Заедно за Ваня Together for Vanya

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Заедно за Ваня Together for Vanya

1178 Donors
39768.29 EUR donated from 255646 EUR
Beneficiary
Ваня Кръстева Белчинска
End date
End after 196 days
Available amount
21479.79 EUR
Гергана Момкова organizes a campaign for Ваня Кръстева Белчинска
End after 196 days
Available amount
21479.79 EUR

Здравейте, добри и мили хора,

Казвам се Гергана и търся помощ и подкрепа за моята по-малка сестра Ваня. "Ванюшка", както на галено я наричам е един изключително добър, слънчев и лъчезарен човек.

Добротата е качество, което всеки притежава изначало в себе си, но не всеки може да я съхрани и показва.Това е способност само на силните и смелите хора, защото в света, в който живеем всеки ден пред нас се изправят препятствия, които всячески се опитват да ни откажат от това да бъдем добри. Ваня е много добросърдечен човек, общува лесно с хората, умее да ги изслушва и да им дава съвети. Държи на близките и приятелите си и те търсят нейната помощ и подкрепа.

И така, как започна всичко ....

През месец септември 2023 г. Ваня започна да изпитва силни болки в гръбначния стълб. Следват четири месеца грешно лечение поради поставена грешна диагноза в резултат, на която състоянието и не само не се подобрява, а и рязко се влошава и болките стават още по-силни и нетърпими.

През месец януари 2024 г. е направен скенер и поставена диагноза:

Нискодиференциран аденокарцином на десен бял дроб с приблизителна големина 10 см.

На нормален език, без медицински термини това звучи така:

Рак на белия дроб, последен стадий с множество метастази в малкия таз.

Лекарите, както в България, така и в Турция са категорични - не могат да оперират, докато не бъде намален размера на тумора, който притиска гръбначния стълб и хранопровода, а това е причината вече половин година Ваня да изпитва силни и нетърпими болки, както и да се храни все по-трудно.

Лечението на Ваня е поетапно и първата стъпка е химиотерапия и имунотерапия, след това предстоят още, и още, и още, ежемесечни образни изследвания, множество кръвни изследвания, операция и т.н..

Състоянието и се влошава с всеки изминал ден и има нужда спешно от лечение, което е изключително скъпо и непосилно за семейството ни.

Мили хора, казвайки Ви само БЛАГОДАРЯ, никога няма да мога да Ви върна цялата Ваша доброта!

Накрая бих искала да завърша с една мисъл на Албърт Швайцер:

" Понякога собствената ни светлина угасва и бива разпалена от искрата на някой друг. Всеки от нас има причина да изпитва огромна благодарност към онези, които са ни върнали пламъка."

Не забравяйте, че щастието е в малките неща и всеки малък жест може да спаси живота на малката ми сестричка Ваня.

БЛАГОДАРЯ, БЛАГОДАРЯ, БЛАГОДАРЯ!

 

Hello, good and kind people,

My name is Gergana and I am looking for help and support for my younger sister Vanya.

"Vanyushka", as I affectionately call herq is a very kind, sunny and radiant person.

Kidness is a quality that everyone possesses innately, but not everyone can preserve and show it.

It is an ability only of strong and courageous people, because in this world we live in every day we face obstacles that try in every way to stop us from being good.

Vanya is very kind-hearted person, communicates easily with people, knowns how to listen them and give them advice. She cares a lot about her family and friends and they seek her help and support.

In short, how it all started .....

In September 2023, Vanya started experiencing severe pain in her spine. Four months of wrong treatment due to misdiagnosis followed, resulting in hercondition not only not improving,but also deteriorating rapidly and the pain becoming even more severe and intolerable.

In Janyary 2024, a scan was performed and a diagnosis was made: 

Low grade adenocarcinoma of right lung, approximately 10 cm in size.

In normal language, without medical terms, this sounds like:

Lung cancer, advanced stage with multiple metastases.

Doctors in Bulgaria and Turkey are adamant - they cannot operate until the size of thetumor, which is pressing on the spine and esophagus, is reduced and this is the reason why for almost half of year Vanya has been experiencing severe and intolerable pain, as well difficulty eating.

Vany's treatment is phased  and the first step is chemotherapy and immunotherapy, then there will be more, and more, and more, monthly imagine, blood tests and so on.

Her condition is getting worse by day and she needs urgent treatment which is extremely expensive and unaffordable for our family.

Dear people, just saying THANK YOU, I will never be able to repay all your kindness.

Finally, I would like to close with a thought of Albert Schweitzer:

"Sometimes our ownlight goes out and kindled by spark of someone else.Each of us has reason to feel immense gratitude to those who have returned our flame."

Remember that happiness is in the little things and every small gesture can save the life of my little sister Vanya.

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!

Hello, good and kind people,

My name is Gergana and I am looking for help and support for my younger sister Vanya. "Vanyushka", as I affectionately call her, is a very kind, sunny and radiant person.

Kindness is a quality that everyone possesses innately, but not everyone can preserve it and show it.It is an ability of only the strong and brave people, because in the world we live in every day we face obstacles that try to stop us from being kind. Vanya is a very kind-hearted person, communicates easily with people, knows how to listen to them and give them advice. She cares about her family and friends and they seek her help and support.

So how did it all start ....

In September 2023. Vania started experiencing severe pain in her spine. What followed was four months of wrong treatment due to a misdiagnosis which resulted in her condition not only not improving, but deteriorating rapidly and the pain becoming even more severe and intolerable.

In January 2024 a scan was performed and a diagnosis made:

Low-grade adenocarcinoma of the right lung approximately 10 cm in size.

In normal language, without medical terms, it sounds like this:

Lung cancer, advanced stage with multiple metastases to the pelvis.

Doctors in Bulgaria and Turkey are adamant - they cannot operate until the size of the tumor, which is pressing on the spine and esophagus, is reduced, and this is the reason why for half a year now Vanya has been experiencing severe and intolerable pain, as well as eating more and more difficult.

Vanya's treatment is phased and the first step is chemotherapy and immunotherapy, then there is more, and more, and more, monthly imaging tests, multiple blood tests, surgery, etc.

Her condition is worsening by the day and needs urgent treatment which is extremely expensive and unaffordable for our family.

Dear people, just saying THANK YOU, I will never be able to repay all your kindness!

Finally, I would like to end with a thought of Albert Schweitzer:

" Sometimes our own light goes out and is fanned by the spark of someone else. Each of us has reason to feel immense gratitude to those who have returned our flame."

Remember, happiness is in the little things and every small gesture can save my little sister Vanya's life.

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!

Hello, good and kind people,

My name is Gergana and I am looking for help and support for my younger sister Vanya.

"Vanyushka", as I affectionately call herq is a very kind, sunny and radiant person.

Kidness is a quality that everyone possesses innately, but not everyone can preserve and show it.

It is an ability only of strong and courageous people, because in this world we live in every day we face obstacles that try in every way to stop us from being good.

Vanya is very kind-hearted person, communicates easily with people, knows how to listen them and give them advice. She cares a lot about her family and friends and they seek her help and support.

In short, how it all started .....

In September 2023, Vanya started experiencing severe pain in her spine. Four months of wrong treatment due to misdiagnosis followed, resulting in hercondition not only not improving,but also deteriorating rapidly and the pain becoming even more severe and intolerable.

In Janyary 2024, a scan was performed and a diagnosis was made:

Low grade adenocarcinoma of right lung, approximately 10 cm in size.

In normal language, without medical terms, this sounds like:

Lung cancer, advanced stage with multiple metastases.

Doctors in Bulgaria and Turkey are adamant - they cannot operate until the size of thetumor, which is pressing on the spine and esophagus, is reduced and this is the reason why for almost half of year Vanya has been experiencing severe and intolerable pain, as well difficulty eating.

Vanya's treatment is phased and the first step is chemotherapy and immunotherapy, then there will be more, and more, and more, monthly imagine, blood tests and so on.

Her condition is getting worse by day and she needs urgent treatment which is extremely expensive and unaffordable for our family.

Dear people, just saying THANK YOU, I will never be able to repay all your kindness.

Finally, I would like to close with a thought of Albert Schweitzer:

"Sometimes our ownlight goes out and kindled by a spark of someone else.Each of us has reason to feel immense gratitude to those who have returned our flame."

Remember that happiness is in the little things and every small gesture can save the life of my little sister Vanya.

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!

See more
News
26th May 2024
Гергана Момкова organizes a campaign for Ваня Кръстева Белчинска
Първи етап от лечението в Турция First stage of treatment in Turkey
Здравейте, скъпи приятели! Пиша, за да споделя резултата от лечението на Ваня до момента. В периода 21-23.05.2024 година, бе направена пълна образна д... Hello, dear friends! I am writing to share the result of Vanya's treatment so far. In the period 21-23.05.2024, a full imaging of the whole body and h...
 
18th March 2024
Гергана Момкова organizes a campaign for Ваня Кръстева Белчинска
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, прекрасни хора с големи сърца, днес се извърши второ плащане по Проформа фактура към болница "Memorial Sisli" в Истанбул. Разходите с... Hello, wonderful people with big hearts, today a second payment was made on a proforma invoice to Memorial Sisli Hospital in Istanbul. The expenses ar...
33672.8 BGN Payment of invoice
53.6 BGN Transaction fee
17th March 2024
Гергана Момкова organizes a campaign for Ваня Кръстева Белчинска
Начало на лечението в Турция Start of treatment in Turkey
Здравейте, скъпи приятели, днес Ви пиша с голяма вяра и надежда, че малката ми сестричка Ваня има шанс за един щастлив живот, заобиколена от семейств... Hello, dear friends, Today I am writing to you with great faith and hope that my little sister Vanya has a chance for a happy life, surrounded by fam...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.