Together for little Tsveti Together for little Tsveti

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Together for little Tsveti Together for little Tsveti

1389 Donors
67982.6 EUR donated from 122710 EUR
Beneficiary
Цветелина Маркова
End date
End after 12 days
Available amount
26207.52 EUR
Теодора Петкова organizes a campaign for Цветелина Маркова
End after 12 days
Available amount
26207.52 EUR

Здравейте, мили и сърдечни хора, МОЛИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПА !

Нека ви разкажем историята на нашето красиво цвете - Цвети, възпитаничка на СУ „Никол Вапцаров“ в добруджанския град Генерал Тошево. Тя е едно прекрасно и лъчезарно дете, изключително дейно и амбициозно. Цвети съчетава училищните занятия с народно пеене и народни танци, участва в различни фолклорни програми до онзи ден, в който живота й се преобръща.

Всичко се случва буквално в рамките на дни – на 9 Март Цвети танцува и пее, и от следващия ден започва да се оплаква от слабост в краката. Майка й я води в Спешното отделение към МБАЛ Добрич, където на детето са предписани болкоуспокояващи и е върната за домашно лечение. Часове по-късно обаче Цвети пада и тогава е транспортирана до УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна. В рамките на един месец момичето е в болничното заведение, направени са му поредица от изследвания.

Предположенията на лекарите са, че тя е развила автоимунно заболяване – Синдром на Гилен-Баре, но без категоричност. Майката на Цвети, която се грижи сама за нея денонощно, изпраща запитване към клиника в Турция, откъдето са предоставили оферта за нови изследвания и откъдето посочват, че са имали пациенти с това заболяване, които са излекували.

Горчивата истина е, че в очакване на точни изследвания, диагноза и адекватно лечение, Цвети е загубила много ценно време, защото тези провеждани в България са неправилни.

На 7.05 бяха извършени поредица от изследвания в Турция и вече има поставена диагноза - Рядко автоимунно заболяване на миелиновите олигодендроцитни гликопротеинови антитела – MOGAD, което няма нищо общо с поставените диагнози до сега .

Поради дългото забавяне, лечението трябва да започне незабавно. По първоначална информация ще има нужда от медикаментозно лечение и рехабилитация. Към настоящия момент сме получили оферта за рехабилитация от болница Мемориал в Истанбул. За нощувка и рехабилитация са нужни 1 000 долара дневно, като курса е минимум 4 месеца. В тази сума не са включени допълнителни разходи, които могат да възникнат, като специфични изследвания или други интервенции. В очакване сме да получим и оферта от друга болница за медикаментозното лечение, което по предварителна информация ще отнеме също 4 месеца.

Семейството и всички близки приятели на Цвети сме обединени, но сумата за нейното лечение и рехабилитация е непосилна, и за това отправяме този призив към вас. Молим ви за подкрепа и вярваме, че имате големи сърца, вярваме и в чудеса. БЛАГОДАРИМ ВИ !

Hello, kind hearted people, PLEASE SUPPORT !

Let us tell you the story of our beautiful flower - Tsveti, a graduate of the Nikol Vaptsarov School in the Dobrudja town of General Toshevo. She is a beautiful and radiant child, extremely active and ambitious. Tsveti combines school lessons with folk singing and folk dancing, participates in various folklore programs until the day her life turns upside down.

It all happened literally within days - on 9 March Tsveti danced and sang, and from the next day she began to complain of weakness in her legs. Her mother took her to the emergency room at Dobrich Hospital, where the child was prescribed painkillers and returned home for treatment. Hours later, however, Tsveti fell and was then transported to the University Hospital "St. She was taken to the hospital in Varna. Within a month, the girl was in the hospital and a series of tests were done.

The doctors' assumptions were that she had developed an autoimmune disease - Guillain-Barre Syndrome, but without any definiteness. Tsveti's mother, who cares for her around the clock herself, sent an inquiry to a clinic in Turkey, where they provided a quote for new tests and where they indicated that they had patients with this disease whom they had cured.

The bitter truth is that in waiting for accurate tests, diagnosis and adequate treatment, Tsveti has wasted a lot of valuable time because those conducted in Bulgaria are incorrect.

On 7.05 a series of tests were carried out in Turkey and she has now been diagnosed with a rare autoimmune disease of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies - MOGAD, which has nothing to do with the diagnoses made so far.

Due to the long delay, treatment should be started immediately. According to initial information, he will need medical treatment and rehabilitation. At the moment we have received an offer for rehabilitation from Memorial Hospital in Istanbul. For accommodation and rehabilitation, $1000 per day is needed and the course is a minimum of 4 months. This amount does not include additional costs that may arise, such as specific tests or other interventions. We are also waiting to receive a quote from another hospital for the medication treatment, which we are tentatively informed will also take 4 months.

We are united with the family and all close friends of Tsveti, but the amount of money for her treatment and rehabilitation is prohibitive, and for this we are making this appeal to you. We ask for your support and believe that you have big hearts, we also believe in miracles. THANK YOU !

See more
News
26th June 2024
Теодора Петкова organizes a campaign for Цветелина Маркова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, мили приятели, С много благодарност и признателност искаме да ви съобщим, че лечението, което започна Цвети в началото на този месец, зап... Hello, dear friends, With much gratitude and appreciation we want to let you know that the treatment that Tsveti started at the beginning of this mont...
11550 EUR Payment of invoice
21.78 EUR Transaction fee
3rd June 2024
Теодора Петкова organizes a campaign for Цветелина Маркова
Одобрено изплащане Approved repayment
Както казва Цвети: "Доброто е заразно" Здравейте, мили приятели, С много благодарност и признателност в сърцата искаме да ви споделим, че стартираме... As Cveti says: "Good is contagious" Hello, dear friends, With much gratitude and appreciation in our hearts we want to let you know that we are starti...
30160 EUR Payment of invoice
40.39 EUR Transaction fee
29th May 2024
Теодора Петкова organizes a campaign for Цветелина Маркова
Стартираме лечението We start the treatment
Здравейте, мили приятели, С много благодарност и признателност в сърцата искаме да ви споделим, че стартираме лечението. Цвети ще отпътува в понеделн... Hello dear friends, With much gratitude and appreciation in our hearts we want to let you know that we are starting the treatment. Tsveti will leave o...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.