All news for the campaign Save Veli's life

6th June 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискаме доплащане за транспорта на Вели до Истанбул и обратно ! Тя отива на поредната вливка и се прибира обратно! Надяваме се вече пак да кажат ,че ще направят 5 скенер скоро и ще кажат ,че е за операция ,чакаме този момент с нетърпение вече ! Благодарим на всички за бързото отзоваване за събиране... We require an additional payment for the transport of Veli to Istanbul and back ! She's going on another infusion and coming back ! Hopefully they will now say again , that they will do a 5th scan soon and say she is for surgery , we are waiting for that moment anxiously already ! Thank you all for...

1125.03 EUR Payment of invoice
0.61 EUR Transaction fee
21st May 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Изискване на плащане за следващият път на Вели за химиотерапията! 160евро прегледа на лекаря ,3000 евро химиотерапията (вливката) и 300 евро приливане на кръв заради ниският хемоглобин! Requirement of payment for the next time to Veli for the chemotherapy!

6781.6 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
17th May 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте !Ето ,че дойде време Вели пак да замине за Истанбул на химиотерапия ! Довечера в 01:00ч.линейката ще я вземе за да направят транспорт до Истанбул за вливка ,но тъй като хемоглобина й е нисък ще трябва да остане една вечер там за да й вдигнат хемоглобина за да й направят и вливката от химио... Hello !Here it is time for Veli to go to Istanbul for chemotherapy again ! Tonight at 01:00 the ambulance will pick her up to make transport to Istanbul for the infusion , but since her hemoglobin is low she will have to stay one night there to raise her hemoglobin to make the infusion from the chem...

7400 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
29th April 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Сумата ,която изискваме от 4160 евро е доплащане за престоят на Вели за този път ,защото се наложи да стой не една ,а две нощи ,защото хемоглобина й бил нисък и нямало как да й се направи химиотерапията! Сложили са й бланка кръв,след което са се направили допълнителни изследвания ,но средствата от м... The amount we are asking for 4160 euros is an additional payment for Veli's stay this time because she had to stay not one but two nights because her hemoglobin was low and there was no way to do the chemotherapy! They put her blood form , then did further tests , but the funds from the last payment...

8153.6 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
26th April 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Резултати от 5 скенера на Вели! Results from 5 Veli scanners!

Здравейте скъпи дарители !Вели е в Истанбул ,вчера й се направи 5 скенера ,който очаквахме толкова дълго време и резултатът е много добър !Лечението има ефект и то доста голям ,но Вели все още не е за операция! Казаха,че ще продължат с още няколко вливки след което пак ще й направят 5 скенер !Но ре... Hello dear donors !Veli is in Istanbul , yesterday she had 5 scans , which we have been waiting for so long and the result is very good !The treatment has had an effect and quite a big one , but Veli is not yet for surgery ! They said that they will continue with a few more infusions then they will...

25th April 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Вели вече е в Истанбул! Вчера пристигнаха за да й се направи 5 скенера и химиотерапия! Вчера ранният слетобяд й направиха скенера ,днес ще й следят хемоглобина ,защото изследванията й показаха че е нисък ,и утре ще й направят химиотерапията и ще кажат резултата от изследванията и 5скенера! И ще се р... Veli is already in Istanbul! They arrived yesterday to give her 5 scans and chemotherapy! Yesterday early afternoon they did the scanner , today they will monitor her hemoglobin because the tests showed that it is low , and tomorrow they will do the chemotherapy and tell the result of the tests and...

7400 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
8th April 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Payment approved

Здравейте! Трябва да се преведе сумата от 5360 евро на болницата в Истанбул за следните процедури на Вели които ще се състоят на 23.04 и 24.04.2024г. 160 евро -преглед от лекаря и екипът му 700 евро - 5 скенера 2800 евро -химиотерапия 1700 евро хоспитализация ! Hello! I need to transfer the amount of 5360 euro to the hospital in Istanbul for the following procedures of Veli which will take place on 23.04 and 24.04.2024. 160 euro -examination by the doctor and his team 700 euro - 5 scanners 2800 euro - chemotherapy 1700 euro hospitalization !

10505.6 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
2nd April 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Payment approved

Транспорт с линейка на пациент Велислава Спасова от гр. Костенец до гр. Истанбул и обратно Transport by ambulance of patient Velislava Spasova from the town of. Kostenets to the town of. Istanbul and back

4800 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
31st March 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Лечение на Вели Treatment of Veli

На вниманието на всички дарители и хора, които следят лечението на Вели ,удължаваме кампанията за събиране на средства за лечението на Вели,защото то още не е приключило! Тя продължава да ходи в Истанбул на лечение и остава месец до новината дали ще я оперират или ще продължи с химиотерапиите още!О... To the attention of all donors and people who follow Veli's treatment, we are extending the fundraising campaign for Veli's treatment because it is not over yet! She is still going to Istanbul for treatment and there is one month left until the news if she will have surgery or continue with chemoth...

26th March 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискане на плащане на фактура за линейка за транспорт на Вели от Истанбул до град Костенец ! Тъй като миналата седмица постъпи по спешност в болницата в Истанбул и беше няколко дни на системи с антибиотик ,днес я изписаха ! Requesting payment of an ambulance invoice for the transport of Veli from Istanbul to Kostenets ! Since she was admitted to the hospital in Istanbul as an emergency last week and was on antibiotic systems for several days , she was discharged today !

3700 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
25th March 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте!Тъй като на Вели й се наложи да постъпи по спешност в болницата в Истанбул ,защото получи инфекция на кръвта и ще трябва да остане до Понеделник в болницата на система с антибиотик !Но се оказа ,че средствата по сметката в болницата за нейното лечение са свършили и трябва да преведем още з... Hello!As Veli had to be admitted to the hospital in Istanbul as an emergency because she got a blood infection and will have to stay until Monday in the hospital on an antibiotic system !But it turned out that the funds in the hospital account for her treatment have run out and we need to transfer m...

10113.6 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
23rd March 2024
Даниела Каравукова is an organizer for a beneficiary Велислава Димитрова Спасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Транспорт с линейка до Истанбул на Вели по спешност! Влоши се здравето й започна да повръща ,кръвното да й пада и се почувства много зле ! Тук в градската спешна помощ ,не пожелаха да я приемат ,защото се лекувала в Истанбул и незнаяли какви лекарства да й дадът тук,затова по спешност я откараха сно... Ambulance transport to Istanbul on Veli in an emergency! Her health deteriorated she started vomiting , her blood pressure dropped and she felt very bad ! Here in the city emergency, they did not want to take her because she was being treated in Istanbul and they did not know what medicines to give...

3700 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee