 104 days
Available amount
927.05 EUR

Здравейте мили и страхотни Дарители на единствената фондация в България, която наистина успява да помогне на хората!

Казвам се Илияна на 39 години от град Велинград, но живея в София от доста години. Много ми е трудно днес тук да пиша, когато дори аз самата съм много объркана все още и не мога да повярвам какво точно ми се случва. Всичко започна преди няколко месеца, когато започнах да изпитвам леки неразположения и да губя тегло без видима причина. Отдадох го на стрес, много работа и забързания начин на живот.

Преди месец обаче болките станаха силни, чести и на моменти нетърпими, за това реших, че може би не е това, което си мисля и трябва да посетя лекар, за да намерим причината. И тук започна моя кошмар.... Записах спешно час при хирург в болница Лозенец в град София , защото болките бяха нетърпими. Те от своя странна реагираха много адекватно и ме приеха веднага в болницата и назначиха нужните изследвания. Направиха ми Компютърна томография, която показа най-страшното, което един млад човек може да чуе - ТУМОРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА.

Лекарите там ми казаха, че трябва да ми бъде направена на първо време операция. На мен обаче ми бе необходимо време, за да осмисля всичко, което се случи. Стабилизирана ме изписаха от болницата в добро общо състояние и седнах да подредя мислите си и цялата информация, която бях научила. Потърсих съвети, проучих лечения, лекари и взех решение, че ще продължа лечението си в България, защото средствата необходими за лечение в чужбина са много високи, а на фона на всички деца в нужда прецених, че не е редно. Направих консултация с професор от болница ВМА, като второ мнение и там ми казаха, че наистина единствения най-правилен начин към този момент е операция, за премахване на злокачественото образование.

Доверих се и днес пиша със сълзи на очи, защото операцията мина, но беше неуспешна. Събудих се от упойка с надеждата, че всичко е наред, а научих, че когато са ме отворили са видяли метастази в черния дроб и просто са ме затворили без дори да е взет материал за биопсия!

В този момент взех решение, че нямам друг път освен този към Турция, защото ми се живее. Аз съм млад и енергичен човек с мечти и надежди. Мечтая за деца, за прекрасно семейство, за създаване на една приказка, която тъкмо започваше, защото намерих правилния човек за себе си, с когото исках да започна да създавам спомени и да пишем нашата история. Историята на нашето семейство. Съдбата обаче ми е била подготвила друго. За това днес тук Ви моля прекрасни хора - ПОМОГНЕТЕ МИ.

Имам нужда от вашата помощ, за да се излекувам и да живея. Към момента съм направила запитване за лечение в Турция, където искат първо да ми направят кръвни изследвания, Пет скенер и биопсия и на база всички резултати да ми назначат най-правилното и адекватно лечение.

Нямам средствата обаче дори за първоначалните разходи, за това стартирам кампанията си още докато съм в болницата в България. Моля ви да извървим пътя заедно. Моля ви да бъдете с мен и да ми дадете шанс.

Hello dear and awesome Donors of the only foundation in Bulgaria that really manages to help people!

My name is Iliyana, 39 years old from Velingrad, but I have been living in Sofia for many years. It is very difficult for me to write here today when even I myself am still very confused and cannot believe what exactly is happening to me. It all started a few months ago, when I started experiencing slight discomfort and losing weight for no apparent reason. I chalked it up to stress, a lot of work and a hectic lifestyle.

A month ago, however, the pains became severe, frequent and at times intolerable, so I decided that maybe it wasn't what I thought and I should see a doctor to find the cause. And this is where my nightmare began.... I booked an urgent appointment with a surgeon at Lozenets Hospital in Sofia , because the pains were intolerable. They, strangely enough, reacted very adequately and admitted me immediately to the hospital and appointed the necessary tests. I had a CT scan which showed the most frightening thing a young person can hear - TUMORAL DISORDER ON THE HEAD OF THE PANCREAS.

The doctors there told me I should have surgery first. However, I needed time to make sense of everything that happened. Stabilized, I was discharged from the hospital in good general condition and sat down to sort out my thoughts and all the information I had learned. I sought advice, researched treatments, doctors and made the decision that I would continue my treatment in Bulgaria because the funds needed for treatment abroad were very high and with all the children in need I decided it was not right. I made a consultation with a professor from the MMA hospital as a second opinion and there I was told that really the only right way at that moment was surgery, to remove the malignant formation.

I have recovered and am writing today with tears in my eyes because the surgery went through but was unsuccessful. I woke up from anesthesia hoping all was well, and learned that when they opened me up they saw metastasis in the liver and just shut me down without even taking biopsy material!

At that point, I made the decision that I had no other path but the one to Turkey because I wanted to live. I am a young and energetic person with dreams and hopes. Dreaming of children, of a beautiful family, of creating a fairy tale that was just beginning because I found the right person for me, with whom I wanted to start creating memories and writing our story. The story of our family. However, fate had something else in store for me. For that, I ask you wonderful people here today - HELP ME.

I need your help to heal and live. At the moment I have made an inquiry for treatment in Turkey, where they want to do blood tests, Pet scan and biopsy first and based on all the results they will prescribe the best and adequate treatment.

However, I don't even have the funds for the initial costs, so I am starting my campaign while I am still in the hospital in Bulgaria. Please let us walk the road together. Please stand with me and give me a chance.

See more
News
13th June 2024
Надка Нистерова organizes a campaign for Илияна Георгиева Нистерова
Спешно имаме нужда от средства We urgently need funds
💞 Шанс за живот за Илияна от Велинград 💞 Борбата продължава… Борба за живот и за шанс да дочакаш и да изпълниш дните си със смисъл 🙏🏻 Илияна на 39 год... 💞 A chance for life for Iliyana from Velingrad 💞 The fight continues... Fight for life and for a chance to wait and fill your days with meaning 🙏🏻 Ili...
 
11th June 2024
Надка Нистерова organizes a campaign for Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте прекрасни хора 💗 Изисквам плащане за започване на лечението ми, което според лекарите ще бъде много трудно и бавно, но АЗ не мисля да се... Hi lovely people 💗 I require payment to start my treatment, which the doctors say will be very difficult and slow, but I am not giving up. I will figh...
6800 EUR Payment of invoice
20.46 EUR Transaction fee
5th June 2024
Надка Нистерова organizes a campaign for Илияна Георгиева Нистерова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте добри хора 🙏🏻 Изискваме възстановяване на средствата платени за линейка, за да можем да имаме пари за хотел до излизане на резултатите и ста... Hello good people 🙏🏻 We are requesting reimbursement of the money paid for an ambulance so we can have money for a hotel until the results come out an...
1534.13 EUR Refunded costs
0.61 EUR Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.