Заедно с Нели срещу МС Together with Nellie against MS

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Заедно с Нели срещу МС Together with Nellie against MS

68 Donors
5448.45 EUR donated from 50000 EUR
End date
End after 83 days
Available amount
5448.3 EUR
Нели Теодосиева is the organiser of the campaign
End after 83 days
Available amount
5448.3 EUR

Здравейте, добри хора!

Казвам са Нели на 32 години от гр. Плевен. Обръщам се към всички Вас с молба за помощ, с призив за морална и финансова подкрепа.

Преди малко повече от 2 години започнаха моите здравословни проблеми като същевременно, нищо неподозираща, тръгнах по доктори. Преди година вече окончателно чух диагнозата "Множествена склероза". Вече два пъти ме хоспитализират на кортикостероидно лечение, като ми предстои трето, но болестта се оказва по-силна от мен. Все по-трудно ми става да вървя, качвам и слизам стъпала, да седя дълго време изправена и да извършвам рутинните си задължения.

До момента съм получавала няколко пристъпа. Бях загубила зрение напълно с едното око за месец, като същевременно не ми се възстанови напълно. След всеки такъв ми е оставал остатъчен симптом. Не искам да чакам! Не искам повече да се влошавам! Искам да стопирам всичко това!

Разбрах, че има начин и той е в клиника по хематология и клетъчна терапия към медицински център "Пирогов" в Москва. Подадох заявка за прием в болницата и получих одобрение за лечение там.  Терапията, която ще ми бъде проведена, се нарича HSCT. Представлява комбинация от хематология и трансплантация на собствени стволови клетки, която е на стойност 50 000 евро. Ще ми бъде изградена наново имунната система, като също така ще стопират заболяването и ще подобрят състоянието ми.

Отглеждам дъщеря си, която е на 6 години, и искам да съм до нея, да играем, да се разхождаме и да тичаме заедно. На първо място съм длъжна да направя всичко това заради нея. Лечението в Русия ми дава огромна надежда, че ще оздравея напълно, тъй като съм в начален стадий на заболяването. Отлагайки последиците могат да бъдат безвъзвратни и фатални.

Апела ми към Вас е финансова подкрепа, тъй като сумата е непосилна за мен. Винаги съм била много силен и борбен човек и знам, че с Ваша помощ, ще премина през това изпитание. С ранното ми заминаване ще си подсигуря бързо възстановяване и навременно лечение.

Моля, помогнете ми да си върна нормалния начин на живот, да мога пълноценно да отглеждам детето си, да замина и да преборя болестта. Благодаря Ви от сърце! Бъдете ЗДРАВИ!!!

Hello, good people!

My name is Nelly, 32 years old, from the town of. I am 32 years old. I am appealing to all of you for help, for moral and financial support.

A little over 2 years ago my health problems started and at the same time, unsuspecting, I went to the doctors. A year ago now, I finally heard the diagnosis of "Multiple Sclerosis". I've been hospitalized twice now for corticosteroid treatment, and I'm due for a third, but the disease is proving stronger than I am. I am finding it increasingly difficult to walk, get up and down steps, sit upright for long periods of time and carry out my routines.

I've had several seizures so far. I had lost vision completely in one eye for a month while not fully recovering. After each one I have been left with a residual symptom. I don't want to wait! I don't want to get worse anymore! I want to stop all of this!

I found out that there is a way and it is at the Hematology and Cell Therapy Clinic at Pirogov Medical Center in Moscow. I applied for admission to the hospital and was approved for treatment there.  The therapy that will be given to me is called HSCT. It is a combination of haematology and transplantation of my own stem cells, which costs 50 000 euros. It will rebuild my immune system and also stop the disease and improve my condition.

I am raising my daughter, who is 6 years old, and I want to be by her side so we can play, walk and run together. First and foremost, I have to do all of this for her. The treatment in Russia gives me great hope that I will recover completely, as I am in the early stages of the disease. Delaying the consequences could be irreversible and fatal.

My appeal to you is for financial support as the amount is prohibitive for me. I have always been a very strong and fighting person and I know that with your help, I will get through this ordeal. With my early departure, I will ensure a speedy recovery and timely treatment.

Please help me to regain my normal way of life, to be able to raise my child fully, to leave and to beat the disease. Thank you from the bottom of my heart! Stay HEALTHY!!!

See more

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.