Всички заедно за Д-р Бхатра в борбата с рака All together for Dr. Bhatra in the fight against cancer

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Всички заедно за Д-р Бхатра в борбата с рака All together for Dr. Bhatra in the fight against cancer

571 Donors
18751.12 EUR donated from 61355 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Балбир Сингх Бхатра
End date
Finished
Available amount
0 EUR
Петрана Стоянова Бхатра organizes a campaign for Балбир Сингх Бхатра
Finished
Available amount
0 EUR

Здравейте приятели, познати и непознати. Казвам се Пепа Бхатра.

Добри хора, искам да споделя накратко мъката която сполетя моят съпруг- д-р  Бхатра  - един прекрасен човек, съпруг,  баща и дядо на 2 прекрасни внучета и  третото е на път. Един всеотдаен лекар-   22 години беше личен лекар на повече от 1700 пациенти - колегите му  и пациентите му го знаят с усмивката и шегите, които прави, за да ги забавлява. Пациентите му често казваха: Докторе, само като те видя и като ми поговориш малко и всичко ми минава.

През 2018 г. след дълги изследвания и ходене по болници го диагностицираха с Не ходжкинов лимфом. Започнахме лечение- 6 курса химиотерапия и положението малко се закрепи, но след 6 месеца на новия 5 скенер се оказа, че болестта не е под контрол, и че се налагат нови костни трепанобиопсии. Оказа се, че диагнозата е WM (ВАЛДЕНЩОРМ макроглобулинемия ) - лекувахме го в София- Дървеница, но нямаше резултат и повече от 3 месеца го оставиха без лечение. През тези 3 месеца състоянието му се влоши- не можеше да говори, не се хранеше и лекарите казаха, че направили каквото могли и смятаха, че не могат да му помогнат повече. Тогава се свързах с болница в Турция и на носилка с линейка го закарахме там. Веднага започнаха лечението му и след 3 химиотерапии той се подобри- започна да се храни и да се движи през цялото време - 1 г. всички разходи поемахме сами, но за жалост  финансовите възможности, с които разполагахме, се изчерпаха. Тепърва му предстои трансплантация на стволови клетки от донор, тъй като неговите клетки/ костният му мозък е силно увреден от болестта и от химиотерапиите/ най- вероятно няма да са подходящи.
Още не мога да приема, че съпругът ми, д-р. Бхатра, който през целият си живот е лекувал и помагал на хиляди хора сега е в инвалидна количка, понеже не може да ходи от тумора в гръбначният му стълб и че той, който е оказал помощ и е спасявал хиляди човешки живота сега е в безнадеждност и отчаяние, защото нямя повече финансови средства и няма как да продължи да се бори с коварната болест- рак на кръвта 4ти стадии Е. Лекарите в Турция дават надежда 80%-90% успеваемост на трансплантацията, която му предстои.

Моля Ви, мили хора, който може да дари надеждата да се сбъдне. Нека съпругът ми да си възвърне живота, който имаше, да може отново да работи като лекар, да помага на хората. Нека внуците му, които го обичат толкова много, отново да могат да се забавляват с него. Вярвам в доброто и зная, че има много добри хора, който са готови да помагат на други, изпаднали в такава беда- ЗДРАВЕТО! Но такъв е животът - никой не знае какво го чака. За доброто винаги имаме нужда от подадена приятелска ръка, от добри и състрадателни хора. Дарявала съм за много случаи на пациенти и близките им и вярвям, че сега, когато ние изпаднахме в такава ситуация и на нас ще се върне надеждата му за живот. Доброто ще възтържествува и сумата за трансплантацията, престоя и изследванията възлиза на около 120 000 лв. Досега се справяхме от спестяванията ни, но вече нямаме възможност. Непоносимо е за нас да съберем тази сума в рамките на 2 месеца. Месец Август е насрочена трансплантацията. Благодаря Ви, мили хора, че сте съпричастни с нещастието, което ни сполетя! 

Hello friends, acquaintances and strangers. My name is Pepa Bhatra.

Good people, I would like to briefly share the grief that has befallen my husband- Dr. Bhatra - a wonderful man, husband, father and grandfather of 2 wonderful grandchildren and a third on the way. A dedicated doctor- for 22 years he was the personal physician to over 1700 patients- his colleagues and patients know him by his smile and the jokes he made to entertain them. His patients would often say, Doctor, just seeing you and talking to me for a little while and it all goes away.

In 2018, after much research and going to hospitals, he was diagnosed with Non Hodgkin's Lymphoma. We started treatment- 6 courses of chemo and the situation was a bit better, but after 6 months on the new 5 scanner it turned out that the disease was not under control and that new bone trepanobiopsies were needed. It turned out that the diagnosis was WM(WALDENSHORM macroglobulinemia ) - we treated him in Sofia- Darvenitsa, but there was no result and they left him untreated for more than 3 months. During those 3 months his condition worsened- he couldn't speak, wasn't eating and the doctors said they did what they could and felt they couldn't help him any more. I then contacted a hospital in Turkey and he was taken there on a stretcher by ambulance. They immediately started his treatment and after 3 chemo treatments he improved- he started eating and moving all the time- for 1 year we paid all the expenses ourselves, but unfortunately the financial options we had ran out. He has yet to receive a stem cell transplant from a donor as his cells/ bone marrow is severely damaged from the disease and chemo/ will most likely not be a good match.
I still cannot accept that my husband, Dr. Bhatra, who has treated and helped thousands of people all his life is now in a wheelchair because he cannot walk from the tumor in his spine and that he who has helped and saved thousands of lives is now in hopelessness and despair because he has no more financial means and no way to continue fighting the insidious disease- stage 4 E blood cancer. Doctors in Turkey are giving hope of 80%-90% success rate for the transplant he is about to have.

Please, dear people, who can donate to make hope come true. May my husband regain the life he had, be able to work as a doctor again, help people. May his grandchildren who love him so much be able to have fun with him again. I believe in good and I know there are many good people who are willing to help others in such trouble- HEALTH! But such is life- no one knows what is waiting for them. For the good we always need a friendly hand extended, from kind and compassionate people. I have donated to many cases of patients and their loved ones and I believe that now that we are in such a situation his hope of life will return to us too. Good will prevail and the amount for the transplant, the stay and the research amounts to about 120 000 BGN. So far we have been managing on our savings, but we no longer have the opportunity. It is unbearable for us to raise this amount within 2 months. The month of August the transplant is scheduled. Thank you, dear people, for empathizing with the misfortune that has befallen us!

See more
News
11th March 2024
Петрана Стоянова Бхатра organizes a campaign for Балбир Сингх Бхатра
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Всички заедно за Д-р Бхатра в борбата с рака към кампания Гергана срещу рака на костта. Прехвърлена сума: 149.07лв. Donation of funds from the All Together for Dr. Bhatra Fighting Cancer campaign to the Gergana Campaign Against Bone Cancer. Amount transferred.
 
29th August 2023
Петрана Стоянова Бхатра organizes a campaign for Балбир Сингх Бхатра
Одобрено изплащане Approved repayment
Balbir Bhatra - zapochva procesa na transplantatsiya Balbir Bhatra - zapochva proces na transplantatsiya
16954 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
15th August 2023
Петрана Стоянова Бхатра organizes a campaign for Балбир Сингх Бхатра
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, Изпращаме проформа фактура за химиотерапия и изследвания свързани с лечението Hello, We send a proforma invoice for chemotherapy and tests related to the treatment
9800 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.