A chance for Paul A chance for Paul

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

A chance for Paul A chance for Paul

1398 Donors
50379.13 EUR donated from 102258 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Павел Георгиев Благоев
End date
Finished
Available amount
0 EUR
Лидия Трайкова organizes a campaign for Павел Георгиев Благоев
Finished
Available amount
0 EUR

Добри хора, времето ни изключително малко имаме насрочена дата за биопсия на 7ми февруари, след което ще последват десет лъчетерапии и веднага операция.

Всичко това ще се случи в рамките на следващите две седмици с божията благословия и Вашата безценна помощ!!!!

Брагодаря Ви от дъното на душата си!!!

От началото на годината бучката и възпалението, които Павел имаше от вътрешната страна на дясното си бедро, много бързо нарастнаха. Болките му станаха нетърпими. Не можеше да спи. Това ни наведе на мисълта, че не е просто някакво разтягане или възпаление на нерв, мускул или нещо подобно.

След посещение при лекар му беше назначен ЯМР, който при разчитането показа туморно образование с вношителните 167мм като размер.

Стрестнати от констатацията, поискахме петскенер, но се оказа, че в България, независимо дали по здравна каса или платен прием (който е доста скъп) трябва да се чака ред, поне месец. След което се чака 20 работни дни, за да бъде разчетен. Това ни накара да вземем решение и за отидем да направим петскенер в Истанбул на 1ви Февруари 2024г

Петскенера показа изключително агресивено и бързоразвиващо се злокачествено образование, което е засегнало и бедрената кост.

Добрата новина в случая е, че все още  няма разсейки на друго място във вътрешните органи като белите дробове.Препоръката на лекарите е възможно най-скоро да се направи много прецизна и специална биопсия изискваща болничен престой и анестезия,  както на туморното образование  така и на засегнатата кост.

След което да се предприеме минимум десетдневна лъчетерапия, която да бъде последвана от изключително сложна операция направена от Онко ортопед в присъствието на сърдечно съдов хирург, заради опасната близост на минаващата главна артерия до туморното образование. Около седмица болничен престой под лекарско наблюдение, и най вероятно след възстановяване от операцията, химиотерапия.

Сумите за лечението на Павел са непосилни за нас, затова се обръчаме с молба за помощ към Вас. Моля Ви, подкрепете Павел, за да бъде до децата си.

Good folks, time is extremely short we have a biopsy date scheduled for Feb 7th, followed by ten radiation treatments and surgery immediately.

All this will happen within the next two weeks with God's blessing and your invaluable help!!!!

Thank you from the bottom of my soul!!!

Since the beginning of the year, the lump and inflammation that Paul had on the inside of his right thigh grew very quickly. His pain became intolerable. He could not sleep. This led us to believe that it wasn't just some stretching or inflammation of a nerve, muscle or something similar.

After a visit to the doctor, he was ordered an MRI which on reading showed a tumour mass with the contribution of 167mm in size.

Stressed by the finding, we asked for a petskener, but it turned out that in Bulgaria, whether by health insurance or paid admission (which is quite expensive) you have to wait in line, at least a month. After which it is a wait of 20 working days to be billed. This led us to make the decision and to go to Istanbul to do a pet scanner on the 1st of February 2024.

The petskenner showed an extremely aggressive and fast growing malignancy that had also affected the femur.

The good news in this case is that there is still no dissemination elsewhere in the internal organs such as the lungs.The doctors' recommendation is to do a very precise and special biopsy requiring hospital stay and anesthesia as soon as possible, both of the tumor mass and the affected bone.

Then a minimum of ten days radiotherapy should be undertaken, followed by an extremely complex operation performed by an Onco orthopaedic surgeon in the presence of a cardiovascular surgeon, due to the dangerous proximity of the main artery passing by the tumour mass. About a week of hospital stay under medical supervision, and most likely after recovery from surgery, chemotherapy.

The sums for Paul's treatment are prohibitive for us, so we are reaching out to you for help. Please support Paul to be by his children's side.

See more
News
11th June 2024
Лидия Трайкова organizes a campaign for Павел Георгиев Благоев
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте всички Вие сърцати и добри хора. Изказваме искрени и сърдечни благодарности на всеки един от вас, независимо какво действие е предприел по... Hello to all of you kind-hearted and good people. We extend our sincere and heartfelt thanks to each and every one of you, no matter what action you t...
1845.94 EUR Payment of invoice
20.46 EUR Transaction fee
29th April 2024
Лидия Трайкова organizes a campaign for Павел Георгиев Благоев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Здравейте всички. Ето , че дойде време и за втората четиридневна химиотерапия на Павел. Той се чувства и изглежда добре, въпреки че Коста му почти п... Hi everyone. Here it is , the time has come for Paul's second four-day chemotherapy. He is feeling and looking good, even though his Costa almost fell...
15351.25 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
16th April 2024
Лидия Трайкова organizes a campaign for Павел Георгиев Благоев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Прилагам събраните разходни документи във връзка с провеждането на лечението на Павел в болница Мемориал. I enclose herewith the expense records collected in connection with the conduct of Paul's treatment at Memorial Hospital.
See more
2132.84 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.