Втори шанс за живот на Цецо A second chance for Tsetso's life

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Втори шанс за живот на Цецо A second chance for Tsetso's life

1531 Donors
138283.31 EUR donated from 153388 EUR
Beneficiary
Цветомир Кирилов Цветанов
End date
End after 74 days
Available amount
22924.35 EUR
Цветомир Цветанов organizes a campaign for Цветомир Кирилов Цветанов
End after 74 days
Available amount
22924.35 EUR

Здравейте, приятели и добри хора!

Казвам се Цветомир и съм на 31 години. За съжаление живота понякога ни сблъсква с трудности, за които не сме готови. Моята история започна още в края на 2019 година, когато бях приет във "ВМА София" с множество тромбози и белодробна емболия. 

След прекарани общо над 21 дни в реанимация, оперативно отстранен далак и дълбока венозна тромбоза и на двата крайника, бях изписан в началото на Февруари 2020 година. Когато обаче си помислиш, че целият този кошмар е приключил, живота ти поднася ново изпитание. През месец Април 2020 година бях диагностициран с остра лимфобластна Т клетъчна левкемия.

Започнах лечение веднага в "СБАЛХЗ - София" и след три курса на химиотерапия болестта беше в пълна ремисия. Януари 2021 година беше моята алогенна трансплантация на стволови клетки от напълно съвместим (10 от 10) неродствен донор. Трансплантацията беше успешна, но в последствие се получиха множество усложнения, заради имуносупресивната терапия, която се налагаше за донорските клетки. Прекаран "Епщайн-Бар вирус", както и борба с "КОВИД 19" повече от година. За мое щастие и късмет успях да се преборя и с двете, благодарение на добрата работа на лекарите тогава.

След направени контролни кръвни изследвания и костно-мозъчна биопсия, в края на Януари 2024 година (3 години след трансплантацията на стволови клетки) се оказа, че болестта се е върнала и имам рецидив на остра лимфобластна левкемия. Лечението, което предстои включва отново химиотерапия, но този път по интензивна и агресивна, както и втора трансплантация на стволови клетки. Поради сложността на лечението, шансът за нов успех не е голям, но всеки, който ме познава знае, че колкото и трудно да е, аз няма да се предам и ще се боря докрай за живота си!

От болница "Anadolu Medical Center" в Истанбул ни дават надежда, че болестта може да бъде излекувана за втори път! Сумата, която болницата в Турция иска за цялото лечение е непосилна за мен и моето семейство.

Моля от сърце всеки, който може да ми помогне, за да преборя коварната болест и да живея! Всяко дарение от вас, добри хора Ще означава надежда за мен в тежката борба, която ми предстои! Вашата подкрепа е моята сила! 

Hello, friends and good people!

My name is Cvetomir and I am 31 years old. Unfortunately life sometimes confronts us with difficulties we are not ready for. My story started at the end of 2019, when I was admitted to "VMA Sofia" with multiple thromboses and pulmonary embolism.

After spending a total of over 21 days in intensive care, a spleen surgically removed and deep vein thrombosis of both limbs, I was discharged in early February 2020. However, just when you think this whole nightmare is over, life presents you with a new test. In April 2020, I was diagnosed with acute lymphoblastic T cell leukemia.

I started treatment right away at the "Hospital for Lukemia - Sofia" and after three courses of chemotherapy the disease was in complete remission. January 2021 was my allogeneic stem cell transplant from a fully compatible (10 out of 10) unrelated donor. The transplant was successful but subsequently there were multiple complications due to the immunosuppressive therapy that was required for the donor cells. He survived the"Epstein-Barr virus" as well as fighting"COVID 19" for over a year. Luckily and fortunately for me, I was able to fight both, thanks to the good work of the doctors at the time.

After control blood tests and a bone marrow biopsy, at the end of January 2024 (3 years after the stem cell transplant) it turned out that the disease had returned and I had a relapse of acute lymphoblastic leukemia. The treatment that lies ahead includes chemotherapy again, but this time more intensive and aggressive, and a second stem cell transplant. Due to the complexity of the treatment, the chance of another success is not great, but anyone who knows me knows that no matter how hard it is, I will not give up and will fight to the end for my life!

The Anadolu Medical Center Hospital in Istanbul is giving us hope that the disease can be cured a second time! The amount that the hospital in Turkey is asking for all the treatment is unaffordable for me and my family.

I beg from the bottom of my heart anyone who can help me to beat this insidious disease and live! Any donation from you kind people will mean hope for me in the tough fight that lies ahead! Your support is my strength!

See more
News
15th June 2024
Цветомир Цветанов organizes a campaign for Цветомир Кирилов Цветанов
Одобрено изплащане Approved repayment
Плащане за лекарства. Payment for medicines.
569.16 EUR Refunded costs
0.61 EUR Transaction fee
14th June 2024
Цветомир Цветанов organizes a campaign for Цветомир Кирилов Цветанов
Два месеца след трансплантацията! Two months after the transplant!
Здравейте, приятели! Пиша тази новина днес към кампанията, за да споделя с радост добри новини. Днес бях на втори контролен преглед след изписването... Hello, friends, I am writing this update to the campaign today to happily share some good news. Today I had my second check-up since my discharge on 3...
 
13th June 2024
Цветомир Цветанов organizes a campaign for Цветомир Кирилов Цветанов
Одобрено изплащане Approved repayment
Плащане за лекарства. Payment for medicines.
264.38 EUR Refunded costs
0.61 EUR Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.